CHESฝากคำถามตั้งกระทรวงอุดมศึกษา

CHES ถาม 9 ประเด็น ตั้งกระทรวงอุดมศึกษา แนะให้ความสำคัญกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแล้วนำมาใช้วิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหา รวมถึงป้องกันผลกระทบ

      ตั้งคำถามการตั้งกระทรวงอุดมศึกษา  ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค  ในฐานะรองเลขาธิการศูนย์ประสานงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ CHES  กล่าวว่า 1.กระทรวงใหม่จะสนับสนุนคณะวิชาที่แตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัยอย่างไร  หรือจะให้งบประมาณเป็นก้อนแล้วปล่อยให้มหาวิทยาลัยนำมาหารให้ตามจำนวนนิสิตนักศึกษาแบบเดิม   2.มีการคิดวิเคราะห์หรือไม่ว่าจะทำอย่างไรกับผู้เรียนในแต่ละคณะวิชาที่มีความแตกต่างกันทางด้านฐานะครอบครัว  และมีความพร้อมไม่เท่าเทียมกัน  อย่างคณะเกษตร คณะศึกษาศาสตร์ เพราะมหาวิทยาลัยหลายแห่งคิดค่าเทอมแบบเหมาจ่าย  3.มีระบบพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรทางวิชาการทั้งในส่วนของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็นระบบแล้วหรือไม่

          ทั้งนี้ สำหรับ 4.มีระบบรองรับสวัสดิการที่มีความมั่นคงและเป็นธรรมให้แก่บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาแล้วหรือไม่  5.มีการวิเคราะห์ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบจากการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยไปเป็นมหา วิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือการออกนอกระบบหรือไม่  6.มีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาอย่างแท้จริงและจริงจังแค่ไหน 7. เคยมีการวิเคราะห์ตลาดแรงงานว่ามีความต้องการบัณฑิต ในสาขาวิชาชีพอะไรบ้าง มีจำนวนเท่าไหร่ภายในระยะเวลา 1 ปี 5ปี 10 ปี 20 ปีข้างหน้า เพื่อนำมาวางแผนในการผลิตหลักสูตร จำนวนผู้เรียนที่แท้จริง ไม่ใช่ใครอยากเปิดอะไรก็ได้โดยไม่มีการจำกัดจำนวนผู้เรียน จนแรงงานล้นตลาด 8. มีแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารในระดับต่างๆของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้วหรือยัง และ9.มีแนวทางในการกำหนดบุคลากรในกระทรวงอุดมศึกษาใหม่อย่างไร เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาควรให้ความสำคัญกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแล้วนำมาใช้วิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหา รวมถึงป้องกันผลกระทบในด้านต่างๆด้วย


เปิดอ่าน