ครูยุคดิจิทัลต้องใช้เทคโนโลยีสอนสนุกเข้าให้ถึง"จิตใจ"เด็ก 

โดย...  หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ -qualitylife4444@gmail.com


 

          “ยูเอ็น” ระบุว่าประเทศไทยมีเด็กด้อยโอกาสจากความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจังหวัดละ 7 หมื่นคน หรือคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 1.2 หมื่นล้านบาทต่อปี โดยความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเหลื่อมล้ำที่เกิดระหว่างพื้นที่เมืองและชนบท เฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลนจำนวนบุคลากรครูของโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัด โดยครูหนึ่งคนทำหน้าที่สอนหลายชั้นหลายวิชา ทำให้คุณภาพการสอนในพื้นที่ห่างไกลไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร

 

 

ครูยุคดิจิทัลต้องใช้เทคโนโลยีสอนสนุกเข้าให้ถึง"จิตใจ"เด็ก 

 

 

          ปัจจุบันประเทศไทยมีคุณครูในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 5.4 แสนคน แต่มีนักเรียนมากถึง 11 ล้านคนต่อปี ส่งผลให้คุณครู 1 คนต้องสอนเฉลี่ยถึง 10-15 คาบเรียนใน 1 สัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูในต่างจังหวัดที่มีจำนวนครูน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจำเป็นจะต้องสอนในจำนวนคาบเรียนที่มากขึ้นอีกด้วย      

 

 

ครูยุคดิจิทัลต้องใช้เทคโนโลยีสอนสนุกเข้าให้ถึง"จิตใจ"เด็ก 

 

 

          Inskru แบ่งปันวิธีการสอน
          ด้วยเหตุนี้ สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร จึงร่วมกับ ชลิพา ดุลยากร ก่อตั้ง “Inskru” Online Platform เพื่อคุณครูโดยเฉพาะขึ้นมา โดยเป็น 1 ใน 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการในโครงการ “ดีแทคพลิกไทย” ได้รับเงินทุนเบื้องต้น 1 แสนบาท ในการพัฒนาออนไลน์แพลตฟอร์ม “Inskru" มาช่วยเติมเต็มด้านไอเดียต่างๆ เพื่อให้คุณครูไปปรับใช้ในการสอนของตนเอง

 

 


ครูยุคดิจิทัลต้องใช้เทคโนโลยีสอนสนุกเข้าให้ถึง"จิตใจ"เด็ก 

 


          โดยไอเดียมาจากผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกัน ทั้งแบ่งปันแผนการสอน สื่อการสอน แบบฝึกหัด และเทคนิคการสอนต่างๆ เปิดมุมมองการสอนและขยายไอเดียดีๆ สู่ห้องเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กไทยกว่า 10 ล้านคน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม มีฟังก์ชันกรองข้อมูลสามารถแยกตามรายวิชา ระดับชั้น ค้นหาไอเดียง่าย


          ปัจจุบันมีคุณครูอยู่ในระบบกว่า 200 คนจากทั่วประเทศ มีคอนเทนต์ของทีมงานและครูมากกว่า 150 คอนเทนต์ พร้อมมียอดการติดตามบนเฟซบุ๊กแฟนเพจกว่า 16,000 คน ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ คณิตศาสตร์  เพราะวิชานี้มีผู้มาแชร์เทคนิคการสอนมาก 
 

 

 

ครูยุคดิจิทัลต้องใช้เทคโนโลยีสอนสนุกเข้าให้ถึง"จิตใจ"เด็ก 

 

          ขณะที่ พัชริยา ปานสิงห์ หรือครูอีฟ ครูในโครงการ Teach for Thailand รุ่นที่ 4 โรงเรียนพระบางวิทยา จ.นครสวรรค์ เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ที่ได้นำไอเดียใน Inskru คือการทำวงจรชีวิตมาเสริมในวิชาของตัวเอง ไปใช้ในการสอนนักเรียนชั้น ม.ต้น เพื่อให้นักเรียนทราบว่าเรียนไปทำไม นอกจากจะทำให้เด็กๆ สนุกไปด้วยแล้ว คุณครูก็ได้เข้าถึงเด็กๆ ได้มากขึ้นด้วย โดยนำเสนอไอเดียของเด็กๆ เช่น คนดังที่สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้เด็กๆ ได้นำไปเป็นแบบอย่าง


          สมพร วิชัยประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กล่าวว่า การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันครูต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากของจริง ซึ่งครูต้องเป็นคนคิดกิจกรรม แบ่งกลุ่มให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมกันคิด ออกแบบทั้งด้านการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์

 

 

ครูยุคดิจิทัลต้องใช้เทคโนโลยีสอนสนุกเข้าให้ถึง"จิตใจ"เด็ก 

 


          ทีมงานInskru
          รวมถึงบูรณาการการเรียนรู้เข้ากับเทคโนโลยี โซเชียลสมัยใหม่ เพราะขณะนี้มีองค์ความรู้ให้เด็กได้เรียนรู้เยอะมาก ครูต้องทำให้ห้องเรียนกลายเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างสถานการณ์ให้เด็กได้ทำงาน แก้ปัญหา เชื่อมโยงเข้ากับบทเรียนและการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 


          ดังนั้น การที่จะจัดกิจกรรมจำลองสถานการณ์ในชั้นเรียน จัดทำโครงการต่างๆ ให้เด็กเป็นคนคิด ลงมือปฏิบัติ และพร้อมที่จะแข่งขันในการสอบต่างๆ ได้ด้วย 


          อย่างไรก็ตาม การจะทำให้เด็กมีศักยภาพ มีองค์ความรู้ในการพัฒนาตนเองได้นั้น ครูต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จึงอยากให้ครูทุกคนเรียนรู้องค์ความรู้จากบทเรียน ควบคู่ไปกับความรู้ด้านไอซีที และมีความกล้าที่จะไปอบรม เรียนรู้ ครูต้องพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงรับสิ่งใหม่ๆ ไม่ยึดติด และรู้จักนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวครูเอง การจัดการเรียนการสอน และนำองค์ความรู้ถ่ายทอดไปยังเด็ก
ครูกล้าสอนปลุกความเป็นครู

 

 

ครูยุคดิจิทัลต้องใช้เทคโนโลยีสอนสนุกเข้าให้ถึง"จิตใจ"เด็ก 

 


          สำหรับครูรุ่นใหม่ยังสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ที่อยู่ในโซเชียลมีเดียจำนวนมาก เป็นต้นว่า เว็บไซต์ “ครูกล้าสอน” ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้งบสนับสนุน ทีม New Spirit สถาบันขวัญแผ่นดิน บริษัท สวนเงินมีมา เพื่อปลุกจิตวิญญาน ฟื้นพลัง ของความเป็นครูที่กำลังรู้สึกเหนื่อยหนักกับงานสอน หรือกำลังตั้งคำถามกับคุณค่า ความหมายของการเป็นครู เรียนรู้ และทบทวนชีวิตความเป็นครู ด้วยการยอมรับตัวเอง ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่อาจจะไม่สมบูรณ์พร้อม นำไปสู่การทำให้ครูยอมรับผู้เรียนมากขึ้น รับฟังด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน นำไปสู่การสร้างสรรค์บทเรียนที่สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น ที่ครูสามารถเข้าไปเรียนรู้และนำมาใช้ประโยชน์ในการสอนนักเรียนได้ 


          "ก่อการครู”รวมพลังสอน
          รวมทั้งเพจ “ก่อการครู” โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ที่สร้างขึ้นมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเติมฟืนไฟให้การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง โดยการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาให้แก่ครู ให้ครูอยู่ในพื้นที่นั้นอย่างมีความสุข

 

 

 

ครูยุคดิจิทัลต้องใช้เทคโนโลยีสอนสนุกเข้าให้ถึง"จิตใจ"เด็ก 

 


          อธิษฐาน์ คงทรัพย์ อาจารย์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ก่อตั้ง ขบวนการ “ก่อการครู” เล่าว่า ได้ร่วมกับเพื่อนพ้องที่มีฝีมือด้านการศึกษา ภายใต้ ‘โมดูล 1 ครูคือมนุษย์’ ครูที่อยู่ในห้องเรียน ที่อยู่กับเด็ก ช่วยกันก่อการครู ให้พวกเขาสำรวจความเป็นมนุษย์ของตัวเอง เปิดพื้นที่ว่า ในฐานะที่ครูเป็นมนุษย์คนหนึ่ง กลับมาเชื่อมโยงกับความเป็นมนุษย์อันนั้นในตัวเองได้ไหม โดยให้เขากลับมาสำรวจตัวเอง และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูเพิ่มขึ้นได้ โดยมีเพจขบวนการ “ก่อการครู” เป็นศูนย์กลางในการทำงานร่วมกัน และเปิดรับสมัครครูรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

ครูยุคดิจิทัลต้องใช้เทคโนโลยีสอนสนุกเข้าให้ถึง"จิตใจ"เด็ก 

 


          Teachdent Share
          เว็บไซต์ เพจเฟซบุ๊ก Teachdent Share เกิดจากความตั้งใจของ “ความเป็นครู” ที่อยากจะทำประโยชน์เพื่อลูกศิษย์และเพื่อนครูด้วยกันเอง ก่อให้เกิดการรวมตัวของครูและนักเรียน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ แบ่งปันสิ่งดีๆ ออกไปทั่วโลก ผ่านแนวคิดที่ว่า “การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่” (PASSION, IDEAS, INSPIRATION) เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้ดีและสนุกยิ่งขึ้น อาทิ สื่อการเรียนการสอน (ฟรี), ห้องสมุดและกองทุนหนังสือ, ห้องนักอยากเขียน, ห้องคลังความรู้ และห้องคำคม มีเทคนิคการสอนต่างๆ มาแบ่งปัน อาทิ สอนโปรแกรมพื้นฐาน สอนใช้เว็บไซต์ และสอนทำสื่อการเรียนการสอน พร้อมคลิปวิดีโอเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ
 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@komchadluek ที่นี่