กคช.นำผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมเปิดตลาดประชารัฐที่คลองผดุง

กคช.นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมเปิดตลาดประชารัฐที่คลองผดุง

 ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติสนองนโยบายของรัฐบาล
ที่ต้องการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้มีอาชีพและรายได้ เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จึงได้ประสานกับภาคีเครือข่ายภายในชุมชนที่อยู่ในความดูแลให้ร่วมกันพัฒนาตลาดเคหะประชารัฐขึ้น เพื่อยกระดับตลาดของชุมชนที่มีอยู่ให้มีพื้นที่การค้าเพิ่มขึ้น และเพื่อให้เป็นแหล่งรวมสินค้าดี ราคาถูก ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งตลาดเคหะประชารัฐของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศมีจำนวน 83 ตลาด มากกว่า 6,500 แผง/ร้านค้า 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ตลาดเคหะประชารัฐพลาซ่า : Community Mall เช่น ตลาดเมืองใหม่บางพลี 
ตลาดพัทยา ตลาดเคหะประชารัฐชวนเดินเพลินใจ : เป็นตลาดที่เกิดขึ้นเองและพัฒนาตามความต้องการของ
ผู้อยู่อาศัยในชุมชน เช่น ตลาดคลองจั่น ตลาดร่มเกล้า (บวร) และตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ : เป็นตลาด
ที่จัดตั้งและดำเนินการในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ เช่น ตลาดนนทบุรี (วัดกู้ 2) และตลาดพหลโยธิน 44

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นโอกาสดีที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดโครงการตลาดประชารัฐขึ้น ภายใต้แนวคิด "สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้" ระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล การเคหะแห่งชาติจึงถือโอกาสเปิดตัวโครงการตลาดเคหะประชารัฐภายในงานดังกล่าว โดยจะนำสินค้าประเภทอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก 
13 ชุมชน รวมสินค้าทั้งหมด 20 ประเภท มาวางจำหน่ายภายในงาน รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการตลาดเคหะประชารัฐ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย และหันมาจับจ่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

 

--------------------------------------


เปิดอ่าน