คสช.ใช้ม.44 กว่า10 ฉบับลงดาบการศึกษา

เป็นอีกครั้งที่ปัญหาในอุดมศึกษา ต้องอาศัยกฎหมายพิเศษเข้ามาปลดล็อกเพื่อแก้ไขปัญหา

       เมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อาศัยมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ลงนามในคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 37/2560  เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา 

         ด้วยเหตุผลว่าเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีอํานาจแต่งตั้งบุคคลใดที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามาดํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะได้ โดยมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมาย จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ

           ก่อนหน้านี้ม.44 ได้ถูกนำมาใช้กับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรียกได้ว่าเกินกว่า 10 ฉบับ ช่วง 3 ปีนับแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน 2560 มาแก้ปัญหาการบริหารราชการเพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพในการปฏิรูปการศึกษา อาทิ ทั้งเรื่องบริหารงานบุคคล การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค มาตรการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท ตลอดจนการแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

          ไล่เรียงตั้งแต่คำสั่งที่ 6/2558 “โยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ” 

          คำสั่งที่ 7/2558 “การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค.”

           คำสั่งที่ 8/2559 เรื่อง “การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน” โดยโอนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มาอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

           คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 30/2559 กำหนด “มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา” 

           คำสั่งที่ 10/2559 เรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค” ที่ออกมาพร้อมกับคำสั่งที่ 11/2559 “การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค” ให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค และให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาคจังหวัด 77 จังหวัด ที่ต่อมาภายหลังมี คำสั่งหัวหน้า  คสช ที่ 38/2559 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช โดยยกเลิกคำสั่งทั้ง 2 ฉบับก่อนหน้าและให้ยึดตามคำสั่งนี้เพียงฉบับเดียว    

           คำสั่งที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

            ประกาศ คสช.ฉบับที่ 2/2559 เรื่อง การกำหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 39/2559 เรื่อง การจดทะเบียนและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษา

            คำสั่งหัวหน้า  คสช.1/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ

            คำสั่งหัวหน้า  คสช. 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

            คำสั่งหัวหน้า  คสช. 17/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 7/2558 ที่ให้มีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการสกสค.และผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.

             คำสั่งหัวหน้า  คสช. 19 /2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

             คำสั่งหัวหน้า  คสช. 27/2560 เรื่อง การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            คำสั่งหัวหน้า  คสช  29/2560 เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ


เปิดอ่าน