ถวายพระพรชัยมงคล "สมเด็จพระราชินี"ในร.9

ถวายพระพร, ถวายพระพรชัยมงคล, สมเด็จพระราชินีในร9, สมเด็จพระราชินี, มฟล

มฟล.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ที่โถงอเนกประสงค์ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน 

      ทั้งนี้พิธีการเริ่มขึ้นในเวลา 9.00 น. โดยอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้บนธูปเทียนแพแล้ว จึงเริ่มพิธีอ่านคำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนลงนามถวายพระพรชัยมงคล จึงเสร็จพิธีสำคัญ

ถวายพระพรชัยมงคล "สมเด็จพระราชินี"ในร.9

        โดยส่วนหนึ่งของคำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติมีใจความว่า “ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อมหาที่สุดมิได้ จากพระราชกรณียกิจทั้งปวง ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงบำเพ็ญด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำพระวรกาย นับอเนกประการ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกร และความมั่นคงของประเทศ ทรงเป็นขวัญและกำลังใจของปวงอาณาประชาราษฎร์ ในยามที่บ้านเมืองเกิดภัยพิบัติ ไม่ว่าโดยธรรมชาติ หรือโดยมนุษย์เป็นผู้ก่อขึ้น ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ประทับใกล้ชิดพสกนิกรโดยไม่ทรงหวาดหวั่นต่อภยันตราย ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาคุณ ทรงชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางสมานฉันท์ เพื่อความสมัครสมานสามัคคีและความผาสุกสันติของเหล่าพสกนิกรเป็นที่ซาบซึ้งและประทับในดวงใจของปวงชนชาวไทยถ้วนทุกศาสนาและอาชีพ...” 

ถวายพระพรชัยมงคล "สมเด็จพระราชินี"ในร.9

      ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้นได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ โดยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้พระราชทานชื่ออาคารกีฬาของมหาวิทยาลัยว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ” นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติคุณให้เป็นที่ปรากฏ ตลอดจนเพื่อเป็นมงคลประวัติอันสูงยิ่งของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เมื่อปีพุทธศักราช 2547 


เปิดอ่าน