เผยผลการจัดระเบียบรถสาธารณะกทม. แท็กซี่ แชมป์กระทำผิด

โดย - โต๊ะข่าวเศรษฐกิจ

              นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่งทางบกลงพื้นที่กวดขันการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร เน้นมาตรการเฝ้าระวังตรวจจับ เปรียบเทียบปรับ ที่เข้มข้น จริงจัง ทันที เฉพาะเดือนก ก.พ.60 ตรวจสอบการให้บริการรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ รวม 15,144 คัน พบการกระทำความผิดรวม 678 ราย แบ่งเป็นการตรวจสอบรถแท็กซี่จำนวน 7,302 คัน พบการกระทำความผิด 512 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่กำหนด 195 ราย ใช้รถไม่จดทะเบียน 84 ราย ขับรถไม่แสดงใบอนุญาตหรือสำเนาคู่มือรถ 75 ราย ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร 34 ราย อุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง 24 ราย  เป็นต้น 
              นายสนิท กล่าวต่อว่า สำหรับรถตู้โดยสารสาธารณะ 6,983 ราย พบการกระทำความผิด 101 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด 20 ราย ไม่ตรวจรอบรถโดยสารตามระยะเวลา 16 ราย ไม่หยุดหรือจอด ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร 14 ราย นำรถออกนอกเส้นทาง 9 ราย เป็นต้น ในส่วนของการตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ 859 ราย พบการกระทำความผิด  65 ราย เป็นการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มาให้บริการ 52 ราย ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง 8 ราย ใช้รถไม่ชำระภาษี 2 ราย ขับรถไม่แสดงใบอนุญาตหรือสำเนารถ 2 ราย และใช้รถไม่จดทะเบียน 1 ราย ได้เปรียบเทียบปรับตามข้อหาความผิด และส่งตัวเข้ารับ การอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการที่ดี พร้อมบันทึกประวัติไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของ ขบ. หากพบกระทำผิดซ้ำซากพิจารณาพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
            อธิบดีกรมขนส่งทางบกย้ำด้วยว่า ขบ.เข้มงวดตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ทั้งด้านความปลอดภัยและมาตรฐานให้บริการที่ดี ควบคู่กับกวดขันจับกุมในทุกพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมพิจารณาบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย ทั้งผู้ขับรถและผู้ประกอบการ กรณีรถแท็กซี่เอาเปรียบผู้โดยสาร เรียกเก็บอัตราค่าโดยสารเกินราคา ปฏิเสธผู้โดยสาร ทิ้งผู้โดยสาร ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร รถตู้โดยสารฝ่าฝืนไม่รับส่งผู้โดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารหรือจุดจอดที่กำหนด บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด รถจักรยานยนต์สาธารณะเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด และเข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อแก้ปัญหาผู้ฝ่าฝืนนำรถส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มารับจ้างส่งผู้โดยสารในลักษณะเดียวกับรถสาธารณะ ทั้งรถและคนไม่ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ไม่ผ่านการอบรมและทดสอบตามมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ด้านตัวรถไม่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสภาพรถสาธารณะเพื่อความปลอดภัย กรณีเกิดอุบัติเหตุผู้โดยสารจะไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย พบรถสาธารณะ ไม่ปลอดภัย เอาเปรียบร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชม. โดยระบุรายละเอียดรถและผู้ขับรถคันที่กระทำความผิด เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ วันเวลาสถานที่เกิดเหตุ   


เปิดอ่าน