เจ๋ง!! ไทยคว้ารางวัลระดับโลก

กรมสุขภาพจิตคว้ารางวัลระดับโลก Golisano Global Health Leadership Award ด้านการพัฒนาระบบและศักยภาพเครือข่ายดูแลช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา

          นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เข้ารับรางวัล Golisano Global Health Leadership Award รางวัลด้านความสำเร็จจากการพัฒนาระบบการคัดกรอง ประเมิน และดูแลช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา ตลอดจนการส่งต่อ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เจ๋ง!! ไทยคว้ารางวัลระดับโลก

          เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ การแข่งขันกีฬาฤดูหนาวสเปเชียลโอลิมปิค สาธารณรัฐออสเตรีย  อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า รางวัล Golisano Global Health Leadership Award เป็นรางวัลสุขภาพระดับโลกของมูลนิธิโกลิซาโน่ที่มอบให้กับผู้นำด้านสาธารณสุขทั่วโลก ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันและส่งเสริมความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้กับผู้พิการทางสติปัญญา นับเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับพันธมิตรสุขภาพของสเปเชียลโอลิมปิคสากล ซึ่ง มูลนิธิ โกลิซาโน่ และสเปเชียลโอลิมปิคสากล ถือเป็นหน่วยงานพัฒนาสุขภาพของผู้พิการทางสติปัญญาที่ใหญ่ที่สุดของโลก ได้มอบรางวัลนี้ให้กับ 7 ผู้นำ และองค์กรทางสาธารณสุขที่มีบทบาทในการนำบริการและระบบการดูแลสุขภาพไปสู่ประชากรที่พิการทางสติปัญญา ซึ่งเป็นกลุ่มด้อยโอกาสที่สุดของโลก โดย 1 ใน7 

เจ๋ง!! ไทยคว้ารางวัลระดับโลก

          ผู้ชนะรางวัลนี้ จาก 25 ประเทศที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง ได้แก่ กรมสุขภาพจิต โดย สถาบันราชานุกูล ที่ได้ขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพของผู้พิการทางสติปัญญา ด้วยการสร้างเครื่องมือคัดกรองสุขภาพ และขยายผลการดำเนินงานครอบคลุม 20 โรงเรียนการศึกษาพิเศษทั่วประเทศไทย เปิดโอกาสให้นักเรียนผู้พิการทางสติปัญญาได้รับการคัดกรองมากกว่า 5,000 คน และพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรสาธารณสุขกว่า 140 คน

          การมอบรางวัล Golisano Global Health Leadership เกิดจากแรงบันดาลใจของ นายทอม โกลิซาโน่ ประธานมูลนิธิและกองทุน ที่ได้เริ่มผลักดันให้เกิดความร่วมมือของพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การบริการด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้นให้กับผู้พิการทางสติปัญญา เริ่มจากการมอบทุนสนับสนุนโครงการ “ชุมชนสุขภาพดี”  ในปี 2555  ซึ่งสเปเชียลโอลิมปิคไทย เป็น 1 ใน 7 ประเทศที่ได้รับทุนนี้ ดำเนินการพัฒนาสุขภาพนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญาใน 6 โรงเรียน นำร่อง  ด้วยความร่วมมือจาก สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต และต่อมาได้มีการขยายโครงการสู่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่ง ปัจจุบัน โครงการ “ชุมชนสุขภาพดี” ของสเปเชียลโอลิมปิคได้ยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้พิการเหล่านี้ใน 80 ชุมชนที่อยู่ในแทบทุกทวีปของโลก และกำลังขยายผลให้ครบ 100 ชุมชนในอีก 3 ปี ข้างหน้า

          “รางวัลนี้เป็นผลสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของพันธมิตรทุกภาคส่วน ทั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจน พ่อแม่ผู้ปกครอง สมาชิกในชุมชน  องค์กรท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน รวมทั้ง มูลนิธิกอลิซาโน่ องค์การยูนิเซฟประเทศไทย และคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ที่ต่าง     มีเป้าหมายเดียวกันในการร่วมขับเคลื่อน และผลักดันระบบสาธารณสุข ดูแลสุขภาพผู้พิการทางสติปัญญาของประเทศไทยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการกลุ่มนี้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในการบูรณาการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตอีกด้วย” อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าว

 


เปิดอ่าน