royal coronation
วันที่ 21 มิถุนายน 2562
คิดโซน (ของ) วัยทีน

ร.ร.สพฐ.ไม่รับอนุบาล1ชูนวัตกรรมไฮสโคป82แห่ง

วันที่ 8 มกราคม 2562 - 08:42 น.
สพฐ,โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด,รรสพฐไม่รับอนุบาล1ชูนวัตกรรมไฮสโคป82แห่ง
Shares :
เปิดอ่าน 620 ครั้ง

โดย...  ชุลีพร อร่ามเนตร qualitylife4444@gmail.com -


 


          “สพฐ.นำแนวคิดไฮสโคปไปใช้ในโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 82 แห่ง” บุญรักษ์ ยอดเพชร


          “โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายไม่รับเด็กอนุบาล 1 ของโรงเรียนอนุบาลสังกัดสพฐ.” สำเริง กุจิรพันธ์

 

 

          "ปี 2561 คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ... กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นผู้กำหนดแนวทางการรับเด็กเข้าเรียนทั้งในระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 จะไม่มีการสอบ หากสถานศึกษาใดฝ่าฝืนจะถูกปรับไม่เกิน 5 แสนบาท เข้ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำหรับแผนการรับนักเรียนระดับอนุบาล ในปี 2562 จะเป็นปีแรกที่โรงเรียนอนุบาลในสังกัด สพฐ.ทั้งหมด งดรับนักเรียนอนุบาล 1 รับนักเรียนตั้งแต่อนุบาล 2 และอนุบาล 3 โดยให้โรงเรียนทุกแห่งถือเป็นนโยบายปฏิบัติให้เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกัน

 

 

 

 


          ร.ร.สพฐ.ไม่รับอนุบาล1
          บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลโรงเรียนสอนระดับอนุบาล จำนวน 26,464 โรงเรียน และมีนักเรียนอนุบาล จำนวน 960,387 คน ซึ่งถือเป็น 1 ใน 7 ของจำนวนนักเรียนในสังกัด 


          โดยในปี 2562 จะเป็นปีแรกที่โรงเรียนอนุบาลในสังกัด สพฐ.ทั้งหมดงดรับนักเรียนอนุบาล 1 รับนักเรียนตั้งแต่อนุบาล 2 และอนุบาล 3 โดยให้โรงเรียนทุกแห่งถือเป็นนโยบายปฏิบัติให้เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกันด้วย ส่วนการรับเด็กอนุบาล 1 ปล่อยให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสถานศึกษาเอกชนดูแลไป จะได้ไม่เกิดความซ้ำซ้อน เพราะทั้งสองหน่วยงานทำได้ดีอยู่แล้ว แต่ในส่วนพื้นที่ไหนไม่มี อปท.หรือสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษา สพฐ.ประสานสำนักงานปลัดศธ.ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.) ทำหน้าที่พิจารณาอนุญาตให้โรงเรียน สพฐ.เปิดรับเด็กอนุบาล 1 ได้

 

 

 

 

 

 


          ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้หารือร่วมกับ อปท. ไม่ได้ผิดกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดว่าให้รัฐมีหน้าที่จัดการศึกษา ดังนั้น อปท.และสถานศึกษาเอกชน เป็นหน่วยงานรัฐเช่นกัน ไม่เฉพาะเจาะจงแค่ สพฐ.เท่านั้น


          “ขณะนี้ สพฐ.มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประมาณ 8 หมื่นกว่าคน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประมาณ 410,000 คน และอนุบาลปีที่ 3 ประมาณ 460,000 คน ซึ่งนโยบายงดรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ไม่กระทบจำนวนนักเรียนของสพฐ." เลขาธิการ กพฐ.กล่าว


          อย่างไรก็ตาม การดำเนินการครั้งนี้หากมีโรงเรียนใดฝ่าฝืน เปิดรับเด็กอนุบาล 1 ทั้งที่มีโรงเรียนสังกัดอปท. และสช. เข้าเรียน โดยไม่มีเหตุผล และไม่ได้รับความเห็นชอบจาก ศธจ. ถือว่าขัดนโยบายของผู้บังคับบัญชาอาจต้องพิจารณาเชิงบริหารต่อไป

 

 

 

 


          เน้นใช้แนวคิดไฮสโคปพัฒนาเด็ก 
          เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ.ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมาก โดยสนับสนุนงบประมาณปี 2562 นำร่องนำแนวคิด (High Scope) ไฮสโคป ไปใช้ในโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โรงเรียนประจำอำเภอ และโรงเรียนที่มีความพร้อม จำนวน 82 แห่ง เป็นโรงเรียนต้นแบบก่อนจะขยายไปสู่โรงเรียนอื่นๆ ต่อไป


          นวัตกรรมไฮสโคป เป็นการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านมุมเล่นที่หลากหลาย ด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก และการแก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้น โดยการให้โอกาสเด็กเป็นผู้ริเริ่มการเล่นหรือกิจกรรมต่างๆ อย่างอิสระ ซึ่งตรงตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเปียเจต์ นักการศึกษาที่สำคัญคนหนึ่งของโลก ความสำคัญในด้านพื้นฐานโดยเฉพาะการสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียน เน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning) เพราะเด็กจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทำให้เกิดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง

 

 

 


          มีโรงเรียนตัวอย่างที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว 2 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด และโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา" จ.พิจิตร ขณะเดียวกันในปีการศึกษา 2562 สพฐ.ขยายโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยให้เต็มครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งจะมีการเพิ่มกิจกรรมทักษะวิทยาศาสตร์จากเดิม 8 หน่วยการเรียนรู้ เป็น 10 หน่วยการเรียนรู้ พร้อมกับพัฒนาครูผู้สอน และหาคลิปวิดีโอการทดลองวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ที่ดีมีคุณภาพมาส่งเสริมการเรียนมากขึ้นด้วย

 

 

 

 


          “การดำเนินการของ สพฐ.ครั้งนี้ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยใช้แนวคิดไฮสโคป พัฒนาโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โดยเน้นอย่างน้อย 1 ห้อง เพื่อพัฒนาอย่างเข้มข้น สนับสนุนทั้งสื่อ งบประมาณ และเป็นพื้นที่ฝึกสอน ฝึกปฏิบัติให้แก่ครู เนื่องจากที่ผ่านมา ทุกคนได้เรียนรู้ทฤษฎีจากมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน และเวลานำมาใช้สอนเด็ก ครูไม่รู้ว่าต้องนำทฤษฎีไหนมาใช้ อีกทั้งเป็นการเรียนแต่ภาคความรู้ ภาคสนามครูไม่ได้ฝึกปฏิบัติมาก ห้องเรียนดังกล่าวจึงเป็นแหล่งให้ครูได้นำความรู้มาสู่การปฏิบัติ พัฒนาครูแบบฝังตัวเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ เติมเต็มโรงเรียนอนุบาลเป็นฐานในการพัฒนาเด็ก" บุญรักษ์ กล่าว

 

 

 

 


          ยันร.ร.ไม่ได้รับผลกระทบ
          สำเริง กุจิรพันธ์ นายกสมาคมผู้บริหาร และครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) กล่าวว่า ไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายไม่รับเด็กอนุบาล 1 ของโรงเรียนอนุบาลในสังกัด สพฐ. เพราะสุดท้ายนักเรียนก็ต้องมาศึกษาต่อที่ชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 ในโรงเรียนอนุบาลสังกัดสพฐ. และได้จัดกิจกรรมลงไปช่วยพัฒนาอบรมครูโรงเรียนอนุบาลในสังกัด อปท.และสถานศึกษาเอกชน อย่างไรก็ตาม ทาง สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเต็มที่

 

 

บุญรักษ์ ยอดเพชร

 


          “ปี 2562 นี้ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ ได้ยึดแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยตามแนวคิด และนโยบายต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การอบรมครูอันนำไปสู่การสร้างเด็กปฐมวัยให้เต็มศักยภาพ ส่วนการนำแนวคิดไฮสโคปมาใช้กับโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคเหนือ 17 จังหวัด 18 โรงเรียน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 20 โรงเรียน, ภาคกลาง 19 จังหวัด 22 โรงเรียน, ภาคใต้ 14 จังหวัด 14 โรงเรียน และภาคตะวันออก 8 จังหวัด 8 โรงเรียน โดยในแต่ละภาคจะมีประธานและคณะทำงานเพื่อดำเนินกิจกรรมดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ และมีการประชุมทุกเดือน" สำเริง กล่าว

 

 

 

 

          ที่ผ่านมาสมาคมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกเรื่องตามแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่โรงเรียนสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน รวมถึงสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล การอบรมครู การพาครูไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น เร่งประสานไปยังโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่ต่างๆ และโรงเรียนประจำจังหวัด โรงเรียนประจำอำเภอ เพื่อดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
 

 

 

 

Shares :
เปิดอ่าน 620 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ