เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตฯแห่งอนาคต เพื่อคนทำธุรกิจ SME ยุค 4.0

เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อคนทำธุรกิจ SME ยุค 4.0

                  ​ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่าการจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Industry Transformation Center หรือ ITC ) นั้น เพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในในปัจจุบันที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ และงานวิจัย จาก 3 หน่วยงานภาครัฐที่ประสานพลังกันขับเคลื่อนให้ภาคอุตสาหกรรมไทยไปไกลยิ่งกว่าเดิม
              นอกจากนั้นที่ ITC ยังพร้อมเป็นศูนย์กลางด้านการออกแบบและวิศวกรรม นำความรู้ของผู้ทางนำเทคโนโลยีระดับโลก จากสถาบันเครือข่ายผู้ประกอบการ และสมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ มาให้บริการแก่ภาคเอกชน ซึ่งล่าสุดมีมหาวิทยาลัย สถาบันเครือข่าย และบริษัทเอกชนต่าง ๆ แสดงเจตจำนงในการสนับสนุนศูนย์ ITC นี้ อีกกว่า 20 หน่วยงาน
 Industry Transformation Center ครบทุกเทคโนโลยี เพื่อ SME ไทย 4.0
              ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า “ศูนย์ดังกล่าวจะประกอบไปด้วย แพลทฟอร์มบริการ 4 ส่วน” ได้แก่  ITC Match ทำหน้าที่เชื่อมโยงสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากผู้นำอุตสาหกรรมทั้งในและนอกประเทศ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาองค์ความรู้กับผู้ประกอบการ   ITC Innovate ศูนย์สาธิตและฝึกอบรมร่วมภาครัฐและเอกชนในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ระหว่าง Global Players และ SMEs   ITC Share แหล่งรวมบริการเครื่องมือ เครื่องจักร ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการและ ITC Fund นโยบายสนับสนุนทางการเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเชื่อมโยงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 

             โดยทั้ง 4 แพลตฟอร์มจะถูกบรรจุเป็นการบริการในรูปแบบต่าง ๆ ในศูนย์ ITC ซึ่งประกอบไปด้วย  
1.อาคารต้นคิดสตูดิโอ 2. อาคารต้นกล้าแกลลอรี่ 3. อาคารปฏิบัติการต่างๆ นอกจากนี้ภายในศูนย์ยังถูกพัฒนาขึ้นเป็น พื้นที่ Co-Working Space ที่รวบรวมเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับการผลิตชิ้นงานต้นแบบเชิงอุตสาหกรรมอีกมากมาย เช่น เครื่องจักรที่ช่วยขึ้นรูปงานต้นแบบด้วยเทคโนโลยี 3D Printer ทั้งโลหะ โพลีเมอร์ และเรซินต่าง ๆ เครื่องขึ้นรูปงานพลาสติกด้วยเครื่องฉีดพลาสติกขนาด 20 - 150 ตัน เครื่องเป่าลมพลาสติก เครื่องผสมเม็ดพลาสติก เครื่อง CNC ต่างๆ และ ต้นแบบของ Learning Factory เป็นต้น 


เปิดอ่าน