'คะแนนสูง-ต่ำ'(มม.-มข.-มช.-มก.)

คะแนนสูง-ต่ำแอดมิชชั่นส์ปี 56 (มม.-มข.-มช.-มก.)

มหาวิทยาลัยมหิดล(มม.)

 

                คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์ 19240.95-18360.25 สการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 21661.25-18420.00 เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 20849.30-15961.95 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ความผิดปกติของการสื่อความหมาย 21381.55-18401.95 พยาบาลศาสตร์ 20910.25-18558.60 คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตร์ 22835.65-19626.35 คณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 24742.85-23460.25 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 16715.80-11675.75

                 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 20889.30-16408.05 วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 16815.55-10113.75 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร15874.40-14550.80 สาขาวิชาธรณีศาสตร์17830.70-15849.50 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 14719.20-12039.50  สาขาวิชาการจัดการ19063.55-15036.95 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 20699.95-19091.95 สาขาวิชารังสีเทคนิค20371.70-19001.35  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตร์) 20271.10-17107.75 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)19841.40-17425.25 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์22240.45-18642.10  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์19226.10-18030.35  วิศวกรรมเคมี 20329.10-18507.95 วิศวกรรมเครื่องกล 19466.30-15370.35 วิศวกรรมชีวการแพทย์ 22259.40-19808.65 วิศวกรรมไฟฟ้า+ไฟฟ้าสื่อสาร19057.95-16296.05  วิศวกรรมโยธา 19514.70-15185.70 วิศวกรรมอุตสาหการ 20114.55-16110.70

                คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม17161.95-15358.55 คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 21558.65-19339.45 คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด 22403.25-20023.75 กิจกรรมบำบัด18847.30-17280.35 คณะศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 24366.25-22037.65 ภาษาไทย 23038.00-20017.75

                วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)17575.00-15166.65 การออกกำลังกายและการกีฬา (ศศ.บ.)19868.35-14897.55 วิทยาลัยศาสนศึกษา สาขาวิชาศาสนศึกษา 20182.90-18430.80 วิทยาเขตอำนาจเจริญ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 16611.90-16198.15 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เวชระเบียน)18594.30-16753.75 

 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)

 

                คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 19508.75-18220.70 กายภาพบำบัด 18737.50-17696.45 คณะพยาบาลศาสตร์ 20412.65-18367.60 คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 17373.70-15906.95 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 18834.40-15854.15 เอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  18103.95-16365.45 คณะทันตแพทยศาสตร์ 23450.15-22790.00 คณะเภสัชศาสตร์ 21251.25-19228.75 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21007.25-19355.65 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 16835.70-09364.10 เศรษฐศาสตร์การเกษตร 15407.75-09008.55 การประมง 15166.75-11108.30 ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม 14860.05 -11961.10

                คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 17777.80-14696.70 เคมี 17920.00-15121.75 คณิตศาสตร์  15851.75-4122.55 คณิตศาสตร์ประยุกต์  15692.35-13269.40 ฟิสิกส์ 16384.75-14116.15 สถิติ 15391.35 -13955.90 ภูมิสารสนเทศศาสตร์  14645.90-12411.00 วิทยาการคอมพิวเตอร์  16070.00 -13420.20  จุลชีววิทยา 16021.70-14105.60 ชีวเคมี 16380.50-14629.30 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  15063.55-13706.65  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15179.85-11948.10 สารสนเทศสถิติ 14645.25-12233.90 วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 15162.65-13848.95

                คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 15026.25-13486.80 เทคโนโลยีธรณี 17257.35-14881.20 เทคโนโลยีการอาหาร16697.50-14105.70 เทคโนโลยีการผลิต  14315.35-13390.80 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป 20696.45 -15736.65  วิศวกรรมเกษตร 16191.65 -14816.05 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 18213.60-15299.15 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 19232.50-15282.60 วิศวกรรมโยธา18605.60-15700.00 วิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) 16546.60-14410.25 วิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) 16344.55-14453.20 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 19098.40-15348.70 ออกแบบอุตสาหกรรม 18371.95-15964.75

                คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ทั่วไป 18643.15-17502.50 เคมี 19307.75-18308.05 ชีววิทยา 19089.45-17525.30 ฟิสิกส์ 21022.50-17072.65 คณิตศาสตร์ศึกษา 18905.70-16395.60  สอนภาษาไทย21048.15-19011.25 สังคมศึกษา 20428.55-18934.00 สอนภาษาญี่ปุ่น 21054.55-18051.30  คอมพิวเตอร์ศึกษา20050.35-17934.80 พลศึกษา 18573.95-17795.50 ศิลปศึกษา 19318.05-16358.60 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์19351.75-14281.60 ภาษาฝรั่งเศส 17567.75- 08310.95 ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ (รูปแบบที่ 1) 19464.30-18083.75 ภาษาอังกฤษ (รูปแบบที่ 1) 22767.50-20274.25 ภาษาสเปน (รูปแบบที่ 1) 24111.05-18337.35 ภาษาไทย (รูปแบบที่ 1) 20529.95-17968.45 พัฒนาสังคม (รูปแบบที่ 1) 19337.85-17395.00 ภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 21647.45-18684.80 ภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 18764.20-18764.20 ภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 24762.25-19018.15 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รูปแบบที่ 1) 21895.60-19716.10 รัฐประศาสนศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 19543.75-17866.25 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (รูปแบบที่ 1) 19111.80-17425.15

                คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน 18663.20-15265.65 การจัดการ 17672.85-15234.10บัญชีบัณฑิต 19654.70-17014.85 การจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ 21973.75-17490.00 การจัดการการท่องเที่ยว 19955.35-17213.15 การตลาด 18383.00-13736.00 เศรษฐศาสตร์ 18662.70-15553.70 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 17114.75-14593.55 ออกแบบนิเทศศิลป์ 18286.15-17160.45 ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก 16896.00-14754.60 ดนตรีไทย 15623.20-14300.85 ดนตรีพื้นเมือง 11206.75-11206.75 ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ 18894.35-13478.20 คณะนิติศาสตร์ 17876.20-16428.20 คณะนิติศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 21687.00-16215.65

                วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 15143.20-07989.15 การท่องเที่ยว (รูปแบบที่ 1) 19621.50- 08278.95 การท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 15394.95-15394.95 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 15844.90-15844.90 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 16413.35-11319.75 ธุรกิจระหว่างประเทศ 15749.00- 09002.55  บัญชีบัณฑิต  15639.45-11023.45 เศรษฐศาสตร์14818.25-08256.45  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11832.50-08399.10  วิทยาการคอมพิวเตอร์13127.85-08862.70   การประมง  11711.60-09139.70  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  12906.25-08176.00  อุตสาหกรรมเกษตร 13294.10-07327.45  วิทยาศาสตร์การกีฬา 13547.05-08013.95 คณะสังคมศาสตร์ฯ สาขาวิชานิติศาสตร์ (พื้นฐานวิทยาศาสตร์)16131.00-08728.20  นิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)  18333.00-07346.00  เลือกสอบภาษาเยอรมัน(รูปแบบที่ 2)  12918.20- 09073.70เลือกสอบภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)  13638.10-13638.10

                วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (รูปแบบที่ 1) 19655.70-16406.40 จัดการคลัง (รูปแบบที่ 1)18704.50-16396.85 จัดการงานช่างและผังเมือง (รูปแบบที่ 1) 18398.05-15430.95 วิทยาลัยนานาชาติ กิจการระหว่างประเทศ (รูปแบบที่1) 20359.80- 17973.45ธุรกิจระดับโลก (รูปแบบที่ 1)20799.95-17313.25 การตลาดระหว่างประเทศ รูปแบบที่ 1 21926.80-17605.00 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 12618.70-10442.20 การจัดการการท่องเที่ยว 18642.10-18642.10การจัดการการท่องเที่ยว (รูปแบบที่1)18716.50-17042.45

 

 

               
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.)

 

                คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี 20818.50-18900.00คณะทันตแพทยศาสตร์ 23366.95-22966.90 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปกติ 21814.35-18484.90 หลักสูตรนานาชาติ 19975.90-17408.75คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21178.20-19448.55 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 20369.15-18028.10 สาขาวิชากายภาพบำบัด 19560.20-17955.00 สาขาวิชารังสีเทคนิค 19857.10-18050.00สาขาวิชากิจกรรมบำบัด 18523.80-16718.75 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมกระบวนการอาหารฯ 15892.30-13542.95 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 15139.45-13917.15 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล15220.45-13344.15 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 15571.70-13952.30 สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ สัตวบาล ฯลฯ15579.45-12561.55

                คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 18547.65-16502.70 วิศวกรรมอุตสาหการ 18586.50-16329.30 วิศวกรรมไฟฟ้า 20686.10-18318.50 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 18443.20-17231.00 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 18301.45-15990.45  วิศวกรรมโยธา18652.60-16939.00  วิศวกรรมเกษตร 16829.20-15324.75 วิศวกรรมเหมืองแร่ 18203.20-16200.20  วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรสองภาษา  19464.10-15113.25 วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ  16015.30-13659.45 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) 16016.25-14168.95  วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) 15891.30-14166.90  วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ)  16446.90-14666.25 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี  17680.00-14822.90 ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา 18249.50-14893.75 ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ 16591.30-14245.10 ธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา 20933.65-17130.90 คณิตศาสตร์ สถิติ 17708.00-14177.95 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16061.10-14179.65

                คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม 19483.30-16552.45 ประติมากรรม 18442.90-14602.30 ศิลปะภาพพิมพ์ 17368.00-14212.95 ศิลปะไทย 17240.35-14928.70 การออกแบบ 19749.00-17004.70 ศิลปะการถ่ายภาพ 19102.75-17064.30 สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 19394.15-16182.00 สหศาสตร์ศิลป์ 18499.50-15956.75 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20636.95-17300.00 คณะบริหารธุรกิจ22059.50-17073.15 คณะบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) 17656.25-15658.80 คณะเศรษฐศาสตร์ 19351.15-16947.40  (ภาคพิเศษ) 16750.90-14610.25  หลักสูตรตรี-โท 19911.10-15397.50  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์19692.50-15761.85  เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 17740.40-16123.20 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 16623.60-16590.00 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 16509.80-15736.60  พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 17509.30-11626.95 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 17183.80-14272.50เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 17415.05-17415.05 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 20081.05-11651.60 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 15736.85-11773.10 สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 20736.60-16971.25 เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 18310.55-17419.60 เลือกสอบภาษาเยอรมัน 18943.40-18565.85 เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 19826.90-18457.45 เลือกสอบภาษาจีน 17483.05-17007.45 สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 21693.70-19064.60

               
                คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 22248.75-20581.25 พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 17925.60-17925.60 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 (ภาคพิเศษ) 20539.70-16959.25 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (ภาคพิเศษ) 18325.85-18325.85 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 20035.00-18842.30สังคมศึกษา 21608.25-18862.50 ภาษาอังกฤษ 22889.55-19733.10 บริหารธุรกิจ 20546.25-18565.00 วิทยาศาสตร์21504.20-19200.70 การศึกษาปฐมวัย 20148.20-17850.60 ประถมศึกษา 19553.20-18557.25 ศิลปศึกษา 16980.70-15254.00คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ 23900.25-21634.45 ภาษาฝรั่งเศส 17363.55-13285.15 ภาษาเยอรมัน17438.75-12479.05 ประวัติศาสตร์ 20442.75-17796.90 บ้านและชุมชน 20023.20-18495.00 สารสนเทศศึกษา 20454.60-18080.95 ปรัชญา 21189.85-18090.75 จิตวิทยา 22227.20-19526.50 ภาษาไทย 21584.15-19509.20 ภาษาญี่ปุ่น22355.25-16637.85 ภาษาจีน 20531.45-17455.80 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 22065.55-20035.35

                คณะการสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 23380.70-19449.45 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ประเภทวิทย์ 16931.25-08087.60สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 20731.50-18270.70 ไทยศึกษา 20051.45-18331.75 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ประเภทวิทย์ 13240.05-10722.95 สังคมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 19983.30-17315.35 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ 16983.65-09150.85 แอนนิเมชัน รูปแบบที่ 1 (วทบ.) 14296.25-10147.75 แอนนิเมชัน รูปแบบที่ 2 (วทบ.) 19674.40-07590.60 จัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 17073.40-14037.00

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.)

 

                คณะเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร วิทยาเขตบางเขน 16252.50- 12358.90 สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ วิทยาเขตบางเขน 14253.85-9110.15 สาขาวิชาเคมีการเกษตร วิทยาเขตบางเขน 15682.50-9890.10 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 15739.65-12321.25สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาเขตบางเขน17372.40-13990.00 สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน วิทยาเขตบางเขน14992.50-13430.10 สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน นานาชาติ วิทยาเขตบางเขน14023.40-12361.20 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน20520.30-18197.95 สาขาวิชาการจัดการ19271.05-17515.80 สาขาวิชาการจัดการการผลิต19685.00-17423.30 สาขาวิชาการตลาด19853.75-17941.95 สาขาวิชาบัญชี 20587.60-19143.80

                สาขาวิชาบัญชี ภาคพิเศษ19134.75-17743.30 คณะประมง 16363.45-12370.55 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา22210.80-19804.90 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ26348.20-22933.70 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส20104.65-13775.80 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน20913.90-15162.75 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น22981.45-15579.90 สาขาวิชาภาษาจีน 21157.15-14660.25 สาขาวิชาภาษาไทย22603.65- 20101.05 สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีไทย20896.25-19818.90 สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีอังกฤษ23027.50-20296.60สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส18966.40-16794.60

                สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน18672.85-16828.80 สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น20598.80-16975.85 สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาจีน21445.35-16828.25 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน20021.25-17773.10 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 1 23983.55-22610.70 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส17822.45-17822.45สื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น19624.30-18171.15 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 19545.00-18419.45 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี19132.60-17794.65 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 23336.25-21084.45 สาขาวิชาภาษาตะวันออก กลุ่มวิชาภาษาจีนธุรกิจ ภาคพิเศษ21629.60-19946.65 สาขาวิชาภาษาตะวันออก กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ภาคพิเศษ 23216.15-20094.30

                คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ 16520.45-13588.20 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้15112.60-12787.50 สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ16773.40-12641.40 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์16905.30-15094.75 สาขาวิชาเคมี18038.65-15908.20 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม17534.65-15705.70 สาขาวิชาชีววิทยา16920.10-15436.75 สาขาวิชาสัตววิทยา16688.85-14494.65 สาขาวิชาพฤกษศาสตร์15979.35-13642.65 สาขาวิชาพันธุศาสตร์16540.25-11046.55 สาขาวิชาจุลชีววิทยา17565.75-14988.10สาขาวิชาชีวเคมี18062.40-15602.80 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 16379.60-14133.20 สาขาวิชาฟิสิกส์17088.20-13679.10 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์17217.65-15190.75 สาขาวิชาสถิติ 16511.75-14693.65สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ16669.65-15093.20

                สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ15955.05-13529.60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกลฯ) กลุ่มวิทยาเขตบางเขน 20927.05-18792.55 สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ22553.35-19382.25 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20710.75-19813.40 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล20722.35-19288.45 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า20666.95-18544.65 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 19568.00-17873.30 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา20787.50-18318.30 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ19422.85-16259.05 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ18832.30-09987.20 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม19986.20-15320.30 (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกลฯ) วิทยาเขตบางเขน (ภาคพิเศษ)18718.50-16575.90 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ)19492.75-17890.00

 

 

 


เปิดอ่าน