จี้ปิดร้านเกมที่เกิดเหตุรุมโทรม-เพิกถอนใบอนุญาต

จี้วัฒนธรรมจ.สุพรรณ ปิดร้านเกมที่เกิดเหตุรุมโทรมเด็กหญิง 14 ปี ชี้เจ้าของร้านทำผิด พ.ร.บ.ภารยนตร์ฯ เปิดนอกเวลา ปล่อยสูบบุหรี่-ดื่มเหล้า ยันบังคับใช้มาตรการเข้ม

           นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเหตุการณ์เด็กหญิงอายุ 14 ปีถูกรุมโทรมภายในร้านเกม อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี และมีการนำเสนอข่าวว่ามาตรการควบคุมร้านเกมของภาครัฐล้มเหลวนั้น วธ.ได้สั่งการให้ สวธ.ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าผู้ประกอบกิจการร้านเกมดังกล่าว กระทำการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 59 การประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์จะต้องกระทำในวัน เวลา และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ว่าด้วยการขออนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ.2552 เข้าใช้บริการนอกเวลาที่กำหนด คือตั้งแต่เวลา 14.00 น. แต่ไม่เกิน 20.00 น. และปล่อยให้มีการสูบบุหรี่ สารเสพติด หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านวีดิทัศน์

           และยังกระทำการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ข้อ 4(1) ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการ สถานบริการ หรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปะ ละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ อีกด้วย

          นางพิมพ์รวี กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ สวธ.ได้เร่งรัดให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ดำเนินการปิดสถานประกอบการ (ร้านเกมที่เกิดเหตุ) และเร่งประสานงานกับสถานีตำรวจภูธรด่านช้าง เพื่อนำสำนวนการส่งฟ้องมาเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินการเสนอนายทะเบียนประจำจังหวัด(ผู้ว่าราชการจังหวัด) เพื่อเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายต่อไป

          อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าการบังคับใช้มาตรการคุมร้านวีดิทัศน์(ร้านเกม) ภายใต้กฎหมายเป็นไปอย่างเคร่งครัด คือ 1.มีการตรวจร้านเกมเพื่อป้องปรามและเฝ้าระวัง เป็นประจำทุกเดือน ร้านจะได้รับการตรวจจากเจ้าพนักงานโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งการตรวจร้านเกมมี 3 ลักษณะ คือ ตรวจก่อนออกใบอนุญาต  ตรวจป้องปรามและเฝ้าระวัง และตรวจตามข้อร้องเรียน  2.มีการดำเนินการตามกฎหมาย สำหรับร้านเกมที่ทำผิด พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 จะถูกลงโทษ โดยการพักใช้ใบอนุญาต กับการเพิกถอนในอนุญาต 

        “ยังได้เพิ่มมาตรการที่มีความเข้มงวดต่อการตรวจสถานประกอบกิจการร้านเกม เพื่อป้องปรามและเฝ้าระวังให้มากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม  ทั้งยังได้สร้างแรงจูงใจให้ร้านเกมปฏิบัติตามกฎหมาย ประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม จากการดำเนินงานโครงการร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนทั่วประเทศ มาตั้งแต่ปี 2551จนถึงปัจจุบัน”นางพิมพ์รวี กล่าว

          ปัจจุบันใน กรุงเทพมหานคร มีร้านเกม 8,396 ร้าน ส่วนภูมิภาคมีจำนวนถึง 27,502 ร้าน จึงขอเชิญชวนผู้ปกครอง และสังคม ช่วยกันเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสร้านเกมที่มีปัญหา ได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765

 


เปิดอ่าน