ครม. 21 มี.ค.เตรียมพิจารณามาตรการสินเชื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี

โดย-โต๊ะข่าวเศรฐกิจ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในวันที่ 21 มี.ค.นี้มีวาระเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.ที่น่าสนใจได้แก่ กระทรวงการคลังขออนุมัติมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ผ่านโครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan กระทรวงการคลังเสนอการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ... (การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอขออนุมัติให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการโมโต จีพี ประจำปี 2561 – 2563 (3ปี) กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว กระทรวงเกษตรเสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี – พุมดวง จ.สุราษฎร์ธานี และโครงการกิ่วคอหมา จ.ลำปาง กระทรวงมหาดไทยจะเสนอรายงานเรื่องการปฏิรูปรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของเมืองท่องเที่ยว ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กระทรวงแรงงานเสนอร่างกฎกระทรวงจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานและจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กระทรวงแรงงานเสนอร่างประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรง พ.ศ.... กระทรวงการคลังเสนอการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และกระทรวงวัฒนธรรมเสนอขออนุมัติวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย พร้อมที่จอดรถและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยพร้อมที่จอดรถ ตามโครงการพัฒนาศุนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นพื้นที่บริการวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 


เปิดอ่าน