ปี61สถานพยาบาลเข้าร่วมระบบ"บัตรทอง"เพิ่ม16แห่ง

สปสช.เพิ่ม ‘สถานพยาบาลรัฐ-เอกชน’ เข้าร่วมให้บริการในระบบบัตรทอง คลินิกฟอกไตเพิ่ม 9 แห่ง หน่วยบริการปฐมภูมิ 1 แห่ง คลินิกทันตกรรม 4 แห่ง คลินิกเวชกรรม 2 แห่ง

          ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การดูแลผู้มีสิทธิ์กว่า 48 ล้านคน ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีหน่วยบริการเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญ เพื่อให้การรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขเป็นไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึง สปสช.จะมีการขยายหน่วยบริการประเภทต่างๆ ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสังกัดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น ล่าสุด สปสช.ได้จับมือร่วมกับหน่วยบริการประเภทต่างๆเพื่อขยายการรองรับดูแลผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีหน่วยบริการที่เข้าใหม่ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ดังนี้

ปี61สถานพยาบาลเข้าร่วมระบบ"บัตรทอง"เพิ่ม16แห่ง

          หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 1.ฤทธิเวชสหคลินิก จ.นนทบุรี 2.เอพีเอส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม จ.นนทบุรี 3.บางใหญ่ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต จ.นนทบุรี 4.ชลเวช คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม จ.ปทุมธานี5.คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตศาลายา จ.นครปฐม 6.สหคลินิกไตเทียมดีเดย์รีนัลแคร์ จ.มหาสารคาม 7.คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตนพ.พิสิษฐ์ จ.อุบลราชธานี 8.คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอำนาจเจริญไตเทียมจ.อำนาจเจริญ และ 9.คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมในเมือง จ.ภูเก็ต

          หน่วยบริการปฐมภูมิ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านภูเพ็ก จังหวัดสกลนครหน่วยบริการภาครัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้หน่วยบริการประจำโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร

          หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านทันตกรรม พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 แห่งได้แก่ 1.ประภัศร์คลินิกทันตกรรม 2.คลินิกทันตกรรมสตอรี่เดนทัลโฮม 3.คลินิกทันตกรรมบ้านหมอเม และ 4.คลินิกวีระชัยทันตแพทย์ 

          หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านเวชกรรม พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แห่งได้แก่ 1.เอ็มดีสหคลินิก และ 2.เอกชัยเวชการคลินิก

          ขณะที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีที่ 6 จ.นนทบุรี สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดิมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยู่แล้ว และขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอีกประเภทหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไปเช่นกัน

          ทพ.อรรถพร กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบทั้งสิ้นจำนวน12,109 แห่ง เป็นหน่วยบริการของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 11,054 แห่ง, หน่วยบริการของรัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 134 แห่ง, หน่วยบริการเอกชน 509 แห่ง,หน่วยบริการรัฐพิเศษ อาทิ สังกัด กทม., เทศบาลเมืองพัทยา 22 แห่ง และหน่วยบริการรัฐสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 390 แห่ง  

          “ตลอดทั้งปี สปสช.จะมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมหน่วยบริการ เพื่อมุ่งดูแลประชาชน ไม่เพียงแต่ให้ได้รับบริการอย่างครอบคลุมและทั่งถึง แต่ยังเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้สิทธิ์ด้วย ทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดในการรับบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มเติม สามารถสอบถามผ่านสายด่วนบัตรทอง 1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง” ผู้ช่วยเลขาธิการสปสช.กล่าว 


เปิดอ่าน