ฟ้าเปิด!! พณ.จดบอร์ดไอเฟค 3 คน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนบอร์ดไอเฟคแค่ 3 คน รายย่อยร้องซ้ำเร่งจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 30 วัน

 

        เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานข้อมูลการจดทะเบียนกรรมการบริษัทอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC

       จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ 2.นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ 3.พลตรีบุญเลิศ แจ้งนพรัตน์

 

       ด้านนางสาวเยาวลักษณ์ ฤทธิ์สมจิตต์ ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ไอเฟค กล่าวว่า นักลงทุนรายย่อยเตรียมทำหนังสือถึงกรรมการบริษัทไอเฟค สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อเร่งให้มีการดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 30 วัน

 

       ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ไอเฟค   กล่าวต่อไปว่า เพื่อเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่แทนกรรมการชุดเก่าที่ว่างลง 6 ตำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามกรอบกฏหมายและข้อบังคับของบริษัท หลังคณะกรรมการกฤษฎีกา ชี้ชัดว่ากรรมการชุดปัจจุบันดำเนินการได้ตามกรอบกฎหมาย และต้องดำเนินการให้เร็วที่สุด

 

ฟ้าเปิด!! พณ.จดบอร์ดไอเฟค 3 คน

 

        "ชัดเจนแล้วว่าบอร์ดไอเฟค เหลือแค่ 3 คน กรรมการที่เหลืออยู่จึงมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการชุดใหม่มาสางปัญหาของบริษัท”ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ไอเฟค กล่าว

 

        นางสาวเยาวลักษณ์ กล่าวว่า โจทย์ที่กรรมการชุดใหม่ต้องเร่งดำเนินการคือ เร่งฟื้นความเชื่อมั่นเจ้าหนี้ คู่ค้า และนักลงทุนหาแนวทางการคืนหนี้หุ้นกู้ ตั๋วบี/อี และอื่นๆ