ศธ.เร่งเดินหน้าปรับปรุงกฎหมาย

กฎหมายการศึกษา, รัฐธรรมนูญ, เร่ง, เดินหน้า, ปรับปรุง, กฎหมาย, ดาว์พงษ

"ดาว์พงษ" สั่งเร่งเดินหน้าปรับปรุงกฎหมาย ย้ำต้องสอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ชี้เฉพาะหน้ามี 3 ฉบับต้องแก้ให้เสร็จภายใน 6 เดือน

 พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ในการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ติดตามความคืบหน้างานปฏิรูปการศึกษา ซึ่งขณะนี้ ศธ.มีกฏหมายหลัก และกฎหมายลูกที่ต้องปรับปรุงหลายฉบับ เช่น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน และ พ.ร.บ.การอุดมศึกษา เป็นต้น โดยให้หลักการไปว่า การปรับปรุงกฎหมายต่างๆต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะมีการประกาศใช้ 

นอกจากนี้ ต้องนำข้อเสนอและความคิดเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช. )และสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ (สปท.)มาดูประกอบการร่างกฎหมาย พร้อมทั้งให้นำคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)อาศัยอำนาจมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.2557ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามาใส่ไว้ในกฎหมาย และ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับคณะกรรมการประสานงานรวม 3ฝ่าย ได้แก่ คณะรัฐมนตรี สนช.และสปท. ที่มีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานด้วย

 พล.อ.ดาว์พงษ์  กล่าวต่อไปว่า ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการทำงาน โดยให้การปรับปรุง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ,พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ,พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ส่วนการปรับปรุงและจัดทำกฎหมายอื่นๆยังไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ทั้งนี้  จะเร่งดำเนินการด่วนใน 2 เรื่อง คือ การแก้ไขปัญหาความล้าช้าการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกับคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 


เปิดอ่าน