10 อาชีพมาแรง 5 ปีข้างหน้า !!

โดย ชุลีพร อร่ามเนตร - qualitylife4444@gmail.com - กรุงเทพธุรกิจ

               นีโอรวบรวบ 10 อาชีพมาแรงในอีก 5 ปีข้างหน้า เชื่อรู้จักวิเคราะห์ข้อมูล เรียนเทคโนโลยี ทันเทรนด์ตลาดออนไลน์ ระบบการขนส่ง ดูแลสุขภาพ ไม่ตกงาน จัด EdTeX 2018 นิทรรศการเทคโนโลยีด้านการศึกษา โชว์นวัตกรรม 3 โซน "สมาร์ท คลาสรูม-อีเลิร์นนิ่ง-สมาร์ท ซิสเต็ม" พลิกโฉมการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

 

 

 

10 อาชีพมาแรง 5 ปีข้างหน้า !!

 

 

 

 

               วิทยา แสงสุริโยทัย ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ EdTeX 2018 บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) กล่าวว่าปัจจุบันข้อมูลข่าวสารมีความจำเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียน หรือการทำธุรกิจต่างๆ อีกทั้งข้อมูลจะมีจำนวนมาก ขณะที่เทคโนโลยีนวัตกรรมก็มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น อาชีพที่จะมาแรงในอีก 5 ปีข้างหน้า เท่าที่ได้รวบรวมข้อมูลมานั้น มี 10 อาชีพ ดังนี้ 
               นักวิเคราะห์ข้อมูล อย่างที่ทราบข้อมูลมีจำนวนมาก ผู้ที่สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจะมีโอกาสมากกว่าผู้อื่น นักวิเคราะห์ข้อมูล จึงเป็นอาชีพที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยผู้จะทำงานด้านนี้จำเป็นต้องเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และการใช้ตรรกะวิเคราะห์ ต้องเป็นคนที่พร้อมเปิดรับข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ
               นักพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง ซอฟต์แวร์จึงมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น และธุรกิจ องค์กรต่างๆ ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อลดต้นทุน เป็นภาพลักษณ์องค์กร และการบริหารบุคคล องค์กรให้มีความทันสมัย ที่จะให้องค์กรมีการขับเคลื่อนและแข่งขันได้ จำเป็นต้องมีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรซอฟต์แวร์เข้ามาควบคุมและดำเนินการผลิต โดยจะทำหน้าที่ในการวิเคราะห์และตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีแบบแผน 
               นักออกแบบแอพพลิเคชั่น ตอนนี้มือถือกลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของผู้คน ซึ่งนักออกแบบและเขียนแอพพลิเคชั่นบนมือถือจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น อีกทั้งการทำธุรกิจต้องมีแอพพลิเคชั่นเพื่อเชื่อมต่อและเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิด

 

 

 

10 อาชีพมาแรง 5 ปีข้างหน้า !!

 

 

 

รู้จักตลาด..สร้างรายได้


               ปัจจุบันผู้คนเข้าถึงโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดายและมีแนวโน้มที่มีความสำคัญมากขึ้น นักการตลาดออนไลน์ จะเข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจมากขึ้น เพราะข้อมูลที่ได้รับไม่ใช่เพียงข้อมูลข่าวสารแต่มีโฆษณา ที่นักการตลาดออนไลน์เป็นผู้ออกแบบ ผลิตโฆษณาสื่อสารให้ผู้รับข้อมูลได้รับรู้ ต่อด้วย เน็ตไอดอล หรือนักชี้นำทางความคิด เป็นอาชีพที่เหมือนจะเป็นอาชีพไม่ได้ แต่สามารถทำเงินได้จริงและจำนวนมาก เพราะการชื่นชอบในตัวตนหรือการแสดงความคิดที่คนเหล่านั้นชอบหรือติดตาม เจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพ คนรุ่นใหม่จะแสดงออกซึ่งความคิดของตนเองและจัดการทุกอย่างด้วยตนเอง ดังนั้น จึงทำให้เกิดนักธุรกิจหน้าใหม่ 
               นักการตลาดคอนโด เป็นเทรนด์ในประเทศไทย เพราะขณะนี้มีการสร้างทางรถไฟและระบบขนส่งมวลชนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สิ่งที่พร้อมกับการเดินทางที่สะดวกสบาย คือที่พักอาศัยตามแนวรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ ทำให้มีการพลิกที่ดิน นักการตลาดด้านนี้ต้องโปรโมทสินค้า ประเภทคอนโดมากขึ้น

 

 

 

10 อาชีพมาแรง 5 ปีข้างหน้า !!

 

 

 

10 อาชีพมาแรง 5 ปีข้างหน้า !!

 

 

 

 

เทคโนโลยีเอไอแทนคน


               นักประดิษฐ์เอไอ หรือปัญญาประดิษฐ์ สร้างคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถคล้ายมนุษย์ ทำให้การทำงานด้วยคนจะถูกลดความสำคัญลงเรื่อยๆ โดยมีเอไอเข้ามาแทนที่ ด้วยความสามารถที่วิเคราะห์ได้แม่นยำถูกต้อง ผิดพลาดน้อย ทำงานตามระบบได้ อีกทั้งมีวิศวกรสาขานักประดิษฐ์เอไอถึง 1.9 ล้านคน ซึ่งเป็นชาวสหรัฐเกินกว่า 8.5 แสนคน 
               นอกจากนี้ การจะซื้อของผ่านออนไลน์และให้จัดส่งถึงที่บ้าน เพิ่มสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น อาชีพนักการจัดการโลจิสติกส์ จึงเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยมืออาชีพมาจัดการและมีรายได้สูงมากเช่นกัน และสุดท้าย นักดูแลด้านสุขภาพ ต่อไปประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คนกลุ่มนี้จึงไม่ใช่แพทย์ แต่เป็นอาชีพแตกต่างจากแพทย์ โดยทำหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษา วิเคราะห์ถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพ ซึ่งในจีนต้องการอาชีพนี้สูงถึง 2 ล้านคน แต่ปัจจุบันมีเพียง 1 ล้าน จึงขาดแคลนอีกมาก
               “การศึกษาต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เพราะการผลิตบุคลากร กลุ่มคนทุกอาชีพต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง จะทำแบบเดิม เรียนรู้แบบเดิมไม่ได้ ต่อให้หุ่นยนต์ เทคโนโลยีจะไม่สามารถทดแทนคนได้ทั้งหมด แต่หากเรียนรู้แบบเดิมๆซ้ำๆ ระบบเอไอก็จะเข้ามาแทนที่คนได้ ดังนั้น การศึกษาต้องมีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ลดภาระในการสอนแก่ครู และทำให้เด็กไทยได้มีพื้นฐาน จุดประกายการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ” นายวิทยา กล่าว

 

 

 

10 อาชีพมาแรง 5 ปีข้างหน้า !!

 

 

 

EdTeX2018 นวัตกรรมการศึกษา


               วิทยา กล่าวอีกว่า นวัตกรรมการศึกษามีความจำเป็นมากในการพัฒนา ยกระดับการศึกษาไทย เพราะไม่ใช่เพียงหุ่นยนต์เอไอเท่านั้นที่จะเข้ามามีบทบาท ลดภาระการสอนของครู และเสริมการเรียนรู้ของเด็ก แต่ยังมีเทคโนโลยีอีกมากมายที่ช่วยให้นักเรียนพัฒนาตรรกะ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และนำทักษะดังกล่าวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในการเรียนรู้ได้ด้วย โดยการศึกษาแต่ละช่วงชั้น นวัตกรรมการศึกษาต้องแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความยากง่าย ความซับซ้อนแต่ละช่วงวัย
               “เทคโนโลยีการศึกษาเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งเท่านั้น ที่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้มากขึ้น และลดภาระของครู ให้ครูได้สะดวกในการสอนมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวไม่สามารถสอนแทนครูได้ เพราะครูยังคงสำคัญอยู่ เพียงแต่ครูต้องปรับตัวให้เท่าทันการใช้เทคโนโลยี ไม่ได้สอนด้วยวิธีการเดิมๆ ซึ่งขณะนี้มีบริษัทเอกชนต่างๆ เข้าไปให้ความรู้ อบรมครูมากขึ้น เพื่อให้ครูมีการปรับตัวและเท่าทัน รู้จักการใช้เทคโนโลยีการศึกษาอย่างเหมาะสม” วิทยา กล่าว
               ทั้งนี้ ปัจจุบันเทคโนโลยี นวัตกรรมการศึกษา ได้นำมาใช้ในระบบการศึกษาไทยจำนวนมากขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอ บุคลากรทางการศึกษาต้องได้เห็นว่า เทคโนโลยีเป็นเรื่องไม่ยุ่งยาก และเข้าใจนวัตกรรมเป็นอย่างไร ในงาน EdTeX 2018 นิทรรศการเทคโนโลยีด้านการศึกษา วันที่ 11-12 พฤษภาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 

 

10 อาชีพมาแรง 5 ปีข้างหน้า !!