royal coronation
วันที่ 23 สิงหาคม 2562
เศรษฐกิจ

 เปิดโลกนวัตกรรม"พลังงานสะอาด" สู่ความยั่งยืน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 - 07:14 น.
พลังงานสะอาด
Shares :
เปิดอ่าน 30,452 ครั้ง

 เปิดโลกนวัตกรรม"พลังงานสะอาด" ฝ่าวิกฤติ"สิ่งแวดล้อม"สู่ความยั่งยืน

 

         นับเป็นเวลาเกือบสามทศวรรษแล้วที่โลกได้ตระหนักว่าวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องร่วมมือกันแก้ไข โดยเรากำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นผลต่อเนื่องจากภาวะโลกร้อนซึ่งเลวร้ายขึ้นทุกปี ทำให้เกิดความต้องการใช้พลังงานมากขึ้น ซึ่งพลังงานจากแหล่งฟอสซิลเป็นพลังงานจากแหล่งที่ไม่ยั่งยืน 

 

           ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวเป็นรายต้น ๆ ของประเทศ ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (JGSEE) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก จัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2019 งานแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดในภูมิภาคอาเซียน รวมเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่ทันสมัยที่สุด ที่สามารถตอบทุกโจทย์ความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมได้ครอบคลุมในทุกมิติ

             วัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.)กล่าวในงานแถลงข่าวการจัดงานASEAN Sustainable Energy Week 2019 ตอนหนึ่ง โดยระบุว่าสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2019 งานแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 29 เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านพลังงาน ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญต่อการเจริญเติบโตของประเทศและของภูมิภาค ท่ามกลางวิกฤตโลกร้อนและการหมดไปของทรัพยากรธรรมชาติ การเรียนรู้และค้นคว้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือกทุกแขนง จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อประเทศและภูมิภาค และเป็นเรื่องจำเป็นของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะวางแผนเดินหน้าด้านพลังงานสู่อนาคตที่ยั่งยืน เพราะอุปสงค์ด้านพลังงานที่มากขึ้น ในขณะที่อุปทานมีแต่ลดลง ราคาก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ดังนั้นการเดินหน้าสู่พลังงานทางเลือกและการวางแผนนโยบายด้านการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้และตื่นตัวอยู่เสมอ

           ทั้งนี้ที่ผ่านมาสนพ.ให้ความสำคัญในการวางแผนด้านพลังงานใน 3 ด้าน คือ ด้านความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้า รายพื้นที่ โดยคำนึงถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเพิ่มของประชากร และอัตราการขยายตัวของเขตเมืองในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ด้านเศรษฐกิจ คำนึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำ เพื่อลดภาระผู้ใช้ไฟฟ้า และมีการปรับปรุงการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และสุดท้ายคือด้านสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า ส่งเสริมระบบไฟฟ้าแบบไมโครกริด ในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้าจะสามารถชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ 

             "จากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP 2018-2037) ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ โดยการทบทวนสถานการณ์กำลังผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน และได้จัดทำการพยากรณ์ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี ได้สะท้อนแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนการพึ่งพาพลังหมุนเวียนให้ได้ถึงร้อยละ 20 และการอนุรักษ์พลังงาน ร้อยละ 6 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของแผนปฏิรูปด้านพลังงานที่จะลดการพึ่งพาพลังงานที่ได้มาจากฟอสซิลน้อยลงเหลือร้อยละ 35 และพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น การจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2019 จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานทางเลือกได้อย่างครบครัน ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและนวัตกรรมล่าสุดด้านพลังงานที่ครอบคลุมทุกมิติ นำไปสู่การพัฒนา และความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในภูมิภาค ก่อให้เกิดการตื่นตัว นำไปสู่โอกาสของการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาคอย่างแท้จริง”วัฒนพงษ์กล่าว

            งานแสดงนวัตกรรมและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทนที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเทคโนโลยีด้านพลังงานที่เป็นตัวแปรสำคัญต่อการเจริญเติบโตของประเทศและของภูมิภาค พัฒนาการศึกษาและค้นคว้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือกทุกแขนงจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อประเทศและภูมิภาค และเป็นเรื่องจำเป็นของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะวางแผนเดินหน้าด้านพลังงานสู่อนาคตที่ยั่งยืน

               มนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริหาร บริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) กล่าวเสริมว่า ในปีนี้งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2019 จะจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปท์ “Connecting ASEAN: Smart City- Grids – E-Mobility” ครบวงจรสมาร์ทโซลูชั่นด้านพลังงานยุคใหม่ โดยมีการแสดงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและนวัตกรรมล่าสุดด้านพลังงานอย่างครบครัน และปีนี้จัดงานร่วมกับอีก 3 งานใหญ่ Pumps and Valves Asia (PV) 2019 งานแสดงเทคโนโลยีและงานประชุมเฉพาะทางด้าน ปั๊ม วาล์ว ท่อ ข้อต่อ และ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ที่เกี่ยวข้องที่ครบครันที่สุดในอาเซียน และ งาน Electric Vehicle Asia งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์พลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ ระบบจัดการแบตเตอรี่ อุปกรณ์ตรวจตราและควบคุมสถานีชาร์จประจุไฟฟ้า

            โดยจะแสดงแหล่งพลังงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดพร้อมกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยจากกว่า 1,200 แบรนด์ชั้นนำของโลกจาก 45 ประเทศและ 8 พาวิลเลียนนานาชาติ ได้แก่ เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงค์โปร์ ไต้หวัน จีน และ เกาหลี รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในด้านอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกจากทั่วโลกเข้าร่วม ทั้งยังมี กิจกรรมสัมมนากว่า 80 หัวข้อ และ การประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทนในหัวข้อ Connecting ASEAN: Smart City- Grids – E-Mobility โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 25,000 ราย จาก 45 ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน เข้าร่วมกิจกรรมและชมงานครั้งนี้

           สำหรับงาน ASE 2019 เป็นงานแสดงเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุด และครบวงจรที่สุดใน งานนี้เป็นการแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค พร้อมกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ภายในงานรวบรวมเทคโนโลยีด้านพลังงานไว้อย่างครบครัน อาทิ แผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีล่าสุดของชีวมวล ก๊าซพลังงานชีวภาพ ระบบแปรเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน การจัดเก็บพลังงาน การจัดการพลังงานแสงสว่าง ศูนย์รวบรวมข้อมูล การควบคุมมลภาวะทางอากาศ การบำบัดน้ำเสียและน้ำบริสุทธิ์ อุปกรณ์ชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า, อุปกรณ์จัดเก็บพลังงานและส่วนประกอบของมอเตอร์และระบบขับเคลื่อน

   

          ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าสู่พลังงานยุคใหม่ไปพร้อมกันในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2019 (ASE 2019) งานแสดงนิทรรศการนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ที่ใหญ่ที่สุดและครบวงจรที่สุดในอาเซียน โดยจะจัดระหว่างวันพุธที่ 5 ถึงวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Shares :
เปิดอ่าน 30,452 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ