ก้าวสู่ปีที่ 70 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

คุณภาพชีวิต  :  1 มี.ค. 2557

ก้าวสู่ปีที่ 70 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะดูแลพี่น้องครูและบุคลากรทางการศึกษา เสมือนญาติสนิท : คอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษ : ดร.อำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา

 
                      ทุกวันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 69 ก้าวสู่ปีที่ 70 ภายใต้การกำกับดูแลของ ดร.อำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา คนปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นเลขาธิการคนที่ 15 ของคุรุสภา 
 
                      ดร.อำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา กับการเดินทางของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในปีที่ 69 จากผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านการเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการองค์การค้าของ สกสค. และดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแห่งประเทศไทย ความสำเร็จในประสบการณ์ที่ผ่านมา ก้าวมาบริหารงานตามภารกิจของคุรุสภา ในตำแหน่ง "เลขานุการคุรุสภา" เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ควบคุม ดูแล การประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ รวมไปถึงผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นับรวมแล้วไม่น้อยกว่าล้านคน 
 
                      เลขาธิการคุรุสภา นำเสนอวิสัยทัศน์ว่า ในขณะที่ดำรงตำแหน่งนี้ อยากเห็น ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้รับการยอมรับและยกย่องเช่นเดียวกับผู้ประกอบวิชาชีพชั้นนำของประเทศ และของภูมิภาคอาเซียน โดยต้องสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่น สร้างและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพให้ไปถึงมาตรฐานอาเซียน ให้บริการที่เป็นเยี่ยม และประทับใจ เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนาคุรุสภาให้เป็นองค์กรที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม และนำสังคมพัฒนา 
 
                      "ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับวิชาชีพที่ผมได้ดำเนินการไปแล้ว ถ้าสรุปคร่าวๆ จากผลการพิจารณาของคณะกรรมการคุรุสภา ตามที่สำนักงานนำเสนอ ก็มีอยู่หลายเรื่อง เช่น การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา มีการปรับปรุงข้อบังคับที่ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.2548 ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปเป็นข้อบังคับ 2 ฉบับ คือ ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 และ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2556 ซึ่งมีผลต่อการปรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ  ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดใหม่ และเกี่ยวข้องไปถึงการพัฒนาหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด และขยายการรับรองจากเดิมที่รับรองเฉพาะปริญญาตรี และประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา เป็นการรับรองปริญญาทางการสอนปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ปริญญาตรีควบโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโท ปริญญาโทควบเอก และปริญญาเอก ปริญญาทางการบริหาร"   
 
                      เริ่มตั้งแต่ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร ถึงปริญญาเอก และมีการกำหนดเพิ่มเติมให้ผู้สำเร็จการศึกษา ต้องผ่านการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกอบวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด การจัดทำหลักสูตรอบรมเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วแต่ยังมิได้ประกอบวิชาชีพ และประสงค์จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อไป การปรับหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อคุณภาพของผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ.2558-2562  
 
                      ที่สำคัญยิ่งอีกเรื่อง คือ การดำเนินงาน รางวัล Princess Maha Chakri Award  ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2549 ชื่อรางวัลได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคุรุสภาได้ดำเนินงานต่อเนื่อง โดยทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานให้วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เป็นวันรับพระราชทานรางวัล และให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับทราบและเตรียมการคัดเลือกครูในประเทศของตนได้ทันกำหนด
 
                      สำหรับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 70 ในปี 2557 ดร.อำนาจ กล่าวว่า อยากเห็นสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีความสง่างาม เพื่อสร้างความศรัทธา ความเชื่อถือแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และจากสังคมทั่วไป อยากเห็นการกระจายอำนาจไปยังคุรุสภาจังหวัด เพื่อให้บริการสมาชิกที่อยู่ทั่วประเทศได้อย่างเป็นจริง และจะส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของคุรุสภาได้รับการพัฒนาให้พร้อมรับกับภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งของคุรุสภาด้านมาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาในระดับอาเซียนและสากล  
 
                      “พวกเราชาวคุรุสภา จะปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลวิชาชีพให้ดีที่สุด และพร้อมจะดูแลพี่น้องเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความอบอุ่นเสมือนญาติสนิทมิตรสหาย” เลขาธิการคุรุสภา ให้คำมั่นสัญญา
 
 
.............................
 
(ก้าวสู่ปีที่ 70 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะดูแลพี่น้องครูและบุคลากรทางการศึกษา เสมือนญาติสนิท : คอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษ : ดร.อำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา)
 
 


เปิดอ่าน