"ร.ร.คำพ่อสอน"สานต่อพระราชปณิธานร.9

เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน แถลงการณ์สานต่อพระราชปณิธานนำคำพ่อสอน "บวร-ให้ครูรักเด็กเด็กรักครู-ไม่เป็นทาสอบายมุข" พัฒนาความรู้เด็ก แก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่ในร.ร.

          สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน 4 ภาคสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วม กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "โรงเรียนคำพ่อสอน" 

         พร้อมออกแถลงการณ์รวมพลังถวายความกตัญญูแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สานต่อพระราชปณิธานน้อมนำคำพ่อสอน ไปพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนรักภูมิใจในตนเอง ไม่ทิ้งศีลธรรม มีปัญญารู้เท่าทันพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ผ่านการจัดการเรียนการสอน

        ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. กล่าวว่า โรงเรียนคำพ่อสอน เป็นกลุ่มโรงเรียนและครูที่รวมตัวกันเพื่อน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3 คำสอนหลัก

      ได้แก่ 1.บ ว ร 2."ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู..." 3.พระบรมราโชวาทในการดำเนินชีวิตมิให้ตกเป็นทาสอบายมุข มาสู่การปฏิบัติเน้นการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด เหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และบุหรี่ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อนักเรียน

       "เครือข่ายโรงเรียนพ่อสอน รวมตัวกันมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วม 360 โรงที่เข้าร่วมด้วยหัวใจ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดีมีศีลธรรม โดยจะสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาล 9 ใช้ 3 หลักคำพ่อสอนมาขับเคลื่อนด้วยความรัก ความกตัญญู ถวายแด่พระองค์ พร้อมกันนี้ได้จัดทำคู่มือโรงเรียนคำพ่อสอนสำหรับให้โรงเรียนเครือข่ายนำไปใช้จัดการเรียนการสอน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สคล.ด้วย"ดร.บรรเจอดพร กล่าว

       ด้าน ศ.นพ.โสภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ปัญหาเหล้าบุหรี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ และไม่มีแค่ในประเทศไทย แต่เป็นปัญหาของทั่วโลกที่พยายามแก้ไข

     ทั้งนี้ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากสิ่งเล็ก โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เกิดความสำเร็จ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีรับสั่งต้องระเบิดจากข้างใน ซึ่งการเริ่มต้นจากโรงเรียนก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยทั้งผู้อำนวยการโรงเรียน ครูจะเป็นแบบอย่างที่สำคัญแก่นักเรียน

     นอกจากนี้ อยากให้มีการทบทวนแนวทางที่ดำเนินการก่อนหน้า และเสนอ ให้กำหนดเรื่องนี้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของสถานศึกษา ซึ่งไม่ใช่ยึดติดกับการประเมินแต่ตัวชี้วัดจะเป็นเครื่องมือสะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนว่าโรงเรียนขับเคลื่อนโครงการได้ตามเป้าหมายหรือไม่ 

       "ศธ.ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่ โดยเมื่อเร็วๆนี้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้กำหนดเป็นมาตรการให้สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศต้องปลอดเหล้าบุหรี่ 100%  ขณะเดียวกัน รมว.ศึกษาธิการ จะตั้งคณะกรรมการระดับกระทรวงขึ้นเพื่อผลักดันแก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่ในสถานศึกษาด้วย โดยจะนำแนวทางที่โรงเรียนได้ทำมาสานต่อให้เกิดผลรูปธรรม"ศ.นพ.โสภณ กล่าว

        นพ.คำนวณ  อึ้งชูศักดิ์ กรรมการ สสส. กล่าวว่า สสส.ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อมุ่งส่งเสริมไม่ให้มีการดื่มหรือสูบบุหรี่ ให้ความรู้เท่าทันภัย ซึ่งถ้าดูสถิติปริมาณการดื่มเหล้าของคนไทยอายุ 15 ปี ดื่มในเฉลี่ย 7 ลิตรต่อปี เพราะฉะนั้น สิ่งสำคัญต้องขจัดเรื่องนี้ โรงเรียนต้องกล้าคัดค้านสิ่งที่ไม่ดี ต้องกล้าปฏิเสธ

        ด้าน ดร.ใจเพชร กล้าจน ประธานเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวว่า การทำให้ชีวิตมีความสุขนั้น สิ่งแรกที่ต้องละเลิกคืออบายมุข เพราะเป็นภัยต่อชีวิตมากที่สุด ที่สำคัญต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย และพอเพียง พึ่งพาตนเอง

      ซึ่งความพอเพียงนั้น พสกนิกรชาวไทยโชคดี ได้อาศัยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างทั้งด้านการคิด การปฏิบัติตนอย่างพอเพียง

    ทั้งนี้ การรู้จักประมาณตน พอเพียงก็จะมีความสุข ที่สำคัญการจะแก้ไขปัญหานี้ต้องการคนกล้าที่จะทำดี ขออย่าได้ท้อ ขอให้ครูทุกคนเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะเมื่อเด็กเห็นก็จะนำไปปฏิบัติตาม


เปิดอ่าน