"องคมนตรี" ขับเคลื่อน! "รพ.คุณธรรม"

"องคมนตรี" ตรวจเยี่ยม "รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา"จ.สระบุรี พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อน"รพ.คุณธรรม" ใช้แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง-ระบบธรรมาภิบาล

วันนี้ (28 มิถุนายน 2561) ที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้มาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้เป็น 1 ใน 10 โรงพยาบาลอยู่ในความอนุเคราะห์ของมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล มีอัตลักษณ์ร่วมกันคือ“โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล (More than a Hospital)”

 

 

"องคมนตรี"  ขับเคลื่อน! "รพ.คุณธรรม"

                     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

โดยเป็นโรงพยาบาลต้นแบบด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกระดับเขตที่ได้รับรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรม ประจำปี 2560 และเป็นโรงพยาบาลประชารัฐ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อประชาชน โดยมี นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4 และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมการดำเนินงาน

 

 

"องคมนตรี"  ขับเคลื่อน! "รพ.คุณธรรม"

 

นายแพทย์โอภาส กล่าวต่อว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม กล่าวถึงแนวทางการบริหารโรงพยาบาล 5 องค์ประกอบ คือ 1.ใช้ระบบธรรมาภิบาล บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ประหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรม และหลักกฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้น“ประหยัด เรียบง่าย ประโยชน์สูงสุด”

 

 

2.โรงพยาบาลคุณภาพ มีคุณภาพในการบริหาร บริการ บุคลากร มีการประกันคุณภาพ และการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานและองค์กร เพื่อให้คุณภาพบริการการรักษาพยาบาลดียิ่งขึ้น 3.โรงพยาบาลคุณธรรม สร้างคนดี มีน้ำใจให้มีอยู่ทั่วโรงพยาบาล ให้บริการประชาชนด้วยความรู้คู่คุณธรรม 4.นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และ 5.รมณียสถาน ออกแบบสถานที่และระบบบริการให้สะอาด สะดวก และสบาย

 

 

"องคมนตรี"  ขับเคลื่อน! "รพ.คุณธรรม"

 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลขนาดขนาด 30 เตียง ดูแลประชาชน 32,154 คน ให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 111,623 ครั้งต่อปี มีอัตราการครองเตียงของผู้ป่วยใน ร้อยละ 110.72

 

 

"องคมนตรี"  ขับเคลื่อน! "รพ.คุณธรรม"

 

โดยผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นโรคที่ป้องกันได้ เช่น โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ เบาหวาน ความดันโลหิต มีการใช้ยาลดอาการปวดจำนวนมาก โรงพยาบาลจึงได้นำระบบบริการการแพทย์แบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการจัดทำกายภาพบำบัด มาบริการผู้ป่วยร่วมด้วย ได้แก่ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน แพทย์พื้นบ้านและแพทย์วิถีธรรม