พาณิชย์ดันการค้าชายแดนเต็มที่ตั้งเป้า 1.8 ล้านล้านบาทปี'60

โดย - โต๊ะข่าวเศรษฐกิจ

        นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เพื่อให้การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นไปตามเป้าหมาย 1.8 ล้านล้านบาท ในปีนี้  จึงได้มอบหมายให้ผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกระทรวงพาณิชย์ เร่งผลักดันการค้าชายแดนให้มากที่สุด
       โดยจะสนับสนุนการค้า ในด่านถาวรและให้ความสำคัญกับการค้าชายแดนในจุดผ่อนปรนและช่องทางธรรมชาติอีกด้วย เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้มีการทำมาค้าขายระหว่างกัน เป็นการสร้างงานสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง โดยได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดน ให้ความสำคัญในการบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
      อย่างไรก็ตาม ในระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะลงพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อติดตามการค้าชายแดนระหว่างไทย-เมียนมา และเปิดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษตากด้วย


เปิดอ่าน