ศธ.ขยายผลการศึกษาชายแดนใต้ผ่านศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ

ศธ.เร่งขยายผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาชายแดนภาคใต้ ผ่านศูนย์ฝึกอบรมอาชีพประจำอำเภอห่างไกลให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการศึกษาวิชาชีพทั่วถึง

 
                       15 มีนาคม 2562 ​พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่นโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการยกระดับการศึกษาของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

 

                       โดยกิจกรรมจัดการเรียนการสอนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอห่างไกล  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ โดยพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ที่มีความหลากหลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ในการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิต จากการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพ และขยายพื้นที่บริการด้านวิชาชีพในเขตพื้นที่ห่างไกล ปัจจุบันมีทั้งหมด 23 แห่งซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอห่างไกลและการคมนาคมไม่สะดวก

 

                       ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับการศึกษาสายวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนประจำอำเภอห่างไกลและอำเภอหน้าด่านชายแดน ให้ได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากในพื้นที่อย่างแท้จริง

 

ศธ.ขยายผลการศึกษาชายแดนใต้ผ่านศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ

 

                       ​พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลาใน 4 อำเภอ (ประกอบด้วยอำเภอจะนะ   อำเภอนาวี   อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย) ประชาชนจำนวนมากยังมีความยากจน ไม่มีอาชีพ ไม่มีงานทำ ไม่สามารถเข้าถึงการบริการด้านการศึกษาอาชีพได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการทางวิชาชีพมีเพียง 18 แห่งเท่านั้น ซึ่งยังไม่ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะอำเภอรอบนอกที่ห่างไกล รวมถึงพื้นที่หน้าด่านชายแดน ประกอบกับการคมนาคมไม่สะดวกแต่มีประชาชนจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านวิชาชีพได้

 

                       ดังนั้นการขยายพื้นที่บริการวิชาชีพให้กับประชาชนในเขตอำเภอรอบนอกที่ห่างไกลให้มีโอกาสได้เข้าถึงการบริการด้านการศึกษาสายวิชาชีพ ผ่านการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพประจำอำเภอที่ห่างไกล โดยเน้นให้สถานศึกษาอาชีวะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสในการเรียนสายอาชีพให้มากขึ้น ส่วนในหลักสูตรการเรียนการสอนนั้นได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. และหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเลือกเรียนได้ตามความเหมาะสม
 

 

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่