บริการวิชาการแบบครบวงจร รับ 4.0 @จุฬาฯ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ สยายปีก ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแบบครบวงจร เน้นจัดประชุมวิชาการทั้งภายใน-ต่างประเทศ พร้อมรองรับ Thailand 4.0

 

           ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 33 ด้วยการเร่งขยายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม รุกตลาดการจัดประชุมวิชาการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทุ่มงบกว่า 5 ล้านบาทพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงการ เดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางพัฒนางานบริการวิชาการและงานวิจัยแบบครบวงจรในอีก 2 ปีข้างหน้า

           รศ.ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยในโอกาสที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chula Unisearch ดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 33 ว่า ในฐานะหน่วยงานวิสาหกิจและเป็นผู้แทนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการดำเนินการร่วมกับองค์กรภายนอก ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ จะมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือทางวิชาการ เชิงรุกร่วมกับคณะ/สถาบันต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานและการให้บริการมีคุณภาพยิ่งขึ้น พร้อมมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางพัฒนางานบริการวิชาการและงานวิจัยที่พร้อมรองรับงานจากทุกภาคส่วนในยุค Thailand 4.0

         “ท่ามกลางสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางโค รงสร้างเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ผลงานทางวิชาการและงานศึกษาวิจัยที่เป็นประโยชน์และตอบโจทย์ของสังคมและประเทศมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต รวมถึงการพัฒนาสังคมและประเทศชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมมากขึ้นตามลำดับ แต่ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคเอกชน หันไปใช้บริการหน่วยงานวิจัยจากต่างประเทศมากขึ้น บริการวิชาการแบบครบวงจร  รับ 4.0 @จุฬาฯ

รศ.ดร.ทวีวงศ์  ศรีบุรี 

       ทั้ง ๆ ที่งานบริการทางวิชาการและการศึกษาวิจัยภายในประเทศสามารถรองรับได้มีประสิทธิภาพไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ จึงได้ตั้งเป้าหมายในการขยายงานบริการวิชาการและงานวิจัยให้เข้าถึงภาคอุตสาหกรรมอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งได้ลงทุนกว่า 5 ล้านบาทในการพัฒนาระบบการบริหารโครงการ เพื่อให้ระบบการดำเนินงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับการเป็นศูนย์กลางการพัฒนางานบริการวิชาการและงานวิจัยแบบครบวงจร (One stop service center) ภายในอีก 2 ปีข้างหน้า” รศ.ดร. ทวีวงศ์ กล่าว

         ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ได้เร่งขยายความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่กับภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเป็นการต่อยอดความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัย บุคลากร รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม จนได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน หลายหน่วยงาน 

           นอกจากนี้ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ จะเน้นการขยายตลาดการจัดประชุมวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือและรองรับความก้าวหน้าทางการศึกษาวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

        รศ.ดร. ทวีวงศ์ กล่าวว่าศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ได้สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการวิจัยอันเป็นประโยชน์ของคณาจารย์และนักวิจัยจุฬาฯ ให้เป็นที่แพร่หลายสู่สังคม ผ่านบทความและบทสัมภาษณ์ทางวารสารวิชาการ “Unisearch Journal” และทางรายการวิทยุ “รอบตัวเรา” ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ทุกวันศุกร์เวลา 10.05-10.30 น. และทุกวันอาทิตย์เวลา 10.30-10.55 น.  

          สำหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจใช้บริการงานวิจัยและงานวิชาการ ตลอดจน สร้างความร่วมมือกับจุฬาฯ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ โทร 0-2218-2880