โปรดเกล้าตั้ง"ประเสริฐ"นั่งอธิการบดีรอบ 2

โปรดเกล้าตั้ง"ประเสริฐ"นั่งอธิการบดีรอบ 2 ลั่น!! เร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รับเมกะโปรเจค

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 ก.ย.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยมีใจความว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรกเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.2556 นั้น เนื่องจาก นายประเสริฐ ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระในวันที่ 14 ส.ค.2560 และที่ประชุมสภา มทร.ธัญบุรี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายประเสริฐ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปนั้น บัดนี้ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค.2560

          รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า หลังจากนี้ มทร.ธัญบุรี จะมุ่งพัฒนาเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน เน้นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคต และนโยบายเมกะโปรเจคของรัฐบาล เช่น รถไฟ โลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการภาคพื้นดินอากาศยาน นอกจากนี้ จะเน้นการพัฒนาโดยให้ทุกคณะใช้ ศูนย์ Center of Excellence  (COE) ในการฝึกอบรมให้บุคคลทั่วไป ที่ต้องการเข้ารับการอบรมกับทางมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะเน้นการอบรมในหลักสูตรระยะสั้นให้มากขึ้น เพื่อพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบาย 4.0 

        อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้จะเร่งยกระดับงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่ม 5 คลัสเตอร์ของรัฐบาล คือ กลุ่มไบโอเทคโนโลยี กลุ่มอุตสาหกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม กลุ่มอากาศยาน กลุ่มสุขภาพ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อีโคโนมี โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้เริ่มดำเนินการสิ่งเหล่านี้ไปบ้างแล้ว แต่ต่อจากนี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่เดิมดำเนินการในกลุ่มเอสเอ็มอี แต่ต่อไปจะเน้นการพัฒนากำลังคน เพื่อตอบโจทย์ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมของคนไทยที่ไปขยายงานในอุตสาหกรรมต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMVได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม


เปิดอ่าน