เผย“ภาพรวมและแนวโน้ม Digital Technology ในประเทศไทย”

ดิจิทัล, เผยภาพรวมและแนวโน้ม, Digital, Technology, ในประเทศไทย, ดีอี, โดรน, BIM, CIM

เผย“ภาพรวมและแนวโน้ม Digital Technology ในประเทศไทย”

           นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ภาพรวมและแนวโน้ม Digital Technology ในประเทศไทย” ในงานสัมมนา “Digital Technology in Building & Infrastructure Development” ซึ่งทีมกรุ๊ป จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่อยู่ในความสนใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ “โดรน” และเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลอาคารและงานก่อสร้างด้วย Building Information Model (BIM) และ Construction Information Modeling (CIM) เพื่อบูรณาการองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงการต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            ทั้งนี้ ภายในงานยังได้มีการจัดเสวนาหัวข้อ “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจด้วย Digital Technology” โดย รศ.ดร.วิชัย เยี่ยมวีรชน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงหัวข้อ “Drone ใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”


เปิดอ่าน