royal coronation
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562
คิดโซน (ของ) วัยทีน

หลักสูตรดูแลคนเมืองพัฒนาสุขภาพวิถีชีวิต

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 - 09:17 น.
หลักสูตรดูแลคนเมืองพัฒนาสุขภาพวิถีชีวิต
Shares :
เปิดอ่าน 1,316 ครั้ง

หลักสูตรดูแลคนเมืองพัฒนาสุขภาพวิถีชีวิต : รายงาน  โดย...  เกศกาญจน์ บุญเพ็ญ qualitylife4444@gmail.com


          “หลักสูตรใหม่เน้นตอบโจทย์ในด้านการดูแลสุขภาพ และพัฒนาบุคลากรรองรับสังคมในวิถีคนเมือง” นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์

          การเตรียมพร้อมรองรับกับสังคมในวิถีคนเมือง ทั้งในแง่การพัฒนาองค์ความรู้ การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สถาบันการศึกษาต้องดำเนินการโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเฉพาะทางอย่าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ที่มีองค์ความรู้ ผลิตบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในเขตเมือง จึงต้องเร่งพัฒนาหลักสูตรใหม่เน้นตอบโจทย์ในด้านการดูแลสุขภาพ และพัฒนาบุคลากรรองรับสังคมในวิถีคนเมือง

 

        นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย มีภารกิจในการจัดการศึกษา สร้างงานวิจัย ยังมีจุดเด่นเฉพาะด้านเรื่องการดูแลสุขภาพชีวิตคนเมือง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลตั้งมากว่า 100ปี และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ไม่ต่ำกว่า 60 ปี มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ การผลิตบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในเขตเมือง
      
          ขณะนี้ประเทศไทยยังต้องการสายปฏิบัติการจำนวนมาก มหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดผลิต “บัณฑิตสายปฏิบัติการ” ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง จึงได้พัฒนาหลักสูตรใหม่เน้นตอบโจทย์ในด้านการดูแลสุขภาพ และพัฒนาบุคลากรรองรับสังคมในวิถีคนเมือง ซึ่งสอดคล้องกับต้องการของประเทศ และสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย

 

 

          เน้นสุขภาพ-คนเมือง
          นพ.อนันต์ กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพและรองรับวิถีคนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะดำเนินการผ่านหลักสูตรใหม่

          4 สาขาวิชา ใน 2 คณะ ดังนี้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด ,สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบริการธุรกิจการบิน โดยร่วมกับบริษัทไทยไฟล์ท เทรนนิ่ง จำกัด ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

          ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2561 ได้เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกเพียง 3 สาขา ผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษา คือ สาขารังสีเทคนิค สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด และสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล รับนักศึกษาสาขาละ 40 คน ประมาณค่าใช้จ่ายภาคการศึกษาละ 27,500 บาท ส่วนสาขาการบริการธุรกิจการบิน คาดว่าจะเปิดรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2562 เนื่องจากยังอยู่ในกระบวนการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร

 

 

          เรียนจบทำงานได้ทันที       
          อย่างไรก็ตาม กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีการวางแนวทางแตกต่างกัน จะเน้นความต้องการประเทศและความต้องของสังคมเมืองบนพื้นฐานมาจากความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่สะสมมายาวนาน และมีการหารือกับผู้เกี่ยวข้อง ในด้านสุขภาพพบว่ามีความขาดแคลนมากโดยเฉพาะสาขารังสีเทคนิค

          “ยืนยันได้ว่าทุกหลักสูตรมีความพร้อมผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในเดือนมี.ค. ขณะที่หลักสูตรที่ต้องมีสภาวิชาชีพรับรอง เช่น สาขารังสีเทคนิค ได้รับการรับรองเรียบร้อย ซึ่งการเรียนการสอนยึดแนวทางเหมือนการผลิตแพทย์ พยาบาลคือเรียนและฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เพราะฉะนั้น นักศึกษาก็จะเรียนวิชาการและฝึกปฏิบัติงานจริงภายในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เรียนจบมีมั่นใจได้มีงานรองรับแน่นอนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพราะเป็นสาขาอาชีพที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และกำลังอยู่ในสภาวะขาดแคลนที่สำคัญสามารถทำงานได้ทันที ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานแล้วไม่มีความรู้โดยตรง เพราะที่ผ่านมาในบางสายงานที่ไม่มีผู้จบเฉพาะทางก็ใช้เวลาในการอบรมใหม่เป็นปีๆ”นพ.อนันต์ กล่าว

 

 

          รังสีเทคนิคขาดตลาด
          นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล อธิบายว่า จากข้อมูลสมาคมนักรังสีวิทยาแห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจุบันมีนักรังสีวิทยา ประมาณกว่า 4,000 คนที่มีใบประกอบโรคศิลป์ เทียบสัดส่วนนักรังสีวิทยาต่อประชากร อยู่ที่ 1:15,000 โดยมีการประมาณการว่ายังขาดแคลนอยู่ 3,000 อัตราทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ขณะที่การผลิตของสถาบันอุดมศึกษาอยู่ที่ประมาณ 200 คนต่อปี 

          ซึ่งไม่เพียงพอถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศที่ต้องเร่งแก้ไข คณะแพทย์ฯ จึงได้เปิดสอนสาขารังสีเทคนิค ซึ่งเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางรังสี ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงในด้านรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพราะมีความพร้อมทั้งบุคลากร อาจารย์แพทย์ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
      
          เพราะฉะนั้น นักศึกษาที่มาเรียนจบใน 4 ปีมีคุณภาพและมีงานทำแน่นอน โดยสามารถทำงานเป็นนักรังสีเทคนิค หรือนักรังสีเทคนิคการแพทย์ อาจารย์/นักวิชาการที่ทำงานด้านวิจัยและวิชาการ อาชีพที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางรังสี วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือทำงานเกี่ยวกับการใช้รังสีเพื่อการวินิจฉัย รักษาโรคกับผู้ป่วย และงานด้านความปลอดภัยทางรังสี ขณะเดียวกัน สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศด้วย

 

 

          สร้างนักอาชีวะอนามัยรพ.     
          ขณะที่ รท.นพ.นาวิน สุรภักดี รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชี้แจงถึงการสอนใน 3 สาขา ว่า การเปิดสอนสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล เป็นการต่อยอดจากเดิมโดยมุ่งผลิต บุคลากร นักวิชาการด้านบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานพยาบาลซึ่งมีความซับซ้อนกว่าสถานประกอบการ โดยจบการศึกษานักศึกษาจะได้รับใบ จป.วิชาชีพ หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สามารถทำงานด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยที่โรงพยาบาลหรือสถานประกอบการ ภาคบริการ หรือจะเป็นนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัยก็ได้
     
          สำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด ถือเป็นสถาบันแรกที่ได้เปิดสอนโดยตรงเพราะปัจจุบันบุคลากรที่ดูแลด้านเครื่องมือแพทย์ เป็นพยาบาลที่จบในสาขาใกล้เคียงมาปฏิบัติงาน จึงต้องการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางเข้ามาจัดเตรียมช่วยแพทย์อย่างเป็นระบบ คืนพยาบาลสู่ผู้ป่วย ผู้จบสาขานี้ประกอบอาชีพหลากหลาย เช่น นักปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด นักอุปกรณ์ชีวการแพทย์ วิศวกรบริการหรือนักเทคนิคฝ่ายบริการ ฯลฯ ในส่วนสาขาบริการธุรกิจการบิน เน้นผลิตบุคลากรด้านการบินที่มีความเชี่ยวชาญให้บริการเกี่ยวกับการแพทย์และสุขภาพของผู้โดยสาร

 


           
          รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอาการเจ็บป่วยก่อนและระหว่างเดินทาง ซึ่งยังอยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตรโดยเป้าหมายนักศึกษาต้องมีความรู้ด้านการแพทย์เทียบเท่าผู้ช่วยพยาบาลและต้องไปฝึกประสบการณ์กับทาบริษัทไทยไฟล์ท เทรนนิ่ง จำกัด เมื่อจบการศึกษาจะได้รับใบรับรองจากทางการบินไทยด้วย

Shares :
เปิดอ่าน 1,316 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended