พม.เปิดตัว INFLIGHT VDO รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

พม.เปิดตัว INFLIGHT VDO รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เผยแพร่บนเครื่องบิน

 

                ​วันนี้ (7 ธ.ค. 60) เวลา 11.00 น.  พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวสื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อเผยแพร่บนเครื่องบิน  (INFLIGHT VDO) ร่วมกับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อบูรณาการความร่วมมือประชารัฐ ระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวง     การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับภาคเอกชน อาทิ แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการแสวงหาประโยชน์ทางเพศที่แฝงมากับการท่องเที่ยว การสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วม          ให้นักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือและไม่กระทำผิดฐานค้ามนุษย์ ณ บริเวณพื้นที่ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

                  พล.อ.อนันตพร กล่าวว่า รัฐบาล โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้การป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ เมื่อปี 2558 และมอบหมายให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งในเรื่องการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกเชื้อชาติ ตามหลักสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ  ร่วมใจต้านภัยการค้ามนุษย์” อย่างต่อเนื่อง 

                  ทั้งนี้ ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยพบว่า มีหลากหลายรูปแบบ  โดยรูปแบบที่พบมากที่สุด คือ การแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าบริการทางเพศ แต่ได้เปลี่ยนวิธีการจากเดิมที่มีการเข้าไปชักชวนกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่ธุรกิจค้าบริการทางเพศ มาเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทย แล้วใช้บริการทางเพศที่แฝงมากับการท่องเที่ยว ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

                   “ผมขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านเปิดใจกับการท่องเที่ยวเมืองไทย กับขนบธรรมเนียม  และวัฒนธรรมอันดีงาม และร่วมมือกับประเทศไทยในการ “ขจัดการค้ามนุษย์” ในทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไป หากพบเบาะแส  หรือเหตุการณ์การค้ามนุษย์ สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง และขอขอบคุณสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงคมนาคม ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการจัดทำ INFLIGHT VDO ชุดนี้ และยังได้อนุเคราะห์เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย” พล.อ.อนันตพร กล่าว

                  ด้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่า ปัญหาการค้ามนุษย์ส่งผลกระทบหลายด้าน จึงต้องสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ด้วยการเผยแพร่ INFLIGHT VDO ชุดนี้ให้แพร่หลาย 


เปิดอ่าน