วช. ร่วม สอศ. บ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาปี 2561

เศรษฐกิจ  :  17 พ.ค. 2561

วช. ร่วมกับ สอศ. บ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2561 ใน 4 ภูมิภาค


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษาสายอาชีวศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์ สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2561 ใน 4 ภูมิภาค เพื่อเสริมสร้าง ถ่ายทอด
องค์ความรู้ ทักษะ เทคนิคด้านการประดิษฐ์คิดค้น ตลอดจนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ระดับอาชีวศึกษา เพื่อชิงรางวัลเงินสดและเกียรติบัตร


ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา
เพื่อเร่งรัดและพัฒนาการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาเป็นประจำและ
ในปี 2561 นี้ ได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี และภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม
มารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านการประดิษฐ์คิดค้นตลอดจนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแก่อาจารย์และนักศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา เพื่อให้มีทักษะและสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนสายอาชีวศึกษาเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในเชิงนวัตกรรม
ที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และสังคมได้ โดยเน้นการพัฒนาด้านอาชีวศึกษาให้เข้มแข็ง
บนพื้นฐานสติปัญญา ความรู้ ฐานเทคโนโลยี และคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมนักวิจัยในสายอาชีวศึกษาให้มีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งหวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยการวิจัยและนวัตกรรม
ในปี 2561 นี้ ได้จัดแบ่งกลุ่มเรื่อง เพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ใน 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ 1. กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร 2. กลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 3.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 4.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 5. กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษา และสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได้จัดให้มีกิจกรรมติดดาวในแต่ละกลุ่มเรื่อง กลุ่มเรื่องละ 3 ระดับ ระดับละ 1 รางวัล ดังนี้ 1. รางวัลระดับ 5 ดาว เงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท 2. รางวัลระดับ 4 ดาว เงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท และ
3. รางวัลระดับ 3 ดาว เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
สถาบันการอาชีวศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02561-2445 ต่อ 519 , 530 ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดโครงการได้ที่ www.nrct.go.th โดยผู้สมัครสามารถส่งรายละเอียดและแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ในวันที่กำหนดดังนี้
1) ภาคเหนือ สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ ได้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และส่งเอกสาร
เชิงแนวคิด จำนวน 10 ชุด ได้ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ ได้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 และส่งเอกสารเชิงแนวคิด จำนวน 10 ชุด ได้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 3) ภาคใต้ สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ ได้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 และส่งเอกสาร
เชิงแนวคิด จำนวน 10 ชุด ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 4) ภาคกลางและภาคตะวันออก สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และส่งเอกสารเชิงแนวคิด จำนวน 10 ชุด ได้ถึงวันที่
3 สิงหาคม 2561


เปิดอ่าน
tags :