"ติดFFF"คนรุ่นใหม่มองผู้ใหญ่!!!

"นิวกราวด์" เปิดผลสำรวจรับวันเด็ก มุมมองคนรุ่นใหม่ต่อผู้ใหญ่และประเทศ พบประเด็น"ผู้ใหญ่รู้สึกผิดต่อเด็ก"คะแนนต่ำสุดๆ เทียบติดเอฟถึง3ตัว

        เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เครือข่ายเด็กกลุ่มนิวกราวด์(newground) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) แถลงข่าวผลสำรวจรับวันเด็ก เรื่อง ความคิดเห็นที่คนรุ่นใหม่มีต่อผู้ใหญ่และประเทศในปี 2560 นายเปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ ตัวแทนองค์กรนิวกราวด์ กล่าวว่า  ใช้การสอบถามแบบออนไลน์ แบ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับระดับความรู้สึก และคำถามปลายเปิด มีกลุ่มตัวอย่าง ตอบคำถามรวม 7,010 ตัวอย่าง เป็นเด็กเยาวชน 6,010 คนและประชาชนทั่วไป 1,000 คน ระหว่างวันที่ 3-31 ธันวาคม 2560 โดยผลลัพธ์คะแนนเต็ม 100 คะแนน และบางข้อมีการตัดคะแนนอิงเกรด 

         โดยในส่วนความรู้สึกมี 6 ข้อ ได้แก่ 1.ประเมินตนเอง โดยคะแนนที่ได้หากยิ่งต่ำยิ่งแย่ 3 อันดับที่ได้คะแนนต่ำสุด พบว่า เรามีภาระที่ต้องทำ 50 คะแนนแสดงว่ามีภาระเยอะ เราเข้าถึงโอกาสได้ 51.76 คะแนน ถือว่าเข้าถึงต่ำ เราได้ใช้ความรู้จากที่เรียนขนาดไหน 51.80 คะแนน แสดงว่าได้ใช้ต่ำ

        2.ประเมินผู้ใหญ่  พบว่า เรื่องที่ได้คะแนนต่ำสุด 24.37 คะแนน ตัดเกรด FFF คือ ผู้ใหญ่ขอโทษเรา หรือแสดงความรู้สึกผิดต่อเรา   เรื่องที่ติด FF คะแนนอยู่ในช่วง30-39 คะแนน เราเชื่อมั่นว่าผู้ใหญ่ในสังคมไทยจะทำให้เรามีชีวิตที่ดี ,เราถูกผู้ใหญ่รับฟัง ส่วนที่ได้เกรด F คะแนน 40-49 คะแนน เราแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาได้อย่างสบายใจ ,เรารู้สึกว่าเรามีสิทธิมีเสียงในสังคม ,ให้คะแนนผู้ใหญ่รอบตัว และรู้สึกถูกผู้ใหญ่ผิด และที่ได้เกรด D คะแนน 50-54 คะแนน เรื่องผู้ใหญ่สนับสนุนเราให้โอกาสเรา และผู้ใหญ่มีคำแนะนำที่ดีให้เรา  3.เรามักได้คำตอบในสิ่งที่สงสียจากที่ใด จากอินเทอร์เน็ต ได้ 82.42 คะแนน เกรด  A แวดวง วงการ กลุ่มเพื่อน 61.7 คะแนน เกรด C ที่ที่เราเรียนอยู่ 51.83 เกรดD และที่ของผู้ใหญ่ เช่น ศูนย์วิจัย วัด โทรทัศน์ เป็นต้น 37.56 คะแนน เกรดF

"ติดFFF"คนรุ่นใหม่มองผู้ใหญ่!!!

       4.ในปีที่ผ่านมา เราควรจะได้อะไรบางอย่าง แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ เพราะ.... ข้อนี้คะแนนยิ่งมากแสดงว่าเป็นเรื่องรุนแรงมาก โดย 3 อันดับที่มากสุด คือ การเป็นเพศทางเลือก 65 คะแนน รูปร่างบุคลิก 57.98 คะแนน และฐานะ 57.44 คะแนน 5.เราเป็นตัวเองขนาดไหนเมื่ออยู่ในที่ต่อไปนี้ ยิ่งคะแนนต่ำยิ่งเป็นตัวเองน้อย โดยเมื่อพูดคุยกับผู้ใหญ่ 39.42 คะแนน เกรดFF ทำพิธีกรรมทางศาสนา 41.31 คะแนน เกรดF  อยู่ในที่สาธารณะ 51.09 คะแนน เกรดD  เจอหน้าเธอ 58.13 คะแนน เกรด D+ ทำข้อสอบและแบบทดสอบต่างๆ 63.43 คะแนน เกรด C อยู่ในห้องเรียนหรือที่เรียน 65.55 คะแนน เกรด C+ ไปเที่ยว 73.15 เกรดB อยู่ในกลุ่มเพื่อน แวดวง วงการเรา 83 คะแนน เกรด A และ 6.เรามั่นใจขนาดไหนเมื่อ...ยิ่งคะแนนน้อยยิ่งไม่มั่นใจ โดยเมื่อมีปัญหากับผู้ใหญ่ ครูหรือคนที่มีอำนาจมากกว่าเราจะได้รับความยุติธรรม 28.82 คะแนน เกรด FFF เมื่อเกิดความเครียดหรือความกังวลเราจะได้รับความช่วยเหลือ ,ระหว่างที่ยังหางานไม่ได้ มีคนพยายามช่วนเหลือเรา,เมื่อถูกคุกคามทางเพศ เรามั่นใจว่าจะมีคนช่วยเหลือ ล้วนคะแนนอยู่ในเกรดF 

        น.ส.วิภาพรรณ วงษ์สว่าง ตัวแทนกลุ่มนิวกราวด์ กล่าวว่า สำหรับในส่วนของคำถามปลายเปิด มี 6 ข้อ 1.เรื่องดีๆที่คิดออกในปี 2560 มากที่สุด งาน/เงิน/อาชีพ ตามด้วยตัวเอง สิ่งใหม่ๆ ศิลปะ ครอบครัว ,ช่วยเหลือ/อาสา การเรียน การมีส่วนร่วม ,นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/เทคโนโลยี และนิยาย การสร้างเกมใหม่ๆ ทำอาหาร ตามลำดับ 2.สื่อขาดเรื่องอะไร เรื่องผู้ใหญ่และเยาวชนมากที่สุด รองลงมา สาระ/ความรู้/สร้างสรรค์มหม่ๆ,ความคิดเห็น การรับฟังและการเห็นต่าง,เพศศึกษา/หลากหลายทางเพศ/เท่าเทียมทางเพศ,สิทธิ  การไม่เหยียด ความจริง ยุติธรรม ปัญหาของกลุ่มชาวบ้านตามลำดับ 3.สื่อมีเรื่องอะไรมากไป ดาราและบันเทิงมากที่สุด ข่าวการเมืองที่ไม่มีประโยชน์,เรื่องไม่เป็นเรื่อง ไร้สาระ,การนำเสนอเรื่องเด็กแบบลำเอียง ,ละครน้ำเน่า ดราม่า เน็ตไอดอล ตามลำดับ

        4.ของขวัญที่อยากได้จากผู้ใหญ่  โดยรับฟัง เข้าใจเรามากที่สุด ตังค์ ของขวัญ ผู้ใหญ่ปรับปรุงตัวเอง,ปรับปรุงระบบการศึกษา ,ให้อำนาจเยาวชน,พัฒนาประเทศ,สร้างความยุติธรรม ,การเมืองดีขึ้น ,ให้ความสุขทางใจ และสนับสนุนให้ความสำคัญเยาวชน พูดดีๆ ตามลำดับ 5.เรื่องที่ชอบในประเทศไทย  โดยก็ดี ไม่ลำบาก มากที่สุด รองลงมา อาหารอร่อย คนไทยน่ารัก สงชิวๆ ที่เที่ยว วัฒนธรรม สวยงาม ตามลำดับ และ 6.เรื่องที่อยากให้ประเทศปรับปรุง มากที่สุด คือ การศึกษา ,สาธารณะ,การเดินทางคมนาคม,การเมือง, เศรษฐกิจ,กฎหมาย ,สื่อ ,สวัสดิการ,ภาษี,ความปลอดภัยและคำพูด ตามลำดับ ทั้งนี้ ผลการสอบถามนี้จะมีการวิเคราะห์เชิงลึกและทำเป็นข้อเสนอด้านเยาวชน จากปัญหาความต้องการของเด็กและเยาวชนเอง


เปิดอ่าน