บังคับใช้แล้ว กฎหมาย"นมผง"!

กรมอนามัยเผย 7 ข้อห้ามทำเข้าข่ายผิดกฎหมาย หลังพรบ.นมผงมีผลบังคับใช้เมื่อ 8 ก.ย. 60

      นพ.ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์  รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 หรือพรบ.มิลค์โค้ด หรือพรบ.นมผง มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2560 โดยสาระสำคัญในกฎหมายจะมีข้อห้าม 7 ข้อ ได้แก่ 1.ห้ามโฆษณาอาหารสำหรับทารกและอาหารเสริมทารก ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ โซเชียลมีเดีย 2.ห้ามใช้ข้อความเกี่ยวกับทารกหรือเด็กเล็ก หรือสื่อเชื่อมโยงไปถึงทารกในการโฆษณาอาหารเด็กเล็ก 3.ห้ามแจกของขวัญ นมผงตัวอย่าง คูปอง หรือขายพ่วงแก่หญิงตั้งครรภ์ แม่ และครอบครัวที่มีทารกและเด็กเล็ก

บังคับใช้แล้ว กฎหมาย"นมผง"!

        4.ห้ามติดต่อหญิงตั้งครรภ์ แม่ และครอบครัวที่มีทารกและเด็กเล็กผ่านช่องทางต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อม 5.ห้ามให้ของขวัญแก่บุคลากรสาธารณสุข ห้ามให้ของใช้ อุปกรณ์ต่างๆที่มีตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์แก่หน่วยบริการ 6.ห้ามบริษัทจัดกิจกรรม อีเวนท์ การประชุม และ7.ห้ามบริษัทสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ต่างๆ นอกจากนี้ การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจริงตามข้อมูลในฉลาก ทั้งนี้ ผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  และปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง

บังคับใช้แล้ว กฎหมาย"นมผง"!

            “วัตถุประสงค์ของพรบ.นี้ต้องการควบคุมการส่งเสริมการตลาดของอาหารทารกและเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก เพื่อปกป้องสิทธิและสุขภาพของทารกและเด็กเล็กให้ได้รับอาการที่ดีที่สุดและสร้างความมั่นใจว่าหากมีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์อาหารทารกและเด็กเล็ก แม่และครอบครัวจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง”นพ.ธงชัยกล่าว

 


เปิดอ่าน