สีสันเทศกาลอาหาร  สืบสานวัฒนธรรม

ร.ร.ตะกั่วป่า " เสนานุกูล" ปลูกฝังการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

       นางวรอิศรา พรหมภัทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” เปิดเผยว่า โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาชาติไทยให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งบรรพบุรุษไทยที่ได้สรรค์สร้างภูมิปัญญาไทย ดังเช่น ประเพณีวัฒนธรรมไทย รวมทั้งอาหารประจำชาติของประเทศไทย ที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีต จนเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่สำคัญของไทย

สีสันเทศกาลอาหาร  สืบสานวัฒนธรรมสีสันเทศกาลอาหาร  สืบสานวัฒนธรรม

        งานวัฒนธรรม ปีที่ 8  ในปีการศึกษา 2560 ภายใต้งาน “สีสันเทศกาลอาหาร  สืบสานวัฒนธรรม”   ณ  หอประชุมโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”  เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยการปฏิบัติจริง และการเรียนรู้ผ่านปราชญ์ชาวบ้าน  ควบคู่กับการเรียนรู้วัฒนธรรมของอาเซียน   ซึ่งกิจกรรม ประกอบด้วย  ซุ้มพระมหากษัตริย์ไทย ซุ้มอาเซียน ซุ้มอาหาร 4 ภาค ซุ้มอาหารท้องถิ่น ซุ้มเมนูแนะนำ  ซุ้มตลาดโบราณ    การแสดงดนตรีร่วมสมัย สิ่งเหล่านี้เป็นการดำรงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงาม เป็นสิ่งที่สมควรกระทำเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี สร้างคนดีให้กับสังคมไทย    

สีสันเทศกาลอาหาร  สืบสานวัฒนธรรมสีสันเทศกาลอาหาร  สืบสานวัฒนธรรม


เปิดอ่าน