ตึกใหม่ 3 ชั้น"รพ.เกาะสมุย" พร้อมใช้แล้ว!!

โรงพยาบาลเกาะสมุยเปิดตึกใหม่ ยกระดับคุณภาพบริการด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์การแพทย์ ดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ รองรับประชาชน-นักท่องเที่ยวเข้าถึงบริการมาตรฐาน

       เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดอาคารสมเด็จพุฒาจารย์อนุสรณ์ (เกี่ยว อุปเสโณ) โรงพยาบาลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งก่อสร้างจากเงินบริจาคประชาชนและวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบบริการสุขภาพของประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน  โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับคุณภาพบริการด้านการแพทย์ มีระบบบริการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพเป็นธรรม ครอบคลุม ทั่วถึงทุกจุดของประเทศไทยตามแนวทางประชารัฐให้ประชาชน ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งในรูปแบบคณะกรรมการการสมทบเงินก่อสร้างอาคารสถานที่และเครื่องมือแพทย์

ตึกใหม่ 3 ชั้น"รพ.เกาะสมุย" พร้อมใช้แล้ว!!

           “อาคารแห่งนี้เป็นอาคารผู้ป่วยในซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่โรงพยาบาลเกาะสมุย ในด้านอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การแพทย์ ให้สามารถดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ ลดความแออัดของผู้รับบริการและเพิ่มความสะดวกในการให้บริการประชาชนได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่เกาะสมุยอีกด้วย”นพ.โสภณ กล่าว
          ด้านนายแพทย์ธีระศักดิ์ วิริยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย กล่าวว่า โรงพยาบาลเกาะ สมุย เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 166 เตียง รับผิดชอบดูแลประชาชน 63,292 คน และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาปีละกว่า 3 ล้านคน ในปี 2559 บริการผู้ป่วยนอก 231,860 ครั้ง เฉลี่ย 950 คนต่อวัน ผู้ป่วยใน 13,358 คน โรคที่พบอันดับ 1 ได้แก่ โรคระบบต่อมไร้ท่อ รองลงมาโรคติดเชื้อและปรสิตอื่นๆ แนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว  ปัจจุบันมีบุคลากรกว่า 500 คน ประกอบด้วย แพทย์จำนวน 15 คน ทันตแพทย์ จำนวน 8 คน เภสัชกร จำนวน 15 คน พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 139 คนที่เหลือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นๆ ให้บริการครบทุกมิติทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ

        ทั้งนี้ โรงพยาบาลได้พัฒนาคุณภาพบริการมาโดยตลอด จนสามารถผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขั้น 3 นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นด้านบริการ อาทิ  ต้นแบบแพทย์แผนไทยชนะเลิศระดับเขตในปี 2559  มีศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ศูนย์นเรนทรอ่าวไทย 1669 เป็นศูนย์ระดับอำเภอแห่งที่ 3ของประเทศ มีศูนย์สื่อสารที่มีศักยภาพ สามารถแจ้งเตือนอุบัติภัยและเข้าถึงผู้ประสบเหตุได้เร็วขึ้น มีศูนย์ประกันชีวิตผู้ป่วยไทยและผู้ป่วยต่างชาติ ส่วนในปีงบประมาณ 2560 มีนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยจากพิษสัตว์ทะเล เหรา ปลาปักเป้า ด้วยสมุนไพรรางจืด จัดตั้งเป็น“รางจืดกู้ชีพ” ณ ห้องฉุกเฉิน  ให้ความรู้  และวางรางจืดไว้เพื่อการแก้ไขปัญหาจากพิษสัตว์ทะเลเบื้องต้น แก่สมาคมการท่องเที่ยวเกาะสมุย  

         สำหรับอาคาร สมเด็จพุฒาจารย์อนุสรณ์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จากเงินรับบริจาคประชาชนผู้มีจิตศรัทธามาตั้งแต่ปี 2557 และวัดสระเกศราชวรมหาวิหารบริจาคสมทบอีก 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 60 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างอาคาร 40,300,000 บาทส่วนที่เหลือเป็นค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้ใช้ชื่ออาคารว่า อาคารสมเด็จพุฒาจารย์อนุสรณ์ (เกี่ยว อุปเสโณ)และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของท่าน โดยชั้นที่ 1เป็นหอผู้ป่วยหนัก 12 เตียง และห้องชีวประวัติของสมเด็จพระพุฒาจารย์ ชั้นที่ 2 และ 3 เป็นห้องพิเศษ ชั้นละ 12 ห้อง  วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558


เปิดอ่าน