เปิด!! 17หลักสูตรรับอีอีซี

มทร.ธัญบุรีปลื้ม รัฐหนุนงบประมาณ เปิด 17 หลักสูตร เข้าร่วมโครงการ"ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่" รองรับอีอีซี

 

            เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2561 -   รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่ขณะนี้มทร.ธัญบุรี ได้รับการอนุมัติ

 

        ให้เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง โดยมหาวิทยาลัยได้เสนอหลักสูตรเพื่อขอเข้าร่วมโครงการจำนวน 19 หลักสูตร และได้รับอนุมัติ จำนวน 17 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระยะสั้น 9 หลักสูตร 

     

       ได้แก่ หลักสูตรเพิ่มทักษะและสมรรถนะแรงงานไทยเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัยสู่ภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรนวัตกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพพรีเมี่ยมเพื่อตลาดระดับบน โครงการฝึกอบรมพัฒนากำลังคนด้านอากาศระยะสั้น หลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและผู้ค้ารายย่อย โครงการฝึกอบรมระยะสั้น Train the Trainer หลักสูตร Thai Meister Automotive เป็นต้น

 

 

เปิด!! 17หลักสูตรรับอีอีซี

 

         หลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่ อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ พ.ศ. 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี และ 4 ปี) พ.ศ. 2561 ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการบิน พ.ศ. 2561 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 เป็นต้น

 

เปิด!! 17หลักสูตรรับอีอีซี

 รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ

 

          ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า หลักสูตรที่มทร.ธัญบุรีได้รับการอนุมัตินั้น จะเป็นสาขาที่ตรงกับนโยบายของรัฐบาลผลิตบัณฑิตตอบสนองอุตสาหกรรม S-Curve เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งหลักสูตรปริญญาตรีนั้น จะเป็นหลักสูตรต่อเนื่องรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอง

 

เปิด!! 17หลักสูตรรับอีอีซี 

 

           โดยจะคัดเลือกจากนักศึกษาที่มีผลการเรียดี เน้นปฏิบัติและมีทัศนคติที่ดี เพื่อเรียนต่อในปี 3 การที่รัฐบาลทุ่มงบให้นักศึกษาในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จะเน้นเรียปฏิบัติ ซึ่งตรงกับอัตลักษณ์ของมทร.ธัญบุรี ที่เน้นในเรื่องนี้เช่นกัน และมหาวิทยาลัยยังมีพาร์ทเนอร์ภาคอุตสาหกรรมที่จะรองรับให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานจริง 

 

 

เปิด!! 17หลักสูตรรับอีอีซี

 

         สำหรับหลักสูตรระยะสั้นได้รับงบประมาณ 6 หมื่นบาทต่อคน ส่วนหลักสูตรปริญญาตรี 9 หมื่นบาทต่อคน โดยจะเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป

----***-----