ใช้ PLC ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนมัธยม สพม.14 จังหวัดภูเก็ต ใช้ PLC ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( พังงา ภูเก็ต ระนอง) บรรยายพิเศษและมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพม.14 แก่ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เครือข่ายสหวิทยาเขตเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จำนวน 7 โรงเรียน 600 กว่าคน ในการจัดประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการ PLC ( Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”  ณ ห้องประชุมโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  โดยมีนาวาเอกบวร พรมแก้วงาม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด

ใช้ PLC ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

         นายโกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในฐานประธานเครือข่ายสหวิทยาเขตเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ครู เรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการความร่วมมือของ เครือข่ายสหวิทยาเขต โดยได้กำหนดเป้าหมายให้สถานศึกษาทั้ง 7 โรงเรียน มีการพัฒนาผลการทดสอบ O-NET สูงขึ้น ตลอดทั้งยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาพรวมของเครือข่ายสหวิทยาเขตเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต ในปีการศึกษา 2560 


เปิดอ่าน