สรรหารอบ2ล่ม!!"มีชัย"ถอดใจลาออก

  สรรหาอธิการบดี"มรภ.พระนคร"รอบ 2 ล่ม เผยโหวตกรรมการสภาฯ 2 รอบ คะแนนไม่เกินครึ่ง "มีชัย"ถอดใจลาออก ทิ้งเก้าอี้ "นายกสภาฯ"

           

          เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2560  ผศ. ดร.รัฐกรณฺ์  คิดการ  ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย(ประธานทปสท.) อดีตผู้สมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร(มรภ.พระนคร)ครั้งที่1 เปิดเผย"เวบไวด์คมชัดลึก ว่า วันนี้(19พ.ค.2560) ในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพรพนคร (มรภ.พระนคร) ในรอบที่ 2 ที่มีนายมีชัย  ฤชุพันธ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นประธาน ผลปรากฏกรรมการสภาฯได้นำรายชื่อเสนอสภาฯ มี 2 รายชื่อ คือ ผศ.ดร.เดช   บุญประจักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มรภ.พระนคร รักษาการอธิการบดี มรภ.พระนคร และอีกคนเป็นคนนอก คือ รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยอิสเทิร์เอเชีย  

สรรหารอบ2ล่ม!!"มีชัย"ถอดใจลาออก

รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์

          ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2559 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยพ.ศ.2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

สรรหารอบ2ล่ม!!"มีชัย"ถอดใจลาออก     

ผศ.ดร.เดช  บุญประจักษ์

           “ข้อ27 การลงมติให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่จะมีข้อบังคับบัญญัติเป็นอย่างอื่น หรือเป็นกรณีตามวรรคสอง ในการประชุมเพื่อมีมติคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีหรือเพื่อคัดเลือกคณบดี ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ให้สภามหาวิทยาลัยลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง ถ้ายังไม่มีผู้ไดได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ให้ดำเนินการสรรหาใหม่ ในการสรรหาใหม่นี้จะเสนอชื่อผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อ หรือสมัครในครั้งก่อนไม่ได้" ผศ.ดร.รัฐกรณ์ กล่าว

สรรหารอบ2ล่ม!!"มีชัย"ถอดใจลาออก

            แหล่งข่าวระดับสูง มรภ.พระนคร รายหนึ่งระบุว่า   ในการลงคะแนนครั้งแรกโหวตลับ ปรากฏว่าผู้ถูกเสนอชื่อทั้ง 2 ราย ไม่มีใครได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่งหรือ 12 คะแนนจากทั้งหมด 23คะแนนรวมนายกสภาฯด้วย ทำให้ ท่านมีชัย ได้พยายามพูดจาหวาดล้อมขอให้กรรมการตัดสินใจให้ดี แต่ในที่สุดการโหวตครั้งที่2 ก็ไม่มีใครได้คะแนนเกินครึ่ง ทำให้การสรรหาอธิการบดีมรภ.พระนคร ครั้งที่ 2 ล่ม 

            "ท่านมีชัยถึงกับหน้าถอดสี พร้อมกับพูดว่า ครั้งแรกก็ล่ม ครั้งที่2ก็ล่มอีก ทำให้การสรรหาอธิการบดีมรภ.พระนครไม่สำเร็จ  อีกทั้งผมทำงานกับมรภ.พระนครมานานแล้ว ผมขอลาออก"แหล่งข่าวระดับสูง มรภ.พระนคร รายหนึ่งระบุ

           ทั้งนี้ ในการสรรหาอธิการบดี มรภ.พระนคร ครั้งที่ 3 ที่จะมีขึ้นในอนาคตนั้น จะทำให้มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดี ทั้งครั้งที่ 1( 13 มี.ค. 2560) และครั้งที่ 2 (19 พ.ค.2560 )หมดสิทธิ์ลงสมัคร ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการสรรหาครั้งแรกมีทั้งหมด 7 คน มีทั้งอดีตผู้เคยนั่งตำแหน่งอธิการบดี อย่างรศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร , รศ.ดร.พงศ์ หรดาล และ รศ.วิชัย แหวนเพชร รวมถึงคณาจารย์ และคณบดี ได้แก่ ดร.พิชัย สิริรัตนพลกุล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.พระนคร , ผศ.มณฑล จันทร์แจ่มใส คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.พระนคร และมาจากคนนอกมหาวิทยาลัย คือ ผศ.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท) และ ผศ.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์

           รายงานแจ้งว่า  วันพรุงนี้(20มี.ค.2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งมีนายมีชัย  ฤชุพันธ์  เป็นนายกสภาฯ จะมีการสรรหาอธิการบดีบดี รอบ 2  หลังจากการสรรหาอธิการบดีฯ ครั้งแรกล่ม

    


เปิดอ่าน