TREIT ฤกษ์ดีเทรดวันแรกภายหลังควบรวมกอง

TREIT ฤกษ์ดีเทรดวันแรกภายหลังควบรวมกอง

             ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในโอกาสเป็นวันแรกของการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มทุนของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน หรือ TREIT ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยภายหลังการควบรวม กองทรัสต์ TREIT จะมีมูลค่าสินทรัพย์รวมกว่า 32,000 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นกองทรัสต์ประเภทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกองสุดท้ายที่เข้าเทรดส่งท้ายปี 2560

           สำหรับบริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากัด หรือ TMAN ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจจัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ TMAN เป็นบริษัทลูกของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (ไทคอน) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโรงงานสำเร็จรูปและคลังสินค้าเพื่อเช่ารายใหญ่ที่สุดของประเทศ ทั้งนี้ TMAN เป็นบริษัทในกลุ่ม non-financial ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ TMAN ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศในอนาคต


เปิดอ่าน