royal coronation
วันที่ 21 มิถุนายน 2562
คิดโซน (ของ) วัยทีน

ห้องเรียนแห่งอนาคต เทคโนโลยีกับครูต้องคู่กัน

วันที่ 2 มกราคม 2562 - 10:19 น.
ห้องเรียนแห่งอนาคต,เทคโนโลยี,ครู,นักเรียน
Shares :
เปิดอ่าน 587 ครั้ง

รายงาน..  โดย...  หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ -qualitylife4444@gmail.com-


 

          ว่ากันว่าปัจจุบันโรงเรียนหลายแห่งปรับรูปแบบการเรียนการสอนอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน ด้วยจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนช่วยสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม และนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชา ในสภาพแวดล้อมของห้องเรียนที่เอื้อให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อสื่อสารแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองค้นพบ และสร้างแรงบันดาลใจและประโยชน์ให้คนรอบข้างได้ ดังนั้นห้องเรียนยุคใหม่ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กอยากเรียนรู้ให้ได้ โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิด ตั้งคำถาม และออกไปค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบยั่งยืน

 

 

 

 

 

          ห้องเรียน “ยุคใหม่” ต้องออกแบบให้เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะเตรียมความพร้อมเด็กสู่ชีวิตและการทำงานจริง ซึ่งทักษะเหล่านี้คือ ทักษะการสื่อสาร เพื่อสามารถนำเสนอความคิดเห็นของตนเองและสื่อสารกับผู้อื่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ STEM ที่ประยุกต์ใช้ความรู้จากหมวดต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ฝึกให้เด็กรู้จักตั้งคำถาม และฝึกให้มีกระบวนการคิดเพื่อหาคำตอบ ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการคิดสร้างสรรค์ เด็กรุ่นใหม่ต้องใช้ทักษะเหล่านี้ ผนวกกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้เป็นเพื่อช่วยให้เข้าถึงความรู้ต่างๆ ด้วยตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัด  


          ดังนั้น “ครู” ต้องจัดการเรียนการสอนต้องตอบโจทย์เทรนด์ต่างๆ ของเทคโนโลยี สอนให้เด็กสร้างปัญหาก่อน จากนั้นนำเครื่องมือไปแก้ปัญหาตรงนั้นให้ได้ ทำให้เด็กนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตเข้าด้วยกัน แล้วจะสามารถช่วยยกระดับองค์ความรู้และลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

 

 

 


          สารพัดแอพผู้ช่วยครู
          ปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นส่งเสริมการเรียนการสอน ที่สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตก็สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมแก่การเรียนรู้ของนักเรียนได้ ให้ครูสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับห้องเรียน 1.Plickers เป็นเครื่องมือที่ไว้ใช้สำหรับเช็กชื่อ เช็กคำตอบของนักเรียน เพียงใช้สมาร์ทโฟน สแกน AR Code นักเรียนจะมีกระดาษของตนเองที่ใช้เก็บรหัสและคำตอบประเภทตัวเลือก เมื่อครูต้องการจะเช็กชื่อ หรื่อตรวจคำตอบเพื่อเก็บ แค่เพียงให้นักเรียนชูกระดาษขึ้นมา ครูก็ใช้แอพพลิเคชั่นที่มีในสมาร์ทโฟนสแกนกระดาษของนักเรียน จะเห็นคำตอบแบบเรียลไทม์บนหน้าจอได้

           2. Kahoot! โปรแกรมที่ใช้ตอบคำถาม คำตอบทางออนไลน์ พร้อมสรุปผลคะแนน คนที่ได้คะแนนมากที่สุด เรียงลำดับ และรายบุคคลด้วยการเล่นผ่านระบบออนไลน์ที่นักเรียนจะต้องเล่นผ่านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ ซึ่งครูสามารถตั้งคำถามและเฉลยคำตอบเพื่อให้นักเรียนเล่นเกมแข่งขันกันได้

 

 

 


          3. Socrative แอพพลิเคชั่น ที่ช่วยสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินผลนักเรียนแบบออนไลน์สามารถแสดงผลการสอบได้ทันที รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใส่ภาพประกอบคำอธิบายต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนพิมพ์คำตอบได้ สามารถทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้


          4. ZipGrade ใช้สำหรับตรวจคำตอบประเภทปรนัยที่สามารถแสดงผลได้ทันที โดยใช้ร่วมกับกระดาษที่ทางแอพพลิเคชั่นนี้ได้ทำขึ้น สำหรับใช้ในการประเมินผลต่างๆ โดยการใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตสแกนเพื่อตรวจคำตอบ รองรับคำตอบที่ใช้ปากกาสีแดง สีน้ำเงินและดินสอสีดำได้ มีความรวดเร็วแม่นยำในการประมวลผล ไม่เกิน 5 นาทีต่อ 1 แผ่น สามารถบอกค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุดต่ำสุดของคะแนนสอบ และค่าสถิติของตัวข้อสอบได้

 

 

 

 


          5. ClassDojo แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่มีการผสมผสานวิธีการสอนและวิธีการประเมินที่หลากหลาย สามารถเพิ่มผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครองได้ สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้ทุกชนิด


          6. Seesaw แอพพลิเคชั่นที่ช่วยในเรื่องการจัดการ ครูสามารถจะสั่งการบ้านให้นักเรียน จะช่วยเตือนความจำ การสั่งงานรวมทั้งระยะเวลาที่ต้องส่ง มีระบบเช็กการส่งงาน  ซึ่งนักเรียนสามารถทำงานผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ได้ เลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะวาดรูป ถ่ายภาพ อัดเสียง หรือถ่ายคลิป ที่ครูสามารถเข้ามาตรวจผลงานได้ทันที รวมถึงแชร์ให้ผู้ปกครองรับรู้ได้ด้วย

 

 

 


          7. Quiver แอพพลิเคชั่นสำหรับเด็ก ที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ จะให้ภาพเคลื่อนไหวเป็นสามมิติ โดยการดาวน์โหลดรูปภาพจากแอพพลิเคชั่นและนำมาให้เด็กๆ ระบายสี เมื่อนำกล้องไปส่องที่รูปภาพที่ระบายสี ตัวการ์ตูนจะปรากฏเป็นภาพสามมิติตามสีและภาพที่ระบายสีได้


          8. Google Classroom เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา ถูกออกแบบมาเพื่อให้ครูมีเวลาติดต่อสื่อสารกับนักเรียนมากขึ้น ในขณะเดียวกันนักเรียนก็มีเวลาค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนรู้มากขึ้นด้วยเช่นกัน การใช้งานของ Google Classroom ช่วยสร้างและเก็บข้อมูลการเรียนโดยใช้ Google Docs, Drive และ Gmail โดยครูสามารถตรวจข้อมูลการเรียนได้ตลอดเวลาพร้อมให้คำแนะนำแก่นักเรียนได้ตลอดเวลา


          9. Engrade แอพพลิเคชั่นที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครูวางแผนการสอน ปรับปรุง และประเมินนักเรียนไปในตัว ที่ผู้เรียนสามารถส่งงาน และสนทนากับครูได้ด้วย

 

 

 

 


          10. Trueplookpanya แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา คลังความรู้และคลังข้อสอบออนไลน์ พร้อมเฉลย ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และปฐมวัย ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้สนใจเข้าถึงข้อมูล ภาพ เสียง และวิดีโอ ได้ทุกที่ ทุกเวลา มีคลังความรู้ (รวบรวมความรู้วิชาการจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมนอกห้องเรียน) คลังข้อสอบ (รวมข้อสอบทุกระดับชั้นจากสถาบันการศึกษาและสถาบันกวดวิชาที่ได้มาตรฐาน) และความรู้คู่คุณธรรม (สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม) มีเมนู Search เพื่อง่ายต่อการค้นหาหัวข้อ และเมนู Favorite เก็บเนื้อหาที่สนใจหรือใช้เป็นประจำได้

 

 

 

 


          แอพผู้ช่วยให้เรียนดีขึ้น 
          1. TCASter แอพพลิเคชั่นนี้จะช่วยรวมข้อมูลในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS ไว้ในที่เดียว มีข้อมูลคะแนนสูงสุด ต่ำสุดของแต่ละคณะ เพื่อให้ประเมินว่าคะแนนที่มีจะสอบเข้าคณะในฝันได้หรือไม่


          2. My Study Life ช่วยจัดตารางเรียน และยังจดบันทึกสิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับการเรียนได้อีก เช่น การบ้านพร้อมกำหนดระยะเวลาส่งงาน พร้อมระบบแจ้งเตือน


          3. PhotoMath ช่วยคิดหาคำตอบโจทย์คณิตศาสตร์ เพียงแค่ถ่ายรูปโจทย์คณิตที่อยากรู้คำตอบ แอพจะหาคำตอบมาให้ พร้อมกับวิธีทำอย่างละเอียด แต่ต้องไม่มีความซับซ้อนมาก


          4. Wolfram Alpha แอพคำนวณเลข หรือวิทยาศาสตร์ ด้วยการพิมพ์โจทย์เลขที่ยากกว่า PhotoMath ลงไปในช่องค้นหา แอพจะคำนวณคำตอบมาให้ พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด


          5. TED ฝึกสกิลภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น เปิดซับไตเติลอ่านตามด้วยได้ ได้ฟังสำเนียงภาษาอังกฤษจริงๆ พร้อมกับเรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆ 

 

 

 

 


          6. Learn English Grammar แอพพลิเคชั่นด้านแกรมม่าภาษาอังกฤษ ออกมาโดยเฉพาะ มีแบบทดสอบ 
          7. Tinycards แอพพลิเคชันจาก Duolingo ช่วยให้จำบทเรียนได้ผ่านการจำภาพ  จะมี flashcards ที่สามารถทบทวนบทเรียนได้  


          8. Evernote ช่วยให้จำและทบทวนบทเรียนได้ด้วยการจด มีฟังก์ชันในการเพิ่มรูปภาพ ข้อความเสียง ไฮไลต์ประโยคสำคัญ สามารถใส่แฮชแท็กได้ เปิดได้ในสมาร์ทโฟน ไอแพด และคอมพิวเตอร์


          9. Easy Study ช่วยคำนวณระยะเวลา และจัดเรียงวิชา แบ่งเวลาในการอ่านได้อย่างง่าย
          10. Remember The Milk คล้ายๆ กับ Reminders ที่มีมาให้ในไอโฟน ลิสต์วิชาที่ต้องอ่าน พร้อมกับลิสต์หัวข้อคร่าวๆ ได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะอ่านทบทวนบทเรียนอย่างละเอียด


          11. GoConqr เป็นแอพพลิเคชั่นทบทวนบทเรียนแบบออนไลน์ สร้าง Mindmap จากบทเรียนได้แบบออนไลน์ ใส่ flash cards แบ่งปันบทเรียนที่ทำขึ้นมาให้แก่คนอื่นได้


          12. Acceleread Speed Reading Trainer ช่วยฝึกการอ่านข้อสอบ โดยจะมีตัวเร่งเวลาและโจทย์มาให้

 

 

 

 


          13. Mendeley เป็นโปรแกรมใช้ในการจัดการ Reference และเอกสารบรรรณานุกรม (paper) สามารถโหลดเก็บไว้อ่านได้ภายหลัง โหลดเป็นไฟล์ pdf ได้


          14. Drops ช่วยในการเรียนรู้คำศัพท์ ซึ่งรองรับมากกว่า 20 ภาษา เช่น เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน/กวางตุ้ง, สเปน/ละติน, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ดัตช์ จำกัดการเรียนรู้เป็นเวลา 5 นาทีต่อวัน ช่วยให้ผู้เรียนโฟกัสและมีความจำที่ดีขึ้น มีคำศัพท์ที่มากมายหลายหมวดหมู่ พร้อมเสียงและภาพประกอบ 


          15. Elsa Speak แอพพลิเคชั่นที่ช่วยฝึกสำเนียงการพูดภาษาอังกฤษให้เหมือนกับเจ้าของภาษา โดยพิมพ์คำหรือประโยคที่ต้องการจะฝึกลงไป แล้วพูดตาม สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามสำเนียงเจ้าของภาษา


          16. Bright ช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการเรียนได้ สอนออกเสียง คำศัพท์ เขียนศัพท์ มีระบบการฝึกฝนซ้ำและเทคนิคจดจำคำใหม่ๆ 

 

 

 

 


          ทั้งนี้ครูในอนาคตจะเป็นอาชีพที่ถูกท้าทายมากที่สุด เพราะการจัดการเรียนการสอนในโลกเทคโนโลยีที่อินเทอร์เน็ตคือทุกสิ่งในโลกนี้ ครูต้องใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอนให้มากที่สุด ครูต้องเป็น “โค้ช” ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และตรงตามทักษะที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ หรือเป็นผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ในโลกดิจิทัล เพราะยุค Disruption ใบปริญญาอาจจะไม่มีความสำคัญอีกแล้ว
 

Shares :
เปิดอ่าน 587 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ