รื้อ!!หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุร.ร.เอกชนนอกระบบ

สช.ควบรวม 2 หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุใช้ชื่อ "วิชาการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง" ของร.ร.เอกชนนอกระบบ พร้อมปรับปรุงเนื้อหาใหม่ ให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาล

    น.ส.วราภรณ์ สุวรรณศิริ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประชุมร่วมกับสภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่เปิดสอนหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ เพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรวิชาการดูแลส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และหลักสูตรวิชาการดูแลสุขภาพอนามัยสำหรับผู้สูงอายุติดเตียง ในโครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุ่มอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้เป็นไปตามพ.ร.บ. วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 เพื่อนำมาใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากก่อนหน้านี้สภาการพยาบาลได้แจ้งผลการพิจารณาว่าทั้ง 2 หลักสูตรไม่ผ่าน

    น.ส.วราภรณ์ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ สช.ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรต้นแบบ เพื่อทำการเปรียบเทียบข้อมูลหลักสูตรให้เป็นตามที่กำหนด เบื้องต้นที่ประชุมมีมติให้รวมหลักสูตรวิชาการดูแลส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และหลักสูตรวิชาการดูแลสุขภาพอนามัยสำหรับผู้สูงอายุติดเตียงเข้าด้วยกันเป็นหลักสูตรเดียว ใช้ชื่อว่า “วิชาการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง" ซึ่งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรต้นแบบจะต้องไปดำเนินจัดทำรายละเอียดต่างๆต่อไป


เปิดอ่าน