ร่วมเสนอแนะจัดตั้งกองทุนฯเสมอภาคทางเว็บสกศ.

เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บกองทุนเพื่อความเสมอภาค ให้คณะกรรมการอิสระฯ พิจารณา 19 ก.ย.นี้ พร้อมชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามทางเว็บสกศ.

     เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปิดเผยภายหลักการประชุมคณะกรรมการอิสระฯ ว่า ที่ประชุมได้ประมวลสิ่งที่พบจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามในภูมิภาคต่างๆ เช่น ที่ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  ซึ่งล้วนมีผลที่จะนำมาวางระบบการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะเรื่อง ความเป็นนิติบุคคล ซึ่งเท่าที่ดูมีคำตอบที่ค่อนข้างชัดแล้วว่าจะต้องมีการกระจายอำนาจ ให้มีโอกาสมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เช่น เรื่องการบริหารจัดการวิชาการ ที่โรงเรียนในพื้นที่บ่นกันมากว่า การที่ส่วนกลางกำหนดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมกำหนดระยะเวลาในแต่ละกลุ่มสาระฯ เป็นกรอบเดียวใช้ทั้งประเทศ ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียน 
       ในส่วนนี้โรงเรียนจะต้องมีเสรีภาพในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความหลากหลายและคล่องตัวขณะเดียวกันก็ต้องมีเกณฑ์คุณภาพกลางด้วย แต่ต้องมีความยืดหยุ่น ซึ่งมาตรฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแข็งเกินไป ส่วนเรื่องสิ่งก่อสร้าง การเงิน บัญชี การบริหารงานบุคคล โรงเรียนแต่ละแห่งอาจไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะจัดการทั้งหมดได้ รูปแบบที่เป็นไปได้ คือเป็นการรวมกลุ่มของโรงเรียนรวมกันบริหาร สิ่งต่างๆเหล่านี้คณะกรรมการอิสระฯจะนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเรื่องการปฏิรูปโครงสร้าง 
       ศ.นพ.จรัส กล่าวต่อว่า ส่วนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กำหนดให้ออกกฏหมายกองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และส่งเสริมพัฒนาครูอาจารย์ ภายใน 1 ปี นั้น ขณะนี้คณะอนุกรรมการกองทุน ได้ยกร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เสร็จแล้ว และจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอิสระฯ ในวันที่ 19 ก.ย.นี้ 
      ด้าน ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการอิสระฯ ประธานคณะอนุกรรมการกองทุน กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.กองทุนฯ จะพูดถึงแหล่งที่มาของเงินกองทุน เช่น งบประมาณแผ่นดิน เปิดช่องให้หาเงินทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล การรับเงินบริจาคจากภาคเอกชน โดยมีการลดหย่อนภาษีให้ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายจะครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิด กระบวนการให้ความช่วยเหลือจะใช้วิธีชี้เป้า และเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อไม่ให้มีความซ้ำซ้อน ที่สำคัญจะมีการประเมินการดำเนินงานของกองทุนฯ เป็นระยะๆ ด้วย 
       ทั้งนี้ ขอให้ครู ผู้บริหารการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุน ทางเว็ปไซต์ของสำงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เพื่อนำความคิดเห็นมาปรับปรุ่งร่างต่อไป


เปิดอ่าน