มีชัย ตั้ง 5รองอธิการบดีมรภ.พระนคร

"มีชัย" นายกสภามรภ.พระนคร เซ็นตั้ง 5 รองอธิการบดี หลัง "พงศ์ หรดาล" หมดวาระเพื่อให้งานเดินหน้าต่อเนื่อง ดึง "ถนอม อินทรกำเนิด" ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

      หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) พระนคร ไม่สามารถลงมติเลือกอธิการบดีคนใหม่ ทั้งที่เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 คณะกรรมการกลั่นกรอง ได้คัดเลือก รศ.ดร.พงศ์ หรดาล และรศ.วิชัย แหวนเพชร เข้าสู่กระบวนการลงคะแนนคัดเลือกแต่เนื่องจากคะแนนไม่ถึงจึงต้องเริ่มกระบวนการสรรหาอธิการบดีใหม่แต่ต้น ซึ่งขณะนี้ รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี มรภ.พระนคร เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา และคาดว่ากระบวนการสรรหาอธิการบดีจะเริ่มต้นในเมษายนนี้

         ล่าสุด นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามรภ.พระนคร ลงนามในคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ 016/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการ มรภ.พระนคร ใจความว่า โดยที่อธิการบดีพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 มีผลให้รองอธิการบดีพ้นจากตำแหน่งด้วย และโดยที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีแล้ว เพื่อให้การบริหารงานของมรถ.พระนคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง

       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 จึงแต่งตั้งรองอธิการบดี ดังต่อไปนี้ ผศ.ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ,ผศ.มณฑล จันทร์แจ่มใส,รศ.พิเศษ กัลยา แสงเรือง,อาจารย์ประวิทย์ ขาวปลื้ม และอาจารย์จุไร วรศักดิ์โยธิน

       นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม นายมีชัย ลงนามในคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ 014/2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ใจความว่า เพื่อให้การสรรหาอธิการบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(14)แห่งพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และข้อ 6.แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2555 ประกอบกับมติสภามรภ.พระนคร ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

        ประกอบด้วย นายถนอม อินทรกำเนิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน ส่วนกรรมการ 5 คน ประกอบด้วย นายดุสิต เจริญควนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ,นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ,อาจารย์สถาพร ปกป้อง กรรมการมหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร,อาจารย์ชาติเมธี หงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และอาจารย์ขจิตพรรณ อมรปาน ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


เปิดอ่าน