การเตรียมตัวไปแสวงบุญฮัจญ์

การเตรียมตัวไปแสวงบุญฮัจญ์ : คอลัมน์หัวใจไทย

                   การประกอบพิธีฮัจญ์เป็นศาสนกิจอันสำคัญยิ่งของศาสนาอิสลาม ที่กำหนดให้ผู้ที่มีความพร้อมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต ทางราชการตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งในปีนี้ทางการซาอุดีอาระเบียจัดสรรโควตาให้แก่ประเทศไทยจำนวน 13,000 คน ผู้แสวงบุญเริ่มเดินทางเที่ยวบินแรก ในวันที่ 17 กันยายน 2555 และช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ระหว่างวันที่ 24-29 ตุลาคม 2555 (อาจจะคลาดเคลื่อน 1 วัน ขึ้นกับผลการดูดวงจันทร์)

                   “การเดินทาง” ของพี่น้องมุสลิมในภาคใต้ได้ให้สายการบินไทยซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติ จัดเที่ยวบินเหมาลำขนส่งผู้แสวงบุญจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ ภูเก็ต และกระบี่ ไปยังสนามบินเมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เพียงสายการบินเดียว สำหรับผู้ที่เดินทางจากส่วนกลางให้เดินทางโดยสายการบินปกติจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

                    “การจัดที่พัก” ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ของผู้แสวงบุญ ในปีนี้ได้กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ทุกรายจัดเช่าที่พักในระบบคณะผู้แทนฮัจญ์เพียงระบบเดียว คือ ผู้ประกอบกิจการฮัจญ์เป็นผู้เลือกอาคารที่พัก ต่อรองราคา และตกลงเงื่อนไขในสัญญาเช่า โดยมีคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดเช่าที่พักไปพิจารณาความเหมาะสมของที่พักให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น อาคารต้องไม่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงและตั้งอยู่ห่างจากมัสยิดหะรอมไม่เกิน 2 กิโลเมตร ห้ามการย้ายที่พัก และการพักอาศัยต้องเป็นไปตามระเบียบของทางการซาอุดีอาระเบีย คือ 4 ตารางเมตร ต่อ 1 คน เป็นต้น

                     ส่วน “ผู้แสวงบุญ” ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จะต้องเตรียมตัวในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) การเตรียมสัมภาระก่อนเดินทาง ได้แก่ ยารักษาโรค ผู้ที่มีโรคประจำตัวจำเป็นต้องใช้ยาประจำควรนำยาพร้อมใบรับรองแพทย์ เครื่องแต่งกายผู้หญิงควรมีชุดแต่งกายมุสลิมะห์ ส่วนผู้ชายต้องมีชุดเอียะห์รอม หนังสือคู่มือการประกอบพิธีฮัจญ์ เพื่อช่วยทบทวนความจำในเรื่องต่างๆ 2) การปฏิบัติตนในการเดินทาง ตรวจสอบกำหนดวัน เวลา และเดินทางถึงสนามบินและรายงานตัว ตามที่ผู้ประกอบกิจการฮัจญ์กำหนด การรายงานตัวที่สนามบินจะต้องมี หนังสือเดินทางตั๋วเครื่องบิน ใบ ตม.6 สมุดปกเลือง ฉีดวัคซีนป้องกันโรค กระเป๋าสัมภาระน้ำหนักจะต้องไม่เกินที่สายการบินกำหนด และผู้ที่เดินทางจะต้องติดบัตรประจำตัวผู้แสวงบุญ และใส่เลสข้อมือให้เรียบร้อย

                    3) การปฏิบัติตนขณะอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ผู้แสวงบุญต้องติดบัตรประจำตัวและเลสข้อมือตลอดเวลา พยายามอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อป้องกันการพลัดหลง อย่าพยายามเข้าไปในที่ที่มีผู้คนอยู่หนาแน่นแออัด ล้างภาชนะใส่อาหารให้สะอาด ดื่มน้ำให้มากๆ เนื่องจากเทศกาลฮัจญ์ในปีนี้ อยู่ในช่วงของปลายฤดูร้อนถึงต้นฤดูหนาว ซึ่งผู้แสวงบุญที่เดินทางไปเร็วอาจจะพบกับอากาศที่ร้อนจัดประมาณ 40 องศา หากเจ็บไข้ได้ป่วยให้ติดต่อผู้นำกลุ่ม (แซะห์) เพื่อพบแพทย์ที่หน่วยพยาบาลไทย และขณะพำนักอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ผู้แสวงบุญจะต้องจำชื่อ-สกุล ของผู้ประกอบกิจการฮัจญ์หรือผู้นำกลุ่ม (แซะห์) จำหมายเลขมักตับ (ที่พัก) และหมายเลขอาคารที่พักหรือบริเวณใกล้เคียง เมื่อเกิดการพลัดหลงจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้

                     หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมการศาสนา โทร.0-2422-8795-6 ด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอให้ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัย และได้ปฏิบัติศาสนกิจครบถ้วนถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลามประชาสัมพันธ์ กรมการศาสนา

................................................
(การเตรียมตัวไปแสวงบุญฮัจญ์ : คอลัมน์หัวใจไทย )


เปิดอ่าน