เปิดตัว "100 หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน"

วธ.เปิดตัว 100 หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 60 เหมาะกับวัยสะเทินน้ำสะเทินบก ปลูกฝังการอ่าน รากฐานพัฒนาคุณภาพคน เรียนรู้ตลอดชีวิต

        กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก จัดงานแถลงข่าวโครงการคัดสรร 100  เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2560  ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๒๒ ณ ห้องประชุม ๔ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
     นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประธานกล่าวว่า การอ่านถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของคนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะหนังสือ คือ รากฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างคน ให้มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถนำประสบการณ์จากการอ่านมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงร่วมมือกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ดำเนิน โครงการคัดสรร 100 เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2560 ที่สอดรับกับแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย เพื่อจุดประกายให้สังคมไทยได้รับรู้ถึงหนังสือดีมีประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนควรอ่าน เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านให้กับเด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสพัฒนาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของชาติต่อไป

เปิดตัว "100 หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน"
 

   “โครงการนี้ จะมีส่วนกระตุ้นให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและครู ตระหนักถึงการส่งเสริมการอ่านที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน โดยสามารถหาหนังสือดี 100เล่ม ได้ ในบูธมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และบูธของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 18-29  ตุลาคม 2560 นี้ และขอขอบคุณศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอเชีย บุ๊คส์ และ ซีเอ็ด บุ๊คส์ เซ็นเตอร์ ที่สนับสนุนโครงการ ด้วยการจัดมุม 100 เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ในร้านหนังสือ 300 สาขาทั่วประเทศ” นายวีระ กล่าว
    ด้านนายประดิษฐ์ โปซิว รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า โครงการคัดสรร ๑๐๐ เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม ที่ต้องการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนที่อยู่ห่างไกล มีสิทธิในการได้อ่านหนังสือที่ดีและมีประโยชน์
หนังสือดี 100 เล่ม สำหรับเด็กและเยาวชน แบ่งตามช่วงวัย ได้ดังนี้ 1.หนังสือดีสำหรับเด็ก อายุต่ำกว่า 1 ปี จำนวน 4 เล่ม 2.หนังสือดีสำหรับเด็ก อายุ 1-3 ปี จำนวน 15 เล่ม 3.หนังสือดีสำหรับเด็ก อายุ 4-6 ปี จำนวน 30 เล่ม 4.หนังสือดีสำหรับเยาวชน อายุ 7-11 ปี จำนวน 24 เล่ม และ 5.หนังสือดีสำหรับเยาวชน อายุ 12-18 ปี มีจำนวน 27 เล่ม 

เปิดตัว "100 หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน"


    โดยในงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับสำนักพิมพ์ ๒๕ ราย ที่มีส่วนในการจัดพิมพ์หนังสือดีเพื่อเด็กและเยาวชน ได้แก่ แพรวเพื่อนเด็ก  Hello Kids  Happy Kids  อักษราฟอร์คิดส์  ประภาคารพับลิชชิ่ง  Pass @ Kids  โลกหนังสือ  คิดบวก  ห้องเรียน  สถาพรบุ๊ค  นานมีบุ๊คส์  Reading Party  ผีเสื้อ  คมบาง  มหาวิทยาลัยรังสิต  มิ่งมิตร  แพรวเยาวชน  สารคดี  ADULT  มติชน  ฟรีฟอร์ม  วัฒนาพานิช  บรรณกิจ  SALMONBOOKS และ อมรินทร์คอมมิกส์

      ในช่วงท้ายมีการเสวนา เรื่อง “100 เล่ม หนังสือดี สร้างเด็กและเยาวชนที่ดี” โดยนางสุธาทิพ ธัชยพงษ์ ประธานคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็ก กล่าวว่า การคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็ก ต้องคำนึงถึงหลายอย่าง เพราะทั้งช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยที่กำลังเรียนรู้ และมีผู้ปกครองที่ช่วยดูแลและสนับสนุน เด็กช่วงวัยนี้ การเรียนรู้สำหรับหนังสือจะเน้นภาพประกอบ และตัวอักษรที่ใหญ่ เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ โดยมีผู้ปกครองอ่านและเรียนรู้ภาพไปด้วยกัน ทำให้เด็กรู้สึกสนุก และอยากติดตามในหน้าต่อๆไป พร้อมกับสอดแทรกความคิดไปด้วย ปัจจัยหลักที่ควรคำนึงถึงคือ เด็กทั่วประเทศจะต้องเข้าใจอิริยาบถต่างๆในหนังสือ และมุ่งเน้นตามความสามารถของเด็กในช่วงวัยนี้เป็นสำคัญ

เปิดตัว "100 หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน"


       ด้าน นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์ ประธานคัดสรรหนังสือดีสำหรับเยาวชน กล่าวว่า วัยนี้เป็น วัยสะเทินน้ำ สะเทินบก เป็นวัยที่ค่อนข้างห่างกันจะเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่ตัวเองสนใจเท่านั้น และไม่ชอบการกดดัน จึงทำให้การคัดสรรหนังสือในช่วงนี้ค่อนข้างยาก เพราะถ้าเลือกบันเทิงคดีที่หนักเกินไป การเข้าถึงของเด็กบางกลุ่มก็จะยากและไม่อยากอ่าน โจทย์ในการคัดสรรครั้งนี้คือ หนังสือที่เลือกมานี้เด็กอ่านแล้วจะได้อะไร และหนังสือนี้เด็กทุกภาคต้องเข้าถึง มีการเรียนรู้ไปด้วยกัน และในหนังสือต้องมีความสนุกและเราต้องไม่ยัดเยียดความเป็นคนดีให้กับเด็ก เพราะเด็กในช่วงนี้อยากที่จะเรียนรู้ และทดลองในสิ่งใหม่ๆ เราจึงได้แค่มองดูอย่างห่วงใยและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเยาวชน
        ด.ช.ภูรี ศิริหาญยากร (น้องจีน) พิธีกรและผู้สื่อข่าวเยาวชน รายการสุขสโมสร กล่าวว่า เด็กส่วนใหญ่จะไม่ชอบการบังคับให้อ่าน แต่เด็กอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยมีผู้ใหญ่เป็นแรงบันดาลใจ หรือทำเป็นตัวอย่างให้ดู แต่ถ้าเด็กโดนบังคับเด็กก็จะไม่สนใจที่จะอ่านเลย เพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากจุดเล็กๆในครอบครัวที่จะปลูกฝังและเรียนรู้ การอ่าน
       ในช่วงท้ายการเสวนา นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์ ประธานคัดสรรหนังสือดีสำหรับเยาวชน ได้กล่าวสรุปว่า อยากให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ดำเนินโครงการคัดสรรหนังสือดีเพื่อเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีต่อไปหนังสือที่ผ่านการคัดสรรจะเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเป็นปัจจุบันและทันสมัย
ทั้งนี้ นักเรียน เยาวชน ประชาชนผู้ที่สนใจหนังสือดีสามารถเข้าชมหนังสือ 100 เล่ม ได้ที่บูธ โซน Y๐๙ และบูธของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 18 – 29 ตุลาคม 2560 นี้ หรือที่ www.culture.go.th และเฟสบุ๊คกรมส่งเสริมวัฒนธรรม https://www.facebook.com/DCP.culture/
     

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน