"บิ๊กบี้"ติดดาว แรงงานกว่า 600 คน ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

"บิ๊กบี้"ติดดาว แรงงานกว่า 600 คน กระตุ้นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน รองรับก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

          พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ“แรงงานติดดาว”และมอบเครื่องหมายผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กว่า 600 คน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการพัฒนาทักษะฝีมือของแรงงานให้ได้มาตรฐาน และต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน วันนี้ (11 ม.ค. 2560)

          พลเอกศิริชัย กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่จะมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ด้วยนวัตกรรม ปัญญาและเทคโนโลยี โดยจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างคนไทย 4.0มารองรับ ดังนั้นการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานจึงจำเป็นและสำคัญ แรงงานต้องมีความรู้และทักษะสูงขึ้น สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ การยกระดับฝีมือแรงงานไทย จึงใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานมาเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนากำลังคน

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า “โครงการ“แรงงานติดดาว”เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้แรงงานหรือคนทำงาน เห็นความสำคัญและสนใจทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้มากขึ้น เพราะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ผู้ประกอบการและผู้รับบริการ โดยนายจ้างหรือผู้ประกอบการ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกคนที่มีทักษะความรู้ ตระหนักในหลักความปลอดภัยในการทำงาน เข้าปฏิบัติงานในองค์กร หรือใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหรือให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

         "โดยไม่ต้องใช้ระบบการต่อรอง ทำให้ลดข้อพิพาทแรงงานได้ สำหรับพนักงานหรือผู้ประกอบอาชีพ ก็จะทราบระดับทักษะฝีมือและข้อบกพร่องของตนเองสามารถนำไปพัฒนาฝีมือให้สูงขึ้น และเป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ในองค์กรให้สูงขึ้น หรือพัฒนาทักษะตามที่นายจ้างกำหนดเพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นตามประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ นอกจากนี้ สังคมโดยรวมยังได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพไปพร้อมกับการยกระดับผลิตภาพแรงงานและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย”พลเอกศิริชัย กล่าว

          ด้าน นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน กล่าวเสริมว่า เพื่อเป็นการจูงใจให้แรงงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองให้มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในงานอาชีพ และส่งเสริมให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการ ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการจ้างแรงงานกลุ่มนี้ จึงจัดพิธีมอบเครื่องหมาย“ดาวเงิน 6 แฉก”ให้กับแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในวันนี้จำนวน 604 คน

         "ซึ่งจะติดไว้บนอกเสื้อสามารถมอบเห็นได้ชัดเจน สำหรับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่อยู่ในแต่ละจังหวัด สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จะเป็นผู้มอบให้ ซึ่งประชาชนหรือผู้รับบริการ สามารถสังเกตสัญลักษณ์ ดาวเงิน 6 แฉกเมื่อเข้ารับบริการต่างๆ ได้ เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน”อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าว

 

 

 


เปิดอ่าน