'ร.ร.แสงวิทยา'พัฒนาวิชาการ-ภาษา

คุณภาพชีวิต  :  16 เม.ย. 2556

"ร.ร.แสงวิทยา"พัฒนาวิชาการ-ภาษาบูรณาการจิตอาสา-สุขภาพนักเรียน : รายงาน โดย... ชุลีพร อร่ามเนตร

 
          เดินทางโดยใช้เวลาเพียง 5 นาที จากเทศบาลเมืองแก่งคอย จ.สระบุรี ก็จะถึง “โรงเรียนแสงวิทยา” ที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 6 ไร่ 86ตารางวา โรงเรียนเอกชนที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 50 ปี ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารงานของ ครูพัทธโรจน์ กมลโรจน์สิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน มา 43 ปี จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนประมาณ 700 คน
 
          โรงเรียนแสงวิทยาได้รับการันตีโรงเรียนคุณภาพ จากรางวัลมากมาย เช่น รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรระดับประเทศ รางวัลโรงเรียนส่งเสริมรักการอ่านยอดเยี่ยม และรางวัลโรงเรียนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ มารยาทดี มีวินัย กล้าแสดงออก และสอดรับกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน เทคโนโลยีเด่น เน้นวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
 
          ครูพัทธโรจน์ เล่าว่า โรงเรียนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กเพื่อเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ มีทั้งความรู้เป็นคนเก่งที่อัดแน่นไปด้วยวิชาการ และเป็นคนดีที่ผ่านการสะสมจากกิจกรรม คุณธรรมจริยธรรม และสุขภาพแข็งแรง โดยมีหลักสูตรไม่เหมือนใคร “Thai Kids Com” หลักสูตรคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษามีแบบเรียนและโปรแกรมการเรียนรู้ที่เป็นเฉพาะน่าติดตามและน่าสนุกสนานตามวัย มีโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นโครงการซึ่งมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ยังเรียนอนุบาล แสงวิทยาจึงร่วมสนองพระราชดำริดังกล่าว ด้วยการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้วิทย์สำหรับเด็กปฐมวัย
 
          รวมถึงมีหลักสูตร Q Kids การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในห้อง E-Classroom ทำให้เด็กๆ ได้ฝึกฝน ได้ฟังสำเนียงที่ถูกต้อง ทั้งยังสนุกสนานกับภาพเคลื่อนไหว มีเกมให้เพลิดเพลินกับภาษาอังกฤษ “โตไปไม่โกง” โรงเรียนใช้หลักสูตรเดียวกับเด็กกรุงเทพมหานครในการพัฒนา 1.ความซื่อสัตย์ 2.มีจิตสาธารณะ 3.รักความเป็นธรรม 4.ความรับผิดชอบ 5.ชีวิตพอเพียง เพื่อให้ลูกรักมีคุณธรรม และอาเซียนศึกษา การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นสิ่งสำคัญ โรงเรียนจึงเตรียมพร้อมความรู้ เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่เด็กๆ ทุกชั้นเรียน พร้อมการวัดประเมินผล
 
          “เด็กรุ่นใหม่มีทักษะการเรียนรู้ที่แตกต่างจากเด็กในอดีต โรงเรียนจำเป็นต้องมีรูปแบบ จัดการเรียนการสอน วิวัฒนาการใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการเรียนรู้ โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มทักษะ แต่ต้องไม่ละเลยสอดคล้องคุณธรรม  ซึ่งโรงเรียนจะมุ่งเน้นกิจกรรมลูกเสืออนุบาล เพื่อเป็นการสร้างวินัยและเพิ่มทักษะชีวิตเด็กสามารถเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง รวมถึงเน้นการเรียนรู้โดยให้เด็กเป็นผู้คิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ ผ่านหลักสูตร กิจกรรมต่างๆ”
 
          ขณะที่ด้านสุขภาพ ผอ.โรงเรียนคนเก่ง เล่าต่อว่า โรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ ระดับจังหวัด ด้วยโครงการลูกแสงวิทยาไม่กินหวาน ซึ่งมุ่งเน้นนโยบายสำคัญ 3 ประการคือ ไม่จำหน่ายน้ำอัดลม นมเปรี้ยว และขนมกรุบกรอบ โดยจำหน่ายน้ำผลไม้ในอัตราส่วนน้ำตาลเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น, ไม่มีน้ำตาลในเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยว ปรุงน้ำซุปให้มีรสหวานพอประมาณ และรณรงค์ให้มีวัน No Sugar Day 1 วัน ทุกวันอังคารจะสวมเสื้อสีชมพู จัดให้นักเรียนดื่มเฉพาะนมจืด จัดไอศกรีมสูตรอ่อนหวาน นอกจากนี้โรงเรียนยังบูรณาการการไม่กินหวานสู่ ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนได้มีบทบาทเป็นประธานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานจังหวัดสระบุรี และได้รับการยอมรับจาก สสส. และโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ มาศึกษาดูงานของโรงเรียนเป็นประจำ
 
          แม้มีเทคโนโลยี ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนปรับอากาศ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ด้วยบรรยากาศที่เย็นสบาย เพิ่มสมาธิในการเรียนรู้ เหมาะสำหรับสภาพอากาศของบ้านเราแล้ว ยังมีศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ด้วยสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขนาดใหญ่ พร้อมเทคนิคการเรียนรู้ที่หลากหลาย ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โรงเรียนได้จัดเนื้อที่ 200 ตารางวา สำหรับเด็กๆ ได้เรียนรู้การปลูกพืช เรียนรู้สมุนไพร ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ มีห้องบอลมหาสนุก และลานคิดสร้างสรรค์ ด้วยความพร้อมจากบุคลากร ครู อุปกรณ์ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพียงค่าเล่าเรียนเทอมละ 1,700 บาท เด็กแสงวิทยา จึงเป็นเด็กที่พร้อมด้วยวิชาการ ทักษะความรู้ และทักษะชีวิต เรียนด้วยความสนุกควบคู่ความคิด สนใจติดต่อ โทร.08-2444-6535, 0-3624-5868 E-mail pataroj99@gmail.com หรือ http://www.sv-school.com
.......................................
(หมายเหตุ "ร.ร.แสงวิทยา"พัฒนาวิชาการ-ภาษาบูรณาการจิตอาสา-สุขภาพนักเรียน : รายงาน โดย...  ชุลีพร อร่ามเนตร )


เปิดอ่าน