ก.แรงงาน ฝึก Automation Studio เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

ก.แรงงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Automation Studio แก่วิศวกร ช่างเทคนิค กำลังแรงงาน และต่อยอดด้านนวัตกรรมที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

        นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ได้มีการนำระบบควบคุมอัตโนมัติมาใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ ในเครื่องจักรที่มีกลไกซับซ้อนและทันสมัย มีการทำงานที่สัมพันธ์กันตลอดเวลา ส่งผลดีลดค่าใช้จ่ายและเวลาการทำงานให้น้อยลง ซึ่งการนำระบบควบคุมอัตโนมัติมาใช้งานนั้น ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการออกแบบระบบ และการจำลองการทำงาน เพื่อลดความผิดพลาดเมื่อนำอุปกรณ์มาใช้งานจริง ขั้นตอนนี้มีความยุ่งยากต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษ โดย Automation Studio เป็นโปรแกรมที่ช่วยแก้ปัญหาทั้งในการออกแบบระบบ การจำลองการทำงาน และการจัดเอกสาร สำหรับการออกแบบระบบอัตโนมัติต่างๆ เช่น ระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ การควบคุมลำดับขั้นไฟฟ้าและเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

ก.แรงงาน ฝึก Automation Studio เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

นายธีรพล ขุนเมือง

      กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทยเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งสอดคล้อง 8 วาระปฏิรูป กระทรวงแรงงาน เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 ภายในการนำของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มองว่าเป็นโอกาสดีที่จะมีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Automation Studio ให้แก่วิศวกร ช่างเทคนิค กำลังแรงงาน และต่อยอดด้านนวัตกรรมที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรม4.0 จึงดำเนินการโครงการศึกษารูปแบบการฝึกอบรมการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Automation Studio

      นายธีรพล กล่าวต่อไปว่า ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในหัวข้อการใช้โปรแกรม Automation Studio ออกแบบการทำงานของวงจรนิวแมติกส์ วงจร PLC และการจำลองการทำงาน เป็นต้น การฝึกจึงเน้นที่กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ของกพร.และพนักงานของสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเครื่องกล สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติ ฝึกอบรม 2 รุ่น รวมจำนวน 40 คน เมื่อผ่านการฝึกอบรมบุคคลเหล่านี้จะเป็นวิทยากรต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้และทดสอบไปยังหน่วยงานในสังกัดของกพร. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) และสถานประกอบกิจการ พร้อมจัดทำเป็นหลักสูตรกลางอีกด้วย

ก.แรงงาน ฝึก Automation Studio เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0ก.แรงงาน ฝึก Automation Studio เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

         “โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการของกพร. ที่มีส่วนในการสนับสนุนการขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้านอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ที่มีความต้องการแรงงานฝีมือเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้ยกระดับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 แห่ง ให้เป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อพัฒนาแรงงานให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่ และสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพิ่มความมั่นใจให้แก่นักลงทุนพร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในอนาคตเช่นกัน” อธิบดีกพร. กล่าว


เปิดอ่าน