คะแนนสูง-ต่ำแอดมิชชั่นส์ปี56

คุณภาพชีวิต  :  1 มิ.ย. 2556

คะแนนสูง-ต่ำแอดมิชชั่นส์ปี2556

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

               
                 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ฯ    19540.70-12810.10 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช14340.45-11606.40 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์14282.45-10938.05 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร15785.10-13269.15 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ13447.20-11361.40สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 17213.80-13023.55 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย16795.70-13890.30 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา14797.30-13301.15

 

               
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

               
                 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 14244.90-11568.55 วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร16237.20-11181.15 ภูมิศาสตร์14805.00-12108.65 วิทยาศาสตร์การประมง 13968.70-11146.10 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0.0000-0.0000 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์15134.50-11424.95 คณิตศาสตร์15210.80-12635.95 เคมี15522.00-13243.00 ชีววิทยา 17206.55-13410.55 ฟิสิกส์14650.70-11743.80 ฟิสิกส์ประยุกต์14154.35-11985.55 วิทยาการคอมพิวเตอร์14658.50-12071.50 เทคโนโลยีสารสนเทศ13365.00-10590.50 สถิติ14977.95-12438.55 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 16300.20-12976.75วิศวกรรมเครื่องกล16322.90-13544.90 วิศวกรรมไฟฟ้า17155.35-14039.30 วิศวกรรมโยธา16302.45-13577.10 วิศวกรรมอุตสาหการ 16292.60-13194.65วิศวกรรมวัสดุ14619.25-12280.55 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม16022.00-13143.75 วิศวกรรมเคมีช16824.25-14133.80

                คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 17305.25-15241.15หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (ศป.บ.) 17042.90-14278.05 การออกแบบสื่อนวัตกรรม (ศป.บ.)17231.25-14598.35 ออกแบบทัศนศิลป์ (ศป.บ.) 17399.85-14293.40 คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต23121.20-22628.20คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต18741.75-17727.55 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม  20428.70-18660.45 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง18622.05-16523.00 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา17470.25-13034.20 วิทยาศาสตร์การแพทย์    18081.05-14857.55 วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีควบโท)19072.40-15946.65 คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 18061.90-16713.20

                เทคนิคการแพทย์ 18876.35-17716.10 เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก19234.45-17216.25 สาขาวิชารังสีเทคนิค 18222.25-17119.15 หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 19956.50-16365.30 คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต18790.45-15743.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม16372.75-15555.30 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย17485.00-14994.85 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 18151.10-15448.40 คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต22570.90-15984.55 คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา19039.75-16412.45 ภาษาจีน16883.55-14012.85 ภาษาญี่ปุ่น20452.95-17591.00 ภาษาไทย19182.95-16774.65 ภาษาฝรั่งเศส 17143.40-12191.60 ภาษาอังกฤษ22035.20-18985.40ภาษาเกาหลี22594.45-17932.00

                คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ฯ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (รูปแบบที่ 1) 15643.90-11535.20การประชาสัมพันธ์ (รูปแบบที่ 2)17164.15-15459.85 การสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 1)15784.65-13119.05การสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 2)17716.30-16639.85 สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (รูปแบบที่ 1)15907.55-12360.80 สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (รูปแบบที่ 2) 19306.70-15951.20หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว19298.20-16029.50 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ15978.20-13787.40 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  15503.05-12881.50 การเงินและการธนาคาร17696.30-14422.05  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต18360.00-14990.90 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต16430.55-13523.20

                คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ฯ (หลักสูตร 5 ปี)  18592.45-16837.20  ฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี)19784.45-15581.00 เคมี (หลักสูตร 5 ปี) 19566.50-15448.60ชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี)18345.90-15917.50 คณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 18437.85-16996.80 ภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) 19678.20-17910.05 ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) 22073.20-18721.10 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  19313.90-17097.30 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 20628.05-17233.45 ประวัติศาสตร์19179.80-14169.75 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม18750.05-15635.00

                

 

มหาวิทยาลัยบูรพา

                คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์18585.20-16527.40 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา วิชาเอกสารสนเทศศึกษา 19275.70-16655.15วิชาเอกบรรณาธิการศึกษา21283.20-15935.40 ภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาจีน17832.60-15518.50ภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาญี่ปุ่น 19921.75-16410.50 ภาษาเกาหลี20664.75-19096.95 ประวัติศาสตร์19495.80-14515.30 ศาสนาและปรัชญา 18865.70-14820.10 ศาสนาและปรัชญา (ภาคพิเศษ) 17546.85-12973.60 ภาษาไทย 20293.70-13834.85 การพัฒนาชุมชน 19708.00-16124.90 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร16208.65-10835.50 ภาษาอังกฤษ  22648.60-19402.55 ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 19947.30-17888.75 เศรษฐศาสตร์17109.30-14160.80 เศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 14831.30-13280.00 นิเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์0.0000-0.0000 นิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 21738.25-17379.50 นิเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ)0.0000-0.0000 นิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 (ภาคพิเศษ)22997.55-15939.25 จิตวิทยา 20369.85-17672.75จิตวิทยา (ภาคพิเศษ)18770.65-14742.85 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 19385.45-15411.00 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ)    17374.95-14588.00 การจัดการบริการสังคม 19372.75-15287.05 สารสนเทศศึกษา วิชาเอกสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)18376.60-13871.25

                คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  กลุ่มภูมิศาสตร์ 12958.90-11687.20 กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์13589.85-11383.80 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการบัญชี19818.50-17109.40 การตลาด 17421.35-14919.30 ธุรกิจระหว่างประเทศ17502.60-15781.95การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 16262.50-14114.85 การจัดการ 15777.75-14650.45 การเงิน17255.85-14817.10 การจัดการการท่องเที่ยว19666.05-18090.25 การจัดการการโรงแรม21687.50-17809.30คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป19290.70-17120.70 รัฐศาสตร์24532.50-16026.75 นิติศาสตร์22069.55-18842.40 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 14813.10-12978.60 เคมี 16306.85-13763.55 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา14614.30-13115.95 ชีวเคมี  15097.35-13577.00 ชีววิทยา15471.05-13664.10 เทคโนโลยีชีวภาพ14205.90-12744.60ฟิสิกส์ 13699.15-10168.80 ฟิสิกส์ประยุกต์13076.95-10693.90 วาริชศาสตร์14386.80-12685.00สวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  14497.00-13854.55 สถิติ14457.00-12637.40

                คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   15122.10-10334.95 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 12699.50-09755.15 เทคโนโลยีสารสนเทศ13576.25-10527.10 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 12206.80-07058.95 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 16264.60-08231.65 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 15801.25-13803.85 วิศวกรรมเคมี18239.45-13729.60 วิศวกรรมเครื่องกล17723.75-13829.80 วิศวกรรมไฟฟ้า 17554.00-13698.50 วิศวกรรมโยธา16156.75-13212.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย17295.00-15445.10 อนามัยสิ่งแวดล้อม 17390.50-14645.70 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ16870.80-14533.20 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม18412.30-15500.35 ออกแบบเซรามิกส์16145.50-14857.45ดนตรีและการแสดง (วิชาเอกดนตรีไทย)15007.30-12116.75 ดนตรีและการแสดง (วิชาเอกดนตรีสากล)16499.80-13936.50 ดนตรีและการแสดง (วิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลา) 15931.45-13813.80 ดนตรีและการแสดง (วิชาเอกศิลปะการแสดง)17235.40-15184.70 การออกแบบผลิตภัณฑ์18152.50-15946.25

                คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 20195.85-18728.75 การสอนภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)19460.65-17988.20 การสอนปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) 19075.20-16701.30 การสอนศิลปะ (หลักสูตร 5 ปี) 18575.00-16932.20 การสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) (หลักสูตร 5 ปี)19078.55-16643.25 เทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 17561.25-15201.45 การสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) [โครงการผลิตครูนานาชาติ] 19039.45-16320.60 การสอนเคมี (หลักสูตร 5 ปี) [โครงการผลิตครูนานาชาติ] 19316.25-15725.15 การสอนชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) [โครงการผลิตครูนานาชาติ] 20277.70-17079.35 การสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) [โครงการผลิตครูนานาชาติ]18891.80-14682.90 การสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตร 5 ปี) [โครงการผลิตครูนานาชาติ] 19616.65-17607.65

                คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ14883.75-12912.40 การจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 16396.85-15269.60 การจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนศิลป์ (คำนวณ)17449.80-16497.95 การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 17160.70-14759.65 การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (แผนการเรียนศิลป์ (คำนวณ) 18428.70-15797.50  การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 17434.65-15717.45 การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนศิลป์ (คำนวณ)) 17709.35-16366.25 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (วท.บ.) 15242.95-13256.85สื่อสารมวลชนทางกีฬา (ศศ.บ.)17905.15-13271.45 กีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา (ศศ.บ.) 14122.50-12594.40

                วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์15296.60-07595.95 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ09665.30-07873.45 กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)14091.00-06595.80  กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)14256.75-07574.55กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)16373.85-07060.40  กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)14424.90-08854.65 กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวนานาชาติ 18398.70-11315.85วิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ   18378.90-10836.80 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 17059.45-06531.60 กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ19595.45-06966.60นิเทศศิลป์และการออกแบบ 16063.80-11599.90

                คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์18124.95-14764.30 กายภาพบำบัด 17248.75-16699.05เทคนิคการแพทย์18179.70-17232.60 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตจันทบุรี)15628.50-08097.50 เทคโนโลยีการเกษตร (เน้นด้านพืช) (วิทยาเขตจันทบุรี) 12441.40-09128.55ระบบสารสนเทศ (วิทยาเขตจันทบุรี) 14445.55-06502.25 กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตจันทบุรี)15232.95-06374.80 การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (วิทยาเขตจันทบุรี)14736.10-11375.95 คณะเทคโนโลยีทางทะเล สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี) 14087.50-10252.50

                คณะอัญมณี สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (วิทยาเขตจันทบุรี) 15523.75-07959.90 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (วิทยาเขตจันทบุรี)17458.75-08113.85 การออกแบบเครื่องประดับ (วิทยาเขตจันทบุรี) 17772.60-10412.05 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (วิทยาเขตสระแก้ว)16436.05-07426.35 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (วิทยาเขตสระแก้ว)12058.65-08586.15 การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (วิทยาเขตสระแก้ว) 16229.70-07981.00 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตสระแก้ว) 12397.55-10834.15 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วิทยาเขตสระแก้ว)   12761.40-09798.55 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตสระแก้ว)0.0000-0.0000 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)0.0000-0.0000คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)12980.85-08755.00เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (วิทยาเขตสระแก้ว) 10112.70-10112.70

                

 

มหาวิทยาลัยพะเยา

 

                คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์12826.15-09097.10สัตวศาสตร์ 14346.60-10085.20 ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร11441.90-08711.60 เทคโนโลยีชีวภาพ12691.40-08973.95การประมง12341.65-06973.35วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร13346.95-09890.15 คณิตศาสตร์14608.70-09977.75 เคมี14379.35-11072.25ชีววิทยา13782.95-10242.15 ฟิสิกส์ 14606.05-09759.80 สถิติ13945.40-09593.15 อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ12913.30-09200.20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา15014.00-08181.95 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ13539.45-07483.25

                วิทยาการคอมพิวเตอร์13379.60-09625.60 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์16096.10-10802.05 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ16201.25-08045.20 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์12338.95-09554.50 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์14848.85-09265.25 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 14252.35-14252.35

                คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล16298.60-12101.60 วิศวกรรมไฟฟ้า15428.45-12934.70วิศวกรรมโยธา15465.15-12800.00 วิศวกรรมอุตสาหการ14482.15-11589.95 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต18960.65-17577.35 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม18813.90-18342.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 15862.60-14003.95 ชีวเคมี17323.85-13914.65 โภชนาการและโภชนบำบัด15866.20-13171.95 คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด17649.55-16056.30 คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 18136.80-17189.00 คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย16983.20-9823.45 การส่งเสริมสุขภาพ 16005.45-09134.25 สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม)17057.75-14355.65 เวชกิจฉุกเฉิน17289.70-15458.15

                คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต18002.50-10711.80 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน18246.25-15917.50 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น18518.00-14198.75ภาษาไทย18022.95-15696.05 ภาษาฝรั่งเศส17599.80-09218.80ภาษาอังกฤษ20474.15-17171.30 พัฒนาสังคม18229.65-10547.85 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต18188.20-15471.55 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 14603.25-12589.35 สาขาวิชาศิลปะการแสดง 13931.85-10530.00หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์16733.75-13976.90 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล14411.40-09562.90

                คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์16598.85-11083.95 การสื่อสารสื่อใหม่16612.95-11826.15 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร15555.35-12717.95 การจัดการธุรกิจ16540.00-10974.50 การตลาด14468.20-10982.40การท่องเที่ยว17063.10-14125.55 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต15769.05-14165.80 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต14157.50-06653.55 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม15942.05-09895.35 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม13330.00-09007.90

 

 


เปิดอ่าน