เปิดแล้ว"ต้นกล้าชุมชน"รุ่นที่3กับมูลนิธิเอสซีจี(SCG)

เปิดแล้ว"ต้นกล้าชุมชน"รุ่นที่3กับมูลนิธิเอสซีจี(SCG)

      สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจีเปิดเผยว่า มูลนิธิเอสซีจีเปิดพื้นที่ให้นักพัฒนารุ่นใหม่ได้มีโอกาสเสนอโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภูมิลำเนาของตนเองในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติทางการศึกษา สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมูลนิธิฯ จะสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ค่าจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ รวมถึงจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของต้นกล้าตลอดระยะเวลา 3 ปีของการดำเนินโครงการ และน้องๆ เยาวชนจะมีพี่เลี้ยงซึ่งทำงานและมีประสบการณ์ในพื้นที่จริงเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้ต้นกล้าสามารถสืบทอดแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการทำงานชุมชนได้เป็นอย่างดี และเป็นนักพัฒนารุ่นใหม่ที่เป็นมืออาชีพในอนาคต

          "โครงการต้นกล้าชุมชนเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของมูลนิธิเอสซีที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 3 แล้ว  ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพตามความถนัด ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องดำเนินโครงการตามที่ถนัดและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในท้องถิ่นบ้านเกิดที่เป็นภูมิลำเนาของตนเอง ภายใต้การดูแลแนะนำจากพี่เลี้ยงที่เป็นนักพัฒนามืออาชีพในท้องถิ่นและสามารถเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพตามที่มูลนิธิฯกำหนดเพื่อให้ต้นกล้าที่จบหลักสูตร(หลักสูตรระยะเวลารวม 3 ปี) สามารถเป็นนักพัฒนารุ่นใหม่ที่จะนาไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนบ้านเกิดอย่างยั่งยืน ตลอดจนสืบทอดงานชุมชน ทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตและวิถีชุมชนต่อไป"

          สุวิมลกล่าวอีกว่าสำหรับในปี2560 มูลนิธิเอสซีจีจะคัดเลือกเยาวชนรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ต้องมีอยุระหว่าง 25 – 35 ปี 2. ประสงค์ที่จะดำเนินโครงการตามความถนัดและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในบ้านเกิดหรือถิ่นที่อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 3. มีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาชุมชนอย่างน้อย 3 ปี โดยต้องมีผลงานภาคสังคมเสนอแก่กรรมการอย่างน้อย 1 โครงการและต้องเชื่อมโยงกับโครงการที่จะเสนอขอรับกำรสนับสนุน  4. มีพี่เลี้ยงเป็นนักพัฒนาชุมชนที่ทำงานในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ให้คำปรึกษำแนะนำการทำงานภาคสังคม รวมถึงสนับสนุนการทำงานของผู้สมัครให้สามารถดำเนินโครงการได้โดยลุล่วง 

       ผู้สนใจกรอกรายยละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งมาที่ คุณฉัตรรพี เกษมสันต์ ณ อยุธยา มูลนิธิเอสซีจี เลขที่ 1 อาคาร 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 หรือ E-mail : chatrapk@scg.co.th ภายในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานมูลนิธิเอสซีจี(SCG)โทร. 02-6855214, 08-6810-9444(คุณฉัตรรพี) โดยการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์พร้อมนักพัฒนาที่เป็นพี่เลี้ยง ณ สำนักงานมูลนิธิเอสซีจีโดยจะแจ้งกำหนดการให้ทราบภายหลัง

         อย่างไรก็ตามผู้สมัครสามารถผ่านการคัดเลือกสิ่งที่ต้นกล้าชุมชนจะได้รับ ประการแรกคืองบประมาณสนับสนุนโครงการฯ และค่าตอบแทนเพื่อเป็นเบี้ยยังชีพ ปีละไม่เกิน 160,000 บาท(มูลนิธิฯ พิจารณาต่อสัญญาแบบปีต่อปี รวม 3 ปี) ประการต่อมาค่าตอบแทนนักพัฒนาที่เป็นพี่เลี้ยงเดือนละ 2,000 บาท ตามระยะเวลาที่ต้นกล้ำได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯและประการสุดท้ายสามารถเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาศักยภาพที่มูลนิธิเอสซีจีจัดขึ้นได้ ซึ่งการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์พร้อมนักพัฒนาที่เป็นพี่เลี้ยง ณ สำนักงานมูลนิธิเอสซีจี โดยจะแจ้งกำหนดการให้ทราบภายหลัง


เปิดอ่าน