สอนว่ายน้ำเด็กผู้ด้อยโอกาสกันจมน้ำตาย

มฟล. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย สอนว่ายน้ำให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสจังหวัดเชียงราย ลดอัตราการเสียชีวิตเด็กอายุต่ำกว่า 15ปี

          รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  เปิดเผยว่า ในแต่ละปีมีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตด้วยเหตุจมน้ำเป็นจำนวนหลายร้อยคน ในปี 2559 มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิต 699 คน ซึ่งสูงกว่าสาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก มฟล. จึงได้ร่วมกับ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และนายศนิสิทธิ์ นิธยานุรักษ์ จัดโครงการสอนว่ายน้ำให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส โดยนานศนิสิทธิ์ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ

      นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซื้อชุดว่ายน้ำให้กับเด็กในโครงการฯ จากนายศนิสิทธิ์ นิธยานุรักษ์ จำนวน 20,000 บาท บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด จำนวน 10,000 บาท สมาคมนักศึกษาเก่า มฟล. จำนวน 5,000 บาท และร้านเชียงรายกีฬา จำนวน 5,000 บาท อีกด้วย

      “โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากความเมตตาของคุณศนิสิทธิ์ ที่มอบเงินงบประมาณในการดำเนินงานซึ่งจะครอบคลุมค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับโครงการฯ นอกจากนี้ทางสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ยังได้กรุณาเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรการสอนว่ายน้ำให้กับโครงการนี้ 

      ในส่วนของ มฟล. นั้นจะสนับสนุนด้านสถานที่ในการเรียนว่ายน้ำ รถรับ-ส่งเด็กจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย ด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านกีฬาว่ายน้ำ และนักศึกษาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มาร่วมสอนให้แก่น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

    เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสจำนวน 500 คนจากโรงเรียนที่มีนักเรียนยากจนที่ได้ร่วมโครงการมีความรู้ มีทักษะในการดูแลตัวเองเมื่อลงเล่นน้ำตามสถานที่ต่างๆ เพราะปัจจุบันค่าเรียนว่ายน้ำตามสระต่างๆ มีราคาค่อนข้างแพง

    เด็กกลุ่มนี้จึงไม่มีโอกาสได้เรียนรู้การว่ายน้ำที่ถูกต้องอย่างแท้จริง มฟล. และผู้สนับสนุนทุกคนหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดจำนวนเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำได้”


เปิดอ่าน