ชวนผู้ประกอบการส่งออก ร่วมโครงการ PM Award 2018

การค้าระหว่างประเทศชวนผู้ประกอบการส่งออก ร่วมโครงการ PM Award 2018 ชูแนวคิด "Leading The Way"

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์   โดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า  เปิดรับสมัครผู้ประกอบการไทยในกลุ่มธุรกิจส่งออกเพื่อรับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister's Export Award : PM Award 2018)  ซึ่งมอบโดยนายกรัฐมนตรี เพื่อรับรองคุณภาพของผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สากล ในปีนี้ได้ใช้แนวคิด 'Leading The Way' สะท้อนถึงเส้นทางเดินแห่งความสำเร็จของนักธุรกิจไทย เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 12 เมษายน 2561

          เกือบ 3 ทศวรรษที่ PM Award ทำหน้าที่เป็นรางวัลรับรองตราสินค้าและบริการส่งออกของไทยให้ได้รับการยอมรับในตลาดต่างประเทศ โดยดำเนินการคัดเลือกสินค้าและบริการไทยที่มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม    ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล PM Award จะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การตรวจใบสมัคร การพิจารณาเอกสาร รวมถึงการตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตเพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจ   ส่งออกที่ได้รับรางวัลนี้มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมอย่างแท้จริง

          หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า  กล่าวว่าการเฟ้นหาผู้ประกอบการส่งออกที่ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพเป็นภารกิจสำคัญของกรม    โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลุ่มธุรกิจ SMEs ,Startup รวมถึงกลุ่มสินค้า OTOP  อีกด้วย กล่าวคือรางวัล PM Award คือมาตรวัดความสำเร็จสูงสุดของผู้ส่งออกเพราะสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีและคุณภาพมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและสามารถมีศักยภาพการแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างดีเยี่ยม" 

          หม่อมหลวงคฑาทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า การเป็นแรงผลักดันและสนับสนุนการทำธุรกิจของผู้ประกอบการไทยถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมฯ รางวัล PM Award จะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าไทยก้าวไปสู่ตลาดโลก ได้รับความเชื่อมั่นเรื่องคุณภาพ และผู้ได้รับรางวัลแต่ละปียังได้รับสิทธิประโยชน์จากทางกรมฯ  ทั้งการได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ทั้งในและต่างประเทศที่ทางกรมฯจัดขึ้น  ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ได้รับรางวัลในสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือ สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ PM Award เพื่อส่งเสริมการขายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

         กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกไทย สมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรางวัล PM Award 2018 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่www.pm-award.com หรือสอบถามเรื่องการรับสมัครได้ที่โทร. 098-341-4539, 02-636-1050 ต่อ 301, 351, 354 หรือโทรสายด่วน 1169 หมดเขตรับสมัครวันที่ 12 เมษายน 2561 นี้