"ฉัตรชัย"ย้ำใช้รพ.สต.เป็นเครื่องมือพัฒนาสุขภาพปชช.

"ฉัตรชัย" ย้ำใช้ รพ.สต.ทั้ง 9,783 แห่ง เป็นเครื่องมือพัฒนาสุขภาพประชาชน เน้น 3 เรื่องสำคัญ "การพัฒนา รพ.สต. -โครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล-แผนสาธารณสุขทางทะเล"

 

          เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูง วาระพิเศษ ว่า ในวันนี้

        ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ให้เดินหน้าในงานที่เป็นภาระหน้าที่ที่มีเป็นจำนวนมาก โดยกำชับให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพให้ดีที่สุด ได้เน้นย้ำการดำเนินงานใน 3 เรื่องสำคัญ

 

         ดังนี้ 1.เรื่องพัฒนา รพ.สต. ซึ่งทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนในภูมิภาค มีทั้งหมด กว่า 9,800 แห่ง โดยให้กระทรวงสาธารณสุขใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงาน และได้สั่งการให้จัดทำแผนพัฒนา รพ.สต. ในปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม เพื่อให้รพ.สต.ขับเคลื่อนการสร้างสุขภาพของประชาชน ตามนโยบายที่กำหนดไว้ว่าจะดูแลเรื่องสุขภาพประชาชนเพื่อลดการเจ็บป่วย ให้รพ.สต.เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชน และต้องพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนที่รับบริการ

 

         2.เรื่องธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ให้พระภิกษุสงฆ์ร่วมมือกับประชาชนในการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ทั้งเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย เพื่อให้พระสงฆ์มีร่างกายแข็งแรงเป็นตัวอย่างให้ประชาชน ตามโครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล และจะขยายให้ รพ.สต.ดำเนินการต่อ เพื่อให้ทุกวัดได้รับการดูแลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3.แผนสาธารณสุขทางทะเล เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่กระทรวงสาธารณสุขมีเรือพยาบาลดูแลนักท่องเที่ยวเมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักในขณะนี้ให้เกิดประสิทธิภาพ ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 1 แห่งคือจังหวัดพังงา และจะต่อยอดไปอีก 4 จังหวัดท่องเที่ยว ได้แก่ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ และชลบุรี

 

       

        ด้านศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข จัดทำ (ร่าง) แผนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พ.ศ.2561-2565 แบ่งการพัฒนาเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ พัฒนาต่อยอด รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ติดดาวไปสู่ดิจิทัลการเพิ่มเติมส่วนที่ขาดในพื้นที่ทุรกันดาร ทั้งด้านโครงสร้างครุภัณฑ์ และการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ให้ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี คือบริหารดี ประสานงานดี บุคลากรดี บริการดี และประชาชนสุขภาพดี

 

         นอกจากนี้ จะสนับสนุนการพัฒนาใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการสื่อสาร ด้วยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการสื่อสารระบบอินเทอร์เน็ต ในรพ.สต.ชายแดนทุรกันดาร พื้นที่เกาะ/พื้นที่สูง 31 จังหวัด โดยขอการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2.การพัฒนาคุณภาพ/ยกระดับ รพ.สต.ติดดาว เป็น รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี และ3.การจูงใจบุคลากร


           ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข มี รพ.สต. 9,783 แห่ง และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ (สอน.) 80 แห่ง แบ่งเป็นรพ.สต.ขนาดเล็ก 3,483 แห่ง ขนาดกลาง 5,441 แห่ง และขนาดใหญ่ 939 แห่ง ในปี2560 ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวแล้ว 1,683 แห่งคิดเป็นร้อยละ 17.13ส่วนปี 2561 ตั้งเป้าพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ 5 ดาวร้อยละ 30เกณฑ์ 4 ดาวร้อยละ 30 และเกณฑ์ 3 ดาวร้อยละ 40

---***---

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่